Jak rozwiązać umowę z Play?

Gorące tematy Zakupy Dołącz do dyskusji (16)
Jak rozwiązać umowę z Play?

Jeśli nie jesteśmy zadowoleni ze swojego operatora telefonicznego, możemy go zmienić. W Play zdarzały się sytuacje, że dzięki modyfikacjom warunków umowy można było zerwać ją bez dodatkowych kosztów. Jak to zrobić?

Przede wszystkim, aby zrezygnować z korzystania usług operatora sieci komórkowej, czy to na telefon, czy internet mobilny, należy dokładnie jeszcze raz przeczytać obowiązującą umowę. Zwrócić trzeba uwagę na punkt mówiący o opłatach specjalnych, które obowiązują na przykład przy rozwiązywaniu umowy w terminie krótszym, niż ten na jaki oferta została zawarta. Prawo pozwala nam na zrezygnowanie z usług bez podania powodu, jednak jeśli chodzi o kary, będziemy musieli odnieść się do wewnętrznego regulaminu firmy zawartego właśnie w umowie, omawiającego dodatkowe koszty. Będą one jednak odpowiednio zmniejszone, w zależności od tego ile czasu korzystaliśmy z usługi. Omawiająca to ograniczenie kosztów informacja ta jest zawarta m.in. na stronie www.play.pl:

w przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do wypowiedzenia Umowy przez upływem czasu określonego, na jaki Umowa została zawarta, P4 sp. z o.o. ma prawo dochodzić od Państwa opłaty specjalnej/kary umownej w wysokości nieprzekraczającej równowartości ulgi przyznanej Państwu, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

W jaki sposób zerwać umowę bez płacenia dodatkowych kar? Aby uzyskać takie darmowe „rozstanie się” z siecią, ta decyzja musi być spowodowana nie wywiązywaniem się operatora z warunków podpisanych w ustaleniach. Sporadyczne przerwy w usługach nie wywołane winą ich dostawcy nie jest niestety wystarczającym do tego powodem i tylko częste przerwy i usterki mogą być podstawą do odstąpienia od umowy bez dalszych zobowiązań. Kilkukrotnie jednak miała miejsce sytuacja, w której Play zmieniał warunki lub cennik usług – wtedy nie musimy wyrażać na to zgody i możemy bez uiszczania żadnych dodatkowych kosztów stwierdzić, że nie chcemy dłużej być abonentami danej sieci. Gwarantuje nam to ustawa Prawo telekomunikacyjne, której art. 60a mówi między innymi:

Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych:

(…)

3) podaje do publicznej wiadomości treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

– z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie.

(…)

Jednocześnie abonent powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia tych zmian w życie.

Jak złożyć samo wypowiedzenie? Najpewniejszą metodą jest zawsze przesłanie listu poleconego na podany adres kontaktowy. Można po prostu skorzystać z danych dostępnych w internecie i sporządzić własne pismo, w którym podamy nasze dane, adres do przesłania decyzji, numer umowy i wyraźnie zaznaczoną decyzję o rezygnacji z własnoręcznym podpisem. Jednak lepszym sposobem będzie udanie się do salonu Play. Ich listę możemy sprawdzić w wyszukiwarce na stronie internetowej operatora. Na miejscu możemy złożyć odpowiedni formularz, który zostanie przesłany do głównej siedziby. Jeśli zdecydujemy się na takie działanie, pamiętajmy o zażądaniu kopii lub choćby potwierdzeniu wpłynięcia wypowiedzenia. W związku z tym, że w salonie dokument może się gdzieś zawieruszyć, warto jednak zdecydować się na zabranie wzoru wypowiedzenia ze sobą i własnoręcznego wysłania go listem poleconym na adres korespondencyjny firmy (w przypadku Play jest to firma P4). O dokładne dane adresowe zapytajmy konsultanta, ponieważ mogą się różnić od miejsca, w którym znajduje się oficjalna siedziba firmy, a także może być różny dla klienta indywidualnego lub biznesowego.

Warto także pamiętać o konieczności wyrażenia chęci pozostawienia dawnego numeru. Jeśli chcemy zmienić operatora, na przykład na T-Mobile lub Orange, możemy zostać przy tym samym numerze. Konieczne może być jednak zaznaczenie takiej woli na wypowiedzeniu umowy. Jak długo trzeba będzie czekać na rozpatrzenie całej kwestii przez firmę? Informacje o terminie są uwzględniane w odpowiednich regulaminach, które z kolei są tworzone według rozporządzeń ministerialnych. Po zmianie z dnia 24 lutego 2014 informacje sieci Play na temat czasu oczekiwania na odpowiedź brzmią następująco, natomiast w pełnej wersji dostępne są na odpowiedniej podstronie serwisu operatora:

W przypadku wniesienia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie Sprzedaży P4 Abonent (Użytkownik, Abonent ofert typu Mix) otrzymuje niezwłocznie pisemne potwierdzenie jej wniesienia. W przypadku wniesienia reklamacji do Obsługi Klienta pisemnie lub za pomocą Kanału Zdalnego Abonent (Użytkownik, Abonent ofert typu Mix) otrzymuje w terminie 14 dni potwierdzenie jej wniesienia.

(…)

Operator udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Reklamacja nierozpatrzona w tym terminie jest uznawana za uwzględnioną.

Czasem najbardziej sporną kwestią w przypadku rozwiązywania umów jest udowodnienie winy operatora, po nastąpieniu której konsument jest zmuszony do zaprzestania korzystania z niesprawnych usług. W skrajnych przypadkach, aby nie płacić dodatkowych kosztów umownych, warto całą sprawę skonsultować z prawnikiem.