Działalność hoteli podczas narodowej kwarantanny. Kto może wynająć, na jakiej podstawie i jakie hotelowe udogodnienia będą dostępne?

Codzienne Prawo Zdrowie Dołącz do dyskusji (95)
Działalność hoteli podczas narodowej kwarantanny. Kto może wynająć, na jakiej podstawie i jakie hotelowe udogodnienia będą dostępne?

W dzienniku ustaw pojawiło się nowe rozporządzenie, które określa najnowsze obostrzenia. Przepisy określają jak będzie wyglądać działalność hotelarska. Jak kształtuje się działalność hoteli podczas narodowej kwarantanny? Kto będzie mógł z nich korzystać i na jakiej podstawie?

Działalność hoteli podczas narodowej kwarantanny

Z niebywałym wyprzedzeniem w Dzienniku Ustaw pojawiło się nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2020 r., więc mamy wyjątkowo dużo czasu na zapoznanie się z nim.

Rzeczony akt prawny określa reguły postępowania w najbliższych tygodniach w związku z epidemią koronawirusa i zawiera prawne ujęcie wszystkich kontrowersyjnych pomysłów, o których była mowa podczas konferencji prasowych. Reguluje więc także zamknięcie hoteli.

Przepisy §10 ust. 2-5 określają wszelkie istotne kwestie związane z działalnością hoteli w czasie od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. Rozporządzenie stanowi, że prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o usługach hotelarskich, tj.

krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych;

jest dopuszczalne (z wyłączeniem działalności wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, tj. dyskoteki i siłownie) wyłącznie dla określonych grup, co wyraża się w katalogu zamkniętym zawartym w §10 ust. 2 pkt 1-16 rozporządzenia covidowego.

Hotele robotnicze, załogi statków i pociągów, kierowcy zawodowi

Działalność hotelarska dopuszczalna jest w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych (PKD 55.90.Z). Można także wynajmować osobom wykonującym zawód medyczny w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, tj.

osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny

Z hoteli mogą również korzystać członkowie załogi statku powietrznego w rozumieniu ustawy Prawo lotnicze, a także osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę. Działalność dopuszczalna jest także wobec kierowców wykonujących transport drogowy i wobec członków obsady pociągu w rozumieniu właściwego rozporządzenia, tj.

drużyna trakcyjna oraz drużyna konduktorska lub tylko drużyna trakcyjna, względnie również pracownicy obsługi technicznej i utrzymania porządku jeżeli są niezbędni

Z hoteli mogą korzystać także pracownicy zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnieni na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych.

Pacjenci, funkcjonariusze, żołnierze, sportowcy i prawnicy

Do grupy osób, wobec których można prowadzić działalność hotelarską, należą także wykonujący czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu poza miejscem stałego zamieszkania. Chodzi także o pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania infrastruktury krytycznej obejmującej zapewnienie prądu trakcyjnego oraz paliw płynnych dla przewoźników kolejowych.

Wyjątek dotyczy również pacjentów i ich opiekunów (w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą). Z hoteli mogą korzystać także żołnierze i funkcjonariusze, jednakże jedynie w związku z wykonywaniem zadań służbowych. Chodzi tutaj o

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służbę Wywiadu Wojskowego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbyę Celno-Skarbową, Państwową Straż Pożarną, Służbę Ochrony Państwa, Służbę Więzienną, Inspekcję Transportu Drogowego oraz Straż Ochrony Kolei

Chodzi także o osoby wykonujące w Polsce lub państwie sąsiednim prace związane z realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Wyłączenie dotyczy ponadto sportowców, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, a także osoby zdające oraz uczestniczące w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzamin zawodowy.

Pomyślano także o prawnikach, tj. pełnomocnikach procesowych, obrońcach i pełnomocnikach stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, a także przedstawiecialch ustawowych, świadkach, biegłych i tłumaczy sądowych w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym.

W końcu katalog zamykają członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji.

Działalność hoteli podczas narodowej kwarantanny – czego hotel będzie wymagał?

Ustęp trzeci określa sposoby potwierdzenia znajdowania się w którejś z szesnastu wymienionych w rozporządzeniu grup osób, wobec których można prowadzić działalność hotelarską. Wobec załogi statku powietrznego, pracowników kolei i jej infrastruktury, kierowców zawodowych, osób realizujących inwestycje publiczne, a także pracowników związanych z infrastrukturą krytyczną lub realizacją terminalu regazyfikacyjnego wymagany jest

dokument wystawiony przez pracodawcę

W odniesieniu do pacjentów niezbędne jest

skierowanie albo inny dokument potwierdzający, że pacjentowi ma zostać udzielone świadczenie opieki zdrowotnej

W kontekście żołnierzy i funkcjonariuszy wymaga się jedynie legitymacji służbowej. Jeżeli chodzi o sportowców, to wymagane jest przedstawienie dokumentu wystawionego przez

podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy

W kontekście osób zdających egzaminy niezbędny jest dokument wystawiony przez dyrektora placówki oświatowej, pracodawcę, bądź komisję egzaminacyjną.

Prawnicy i inni wskazani uczestnicy postępowań będą musieli przedstawić zawiadomienie albo inny dokument potwierdzający posiedzenie sądu, bądź też udostępnienie akt sprawy. I w końcu w odniesieniu do pełnienia funkcji dyplomatycznych, konieczne jest przestawienie dokumentu z MSZ.

Nadmierna kazuistyka

Do działalności hotelarskiej odnoszą się także §10 ust. 4 i ust. 5. Pierwszy z nich określa, że zastosowanie wobec hoteli mają także ust. 14-21 określające dalsze wyłączenia co do zakresu prowadzonej działalności (sklepy, kina, biblioteki, organizowanie wydarzeń).

Ustęp 5 określa, że działalność restauracyjną można prowadzić jedynie wobec gości (z tego szerokiego katalogu), których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową, o ile posiłki lub napoje dostarczać się będzie bezpośrednio do pokojów.

Czytając przepisy rozporządzenia mam wrażenie, że nadmierna kazuistyka  jest twardą odpowiedzią na cwaniactwo w zakresie hoteli. W momencie, gdy istniało ograniczenie jedynie do podróży służbowych, to kombinowano w zasadzie na każdym kroku. Teraz wydaje się, że celowo wprowadzono – mówiąc wprost – zamieszanie.

Akt prawny, jakim jest najnowsze rozporządzenie covidowe, jest oczywiście niedoskonały i w najbliższym czasie powstanie na ten temat wiele analiz i dyskusji. W samych przepisach określających wyłączenia widać kilka braków – jak pominięcie innych postępowań i czynności w odniesieniu do §10 ust. 2 pkt 15 (prawnicy), a także zezwolenie, by funkcjonariusze korzystali z hoteli jedynie poprzez okazanie legitymacji służbowej – przecież każdy ją ma.