Cieszynka Krzysztofa Piątka, czyli słynne rewolwery jako ruchomy znak towarowy. Nowelizacja prawa otworzy nowe możliwości

Prawo Dołącz do dyskusji (220)
Cieszynka Krzysztofa Piątka, czyli słynne rewolwery jako ruchomy znak towarowy. Nowelizacja prawa otworzy nowe możliwości

Nowelizacja prawa własności przemysłowej wchodzi w życie już za 3 miesiące. Prezydent RP w tym tygodniu podpisał ustawę. Przepisy wprowadzają szereg zmian związanych z patentami na wynalazki, zastrzeganiem znaków towarowych oraz przyznawaniem praw ochronnych na wzory użytkowe. To nie pierwsza nowelizacja ustawy w tym roku. Z praw przyznanych przez ustawę już w marcu postanowił skorzystać między innymi piłkarz Krzysztof Piątek, który zastrzegł jako ruchomy znak towarowy swoją cieszynkę.

Nowelizacja ma wyeliminować wątpliwości związane z pojęciem wynalazku

W ustawie Prawo własności przemysłowej doprecyzowano szereg rozwiązań, które nie będą wynalazkami w rozumieniu artykułu 28 ustawy. Dotychczasowe wyłączenie w postaci planów zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier zostało zastąpione zasadami i metodami przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej. Doprecyzowanie pojęcia wynalazku sprawi, że przedsiębiorcy zainteresowani działaniem na polskim rynku będą mogli zgłosić swój wynalazek w polskim Urzędzie Patentowym, a nie w urzędzie europejskim, jednocześnie mogąc liczyć na rozpatrywanie zgłoszeń w podobny sposób co w Europejskim Urzędzie Patentowym. Dla polskich przedsiębiorców to dobra wiadomość. Koszty postępowania w naszym kraju są bowiem znacznie niższe niż w przypadku opłat w urzędzie europejskim.

Nowe przepisy – nowe możliwości

Poprzednia nowelizacja ustawy w marcu tego roku umożliwiła zastrzeżenie także nowej kategorii znaków – multimedialnych, z czego postanowił skorzystać między innymi piłkarz Krzysztof Piątek. Zarejestrował on swoją cieszynkę jako znak towarowy ruchomy w różnych wariantach. Obecne zmiany będą mieć z kolei znaczenie przede wszystkim dla start-upów z branży IT. Dzięki nowym przepisom możliwe będzie bowiem chronienie rozwiązań za pomocą patentów udzielanych na wynalazki realizowane za pomocą komputera. Nowe przepisy stwarzają możliwość uzyskania ochrony patentowej do gier. Sposób i środki przeprowadzania reguł gry mogą mieć charakter techniczny, a jeśli są nowe i nieoczywiste, będą mogły podlegać opatentowaniu. Nowelizacja prawa własności przemysłowej wprowadza także odmienne wymagania dotyczące elementów opisu patentowego.  Od teraz konieczne będzie wskazanie problemu technicznego do rozwiązania przez wynalazek zgłoszony do ochrony, jednak zniknie konieczność oddziaływania na materię. Taka regulacja spowoduje ujednolicenie przepisów krajowych i europejskich, a także zwiększy szanse na uzyskanie ochrony na wynalazki wspomagane komputerowo.

Rozszerzenie katalogu pełnomocników

Nowelizacja prawa własności przemysłowej wprowadza także istotną zmianę w zakresie pełnomocnictwa. Po wejściu w życie nowych przepisów w sprawach wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych pełnomocnikami będą mogli być nie tylko rzecznicy patentowi, ale także adwokaci i radcowie prawni. Pozwoli to na większą dostępność pomocy prawnej i obniżenie kosztów tej pomocy, a także na wzrost konkurencyjności.

Szybsze postępowanie i zwolnienie z opłat okresowych

Głównym celem nowelizacji jest ułatwienie oraz przyspieszenie postępowania. W związku z tym wraz z wejściem w życie nowych przepisów ulegnie skróceniu czas oczekiwania na wydanie dokumentów potwierdzających udzielenie prawa wyłącznego – przedsiębiorcy uzyskają je już przed upływem miesiąca od dnia zgłoszenia.  Usprawnione zostanie także postępowanie sporne w sprawach o unieważnienie czy stwierdzenie wygaśnięcia patentu. Mali i średni przedsiębiorcy na początku działalności – w ciągu 3 lat od jej rozpoczęcia – będą mogli natomiast wnioskować o zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe.

Postępowanie sprzeciwowe i o unieważnienie patentu

Intencją ustawodawcy jest także usprawnienie postępowań. Od teraz nie będzie konieczne wskazanie interesu prawnego przy składaniu wniosków na podstawie artykułu 89. Dotychczas obowiązująca przesłanka miała eliminować wnioski bezzasadne czy podejmowane w celu zakłócenia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nowelizacja prawa własności przemysłowej ma jednak znacznie usprawnić proces procedowania w sprawach o unieważnienie patentów czy wzorów użytkowych oraz przemysłowych.  Nowe przepisy umożliwiają także połączenie postępowania o ograniczenie patentu z toczącym się już postępowaniem sprzeciwowym albo postępowaniem o unieważnienie patentu, jeśli zapewni to jego przyspieszenie lub usprawnienie.

Poszukiwanie międzynarodowe

Kolejna zmiana to poszukiwanie międzynarodowe. Jego celem będzie dokonanie oceny już na etapie zgłoszenia wniosku w zakresie rzeczywistej innowacyjności wynalazku na arenie międzynarodowej. Dzięki sprawozdaniu sporządzonemu przez urząd patentowy zgłaszający będą mogli dokonać oceny swoich szans odnośnie możliwości patentowych nie tylko w Polsce, ale i za granicą.