Czy za umieszczanie plakatów w nieodpowiednich miejscach grożą kary?

Zbrodnia i kara dołącz do dyskusji (1) 13.10.2015
Czy za umieszczanie plakatów w nieodpowiednich miejscach grożą kary?

Udostępnij

Maciej Lewczuk

Wiele osób trudni się rozwieszaniem plakatów. Jakie kary grożą za umieszczanie plakatów w nieodpowiednich miejscach?

Kampania wyborcza zaczęła się już jakiś czas temu. Jednak dopiero niedawno rozpoczęło się plakatowanie miast, miasteczek i wsi. Postaci, które mamy wybierać do sejmu i senatu atakują nie tylko z telewizji, internetu, czy radia, ale także z bilbordów i plakatów. To nasunęło nam pytanie, czy za umieszczanie plakatów w nieodpowiednich miejscach grożą kary?

Na płotach, parkanach, ścianach budynków mieszkalnych i gospodarczych, przystankach komunikacji publicznej, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.

Jeśli właściciel nie został zapytany o pozwolenie, to przysługuje mu prawo zwrócić się do komitetów wyborczych, bądź firm zlecających rozwieszenie plakatów o usunięcie plakatów, naprawę zniszczeń (jeśli pozostanie klej lub zdejmowanie spowoduje inne szkody), lub o stosowne odszkodowanie.

W wielu przypadkach można wykorzystać art. 288 Kodeksu karnego:

§ 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu lub naprawie takiego kabla.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Zastosowanie ma także art. 63 Kodeksu wykroczeń:

§ 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1 500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Problemem z tym przepisem jest to, że pozwala on karać osoby rozwieszające plakaty, a nie firmy zlecające ich rozmieszczenie, a w wielu przypadkach dość trudno sprawcę czynu złapać na gorącym uczynku.

W niektórych przypadkach znaczenie przy karaniu za niezgodne z prawem umieszczanie plakatów może mieć Ustawa krajobrazowa, która reguluje to, czy w danych miejscach mogą pojawiać się reklamy firm, usług, a także i plakaty „reklamujące” kandydatów w wyborach.
W przypadku plakatów wyborczych na komitetach wyborczych i ekipie kandydata spoczywają obowiązki zamieszczone w art. 110 Kodeksu wyborczego:

§ 1. Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.
§ 2. Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe. Przepis art. 109 stosuje się odpowiednio.
§ 3. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.
§ 5. Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
§ 6. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.
§ 7. Wójt postanawia o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych nieusuniętych przez obowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie, o którym mowa w § 6. Koszty usunięcia ponoszą obowiązani.

Masz problemy lub wątpliwości związane z rozwieszaniem plakatów, dochodzeniem swoich praw w związku ze zniszczeniami spowodowanymi ich rozklejaniem i chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika? Z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Zdjęcie z serwisu shutterstock.com