Od stycznia zmiany regulowania składek w KRUS

Podatki Dołącz do dyskusji (35)
Od stycznia zmiany regulowania składek w KRUS

Jeśli jesteś rolnikiem, to instytucją odpowiedzialną za twoje ubezpieczenie społeczne jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwana potocznie KRUS-em. Dowiesz się, czy ubezpieczeniem objęty jesteś tylko ty – jako rolnik, czy również prowadzący wraz z tobą gospodarstwo rolne domownicy. Od 1 stycznia 2022 r. zmiany w zakresie regulowania składki w KRUS.

Na wstępie ustalmy katalog objętych ubezpieczeniem społecznym rolników. Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczenie społeczne obejmuje: rolników oraz pracujących z rolnikami domowników, którzy:

a. posiadają polskie obywatelstwo, lub

b. są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 87 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub są zwolnieni na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Co istotne, ustawa przewiduje dwie formy objęcia ubezpieczeniem: z mocy ustawy (czyli obowiązkowo), gdy powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha przeliczeniowy, a także na wniosek (czyli dobrowolnie), gdy powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 1 ha przeliczeniowego (tj. wynosi 1 ha przeliczeniowy lub poniżej 1 ha przeliczeniowego).

W ubezpieczeniu społecznym rolników należy wyodrębnić:

a. ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe oraz macierzyńskie;

b. ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Ponadto, świadczeniami z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego oraz macierzyńskiego są:

a. jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego, bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej

b. zasiłek chorobowy.

Jednocześnie, świadczeniami z ubezpieczenia społecznego rolników są:

a. emerytura rolnicza lub renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy;

b. renta rolnicza szkoleniowa;

c. renta rodzinna;

d. emerytura i renta z ubezpieczenia społecznego rolników indywidulanych oraz członków ich rodzin;

e. dodatki do emerytur oraz rent;

f. zasiłek pogrzebowy;

g. zasiłek macierzyński.

Składki na KRUS w 2022 roku

Dd dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady regulowania składek KRUS. Udostępnione zostaną specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS. Jeden z rachunków dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, natomiast drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne.

Ponadto, w przypadku rolników będących płatnikami podatku VAT, przy realizacji płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, wskazać należy wyłącznie nowe numery rachunków bankowych. Dodatkowo, w sytuacji, gdy w trakcie realizacji płatności saldo rachunku VAT będzie niezerowe, wówczas środki zostaną pobrane z tego rachunku (do wysokości salda).

Numery rachunków bankowych, dedykowanych rolnikom będącym płatnikami VAT, według przynależności do Oddziału Regionalnego KRUS, można uzyskać w każdej jednostce organizacyjnej KRUS oraz na stronie internetowej: www.krus.gov.pl.