Mama 4 plus, czyli jak uzyskać matczyną emeryturę?

Rodzina Dołącz do dyskusji (109)
Mama 4 plus, czyli jak uzyskać matczyną emeryturę?

Mama 4 plus to działający od początku marca program państwowego wsparcia dla osób z przynajmniej czwórką dzieci. Na razie wnioski złożyła ponad połowa uprawnionych.

Na czym polega Mama 4 plus?

Mama 4 plus wprowadza tak zwane matczyne emerytury. Przysługują one kobietom powyżej 65 roku życia, które urodziły i wychowały lub tylko wychowały przynajmniej czworo dzieci. Kolejnym warunkiem uzyskania wsparcia jest brak niezbędnych środków utrzymania, które ustawodawca określił na 1100 zł. Kto otrzymuje niższe świadczenie (a głodowe emerytury niestety się zdarzają), dostanie wyrównanie do 1100 zł. Stąd ustawowa nazwa tego świadczenia: rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Państwo zamierza więc pomóc tym matkom, które poświęcając się wychowaniu dzieci zaniedbały swoją karierę zawodową i nie uzbierały na emeryturę. Do tej pory wpłynęło 44 355 wniosków, a przyznano 29 262 świadczeń. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że uprawnionych do świadczenia jest około 85 tys. osób.

Jak uzyskać rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Należy złożyć wniosek do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a w przypadku rolników – Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Poza wnioskiem wymagane jest także oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej. Informacji, których należy o sobie udzielić, jest wiele. W ten sposób ZUS i KRUS przed wydaniem decyzji weryfikują, czy wnioskodawczyni na pewno nie ma niezbędnych środków utrzymania i czy nie przysługuje jej emerytura minimalna w wysokości 1100 zł. Świadczenie nie przysługuje także matkom przebywającym w zakładzie karnym lub areszcie śledczym (i słusznie, je i tak utrzymuje państwo) oraz przebywającym poza granicami Polski. Prezes ZUS może, ale nie musi odmówić przyznania świadczenia osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej oraz która długotrwale zaprzestała wychowywania dzieci.

Mama 4 plus dla ojca

Ustawodawca przewidział również wypłatę środków z programu Mama 4 plus dla ojców. Stosowany jest tu wyższy wiek emerytalny dla mężczyzn, tak jak przy zwykłych emeryturach – 65 lat. Emerytura ojcowska przysługuje tylko, jeśli matka zmarła lub porzuciła dzieci. Jak widać, nie przewidziano, by ojcowie, nie będąc do tego przymuszonymi przez brak matki, poświęcali karierę zawodową na rzecz dzieci. Jest więc to dość daleko idąca dyskryminacja ojców.