Sąd orzekł, że pozwolenia na budowę i użytkowanie budynku są nieważne

Państwo dołącz do dyskusji (2) 09.11.2015
Sąd orzekł, że pozwolenia na budowę i użytkowanie budynku są nieważne

Udostępnij

Maciej Lewczuk

Mimo pozwolenia na budowę i użytkowanie budynku możliwym jest, że magazyn trzeba będzie rozebrać.

W 2008 roku firma Pak-Service uzyskała pozwolenie na budowę budynku magazynowo-usługowego. Potem uzyskano pozwolenie na jego wykorzystanie i zgodnie z przeznaczeniem składowano w nim towary – opakowania. Okazało się jednak, że dzięki życzliwym sąsiadom, którzy złożyli do sądu doniesienie, a ten stwierdził, że pozwolenia na budowę i użytkowanie budynku są nieważne.

W skardze złożonej przez sąsiadów firmy Pak-Service chodziło o to, że w okolicy, zgodnie z planem miejscowym można było stawiać jedynie budynki mieszkalne i usługowe, które miały służyć lokalnym mieszkańcom. Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do skargi mieszkańców na podstawie art. 156. § 1. pkt. 2:

Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:
(..)
2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa

Takie orzeczenie niesie ze sobą poważne skutki dla firmy, która postawiła budynek i go użytkuje. Na skutek cofnięcia decyzji o dopuszczeniu budynku do użytku firma musiała przenieść magazynowane towary gdzie indziej, Kolejnym problemem jest to, że przeznaczenie budynku jest niezgodne z planem miejscowym i grozi koniecznością rozbiórki zgodnie z art. 51.:

Decyzje organu po wydaniu postanowienia o wstrzymaniu budowy Dz.U.2013.0.1409 t.j. – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
1. Przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 50 postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych ust. 1, właściwy organ w drodze decyzji:
1) nakazuje zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego albo
2) nakłada obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania, albo
3) w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę – nakłada, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz – w razie potrzeby – wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem; przepisy dotyczące projektu budowlanego stosuje się odpowiednio do zakresu tych zmian.
1a. W przypadku istotnego odstąpienia od projektu budowlanego z naruszeniem art. 36a odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego ust. 1a, przepisy ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku wydania nakazu, o którym mowa w art. 50a przesłanki nakazu rozbiórki obiektu pkt 2, decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, wydaje się po wykonaniu obowiązku określonego w tym nakazie.
3. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i wydaje decyzję:
1) o stwierdzeniu wykonania obowiązku albo
2) w przypadku nie wykonania obowiązku – nakazującą zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.
4. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, i wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych albo – jeżeli budowa została zakończona – o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego. W decyzji tej nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
5. W przypadku nie wykonania w terminie obowiązku, o którym mowa w ust.1 pkt 3, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.
6. Przepisów ust. 4 i 5 dotyczących pozwolenia na użytkowanie nie stosuje się do robót budowlanych innych niż budowa bądź przebudowa obiektu budowlanego lub jego części.
7. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli roboty budowlane, w przypadkach innych niż określone w art. 48 decyzja o rozbiórce obiektu budowlanego albo w art. 49b nakaz rozbiórki i wstrzymanie robót budowlanych, zostały wykonane w sposób, o którym mowa w art. 50 postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych ust. 1.

Firma walczy jednak o to, by zarzut o niezgodności oddalić poprzez zmianę funkcji użytkowej budynku, co zostało zaproponowane w piśmie złożonym w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Obecnie firma czeka na decyzję.Czy PINB przychyli się do deklaracji firmy mając nadzieję, że uda się przeprowadzić prace, które doprowadzą budynek do stanu zgodnego z planem miejscowym. Bieżąca działalność została przeniesiona w inne miejsce, co pociągnęło za sobą nagły wydatek sporych sum pieniędzy, które na szczęście udało się wysupłać.

Masz jakiekolwiek wątpliwości lub problemy z decyzjami wydanymi przez urzędników lub wstrzymaniem działań, które przynoszą szkodę osobie lub firmie i chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika? Z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Zdjęcie z serwisu shutterstock.com