Koszty zastępstwa procesowego w 2024. Ile kosztuje adwokat?

Prawo Dołącz do dyskusji
Koszty zastępstwa procesowego w 2024. Ile kosztuje adwokat?

Koszty zastępstwa procesowego w 2024, czyli ile zapłacimy adwokatowi za prowadzenie sprawy w sądzie. Mimo wielu głosów o wzroście stawek, te od kilku lat kształtują się na tym samym poziomie. Oczywiście dotyczy to zwrotu kosztów, jakie zasądzi na naszą rzecz sąd po wygranym procesie.

Koszty zastępstwa procesowego 2024 – czym są?

Wiele osób poszukuje stawek kosztów zastępstwa procesowego, będąc przekonanym, że jest to cennik usług kancelarii. Nic bardziej mylnego, koszty zastępstwa procesowego 2024 to przewidziane przez rozporządzenie stawki, jakie sąd może zwrócić nam, jeżeli wygraliśmy proces i byliśmy reprezentowani przez adwokata. Ostateczna cena usługi prawnej jest ustalana indywidualnie w kancelarii. Stawki zawarte w rozporządzeniu są jednak pewnym pomocnym wyznacznikiem, warto więc je znać.

Rozporządzenie określające koszty zastępstwa procesowego określa wynagrodzenie za wszystkie działania pełnomocnika, jakie ten podejmuje w procesie sądowym. Obejmują one reprezentację w sądzie, wynagrodzenie za pracę i wydatki, takie jak m.in. wysyłanie pism. Jeżeli przegrywamy proces, to zapłacimy stronie przeciwnej zgodnie z poniższą listą. Oczywiście jeżeli ta o takie zawnioskuje. Koszty zastępstwa procesowego 2024 nie zmieniły się znacząco w stosunku do roku ubiegłego. W dalszym ciągu obowiązujące są więc koszty zastępstwa procesowego 2023.

Koszty zastępstwa procesowego w 2024 – sprawy o świadczenie pieniężne

Sprawdzając koszty zastępstwa procesowego, można wyjść od ogólnej zasady uzależniającej stawkę od wartości przedmiotu sprawy. Jest to kryterium podstawowe, którym należy kierować się w przypadku niewskazania kosztów wprost w tekście rozporządzenia. Kwoty określone są w następujący sposób:

 1. do 500 zł – 90 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 7. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 8. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 9. powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Wysokość tych kosztów ulega zmniejszeniu, jeżeli sprawa zakończy się wydaniem nakazu zapłaty w:

 • postępowaniu upominawczym,
 • elektronicznym postępowaniu upominawczym,
 • postępowaniu nakazowym,
 • europejskim postępowaniu nakazowym

W takim przypadku minimalne stawki są zmniejszane i wynoszą:

 • do 500 zł – 60 zł;
 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
 • powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

Oczywiście w przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych.

Koszty zastępstwa procesowego 2024 – prawo rzeczowe

Na zupełnie inne stawki możemy liczyć w przypadku spraw z zakresu prawa rzeczowego. Należą do nich sprawy z zakresu powstania, treści, zmiany i ustania prawa własności i innych praw do rzeczy i zwierząt. Stawki są przynależne do konkretnego rodzaju sprawy:

 1. o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości – 50% stawki wskazanej w akapicie powyższym zależnej od wartości przedmiotu sporu;
 2. rozgraniczenie – 720 zł;
 3. dotyczących służebności – 480 zł;
 4. naruszenie posiadania – 320 zł;
 5. o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów – 240 zł;
 6. o zniesienie współwłasności – stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez radcę prawnego, a w przypadku zgodnego wniosku uczestników – 50% tej stawki;
 7. związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną – 480 zł;
 8. o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym – 50% stawki wskazanej w pierwszym akapicie, zależnej od wartości prawa dotkniętego niezgodnością

Koszty zastępstwa procesowego 2024 – sprawy z zakresu prawa rodzinnego

Od rodzaju sprawy uzależnione są również koszty zastępstwa procesowego w sprawach rodzinnych. Stawki są następujące:

 • rozwód i unieważnienie małżeństwa – 720 zł;
 • stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 720 zł;
 • przysposobienie – 360 zł;
 • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka – 240 zł;
 • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia – 480 zł;
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym – 480 zł;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami – 720 zł;
 • alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka – 120 zł.

W sprawach o podział majątku koszty zastępstwa procesowego są uzależnione od wartości tego majątku i obliczane według zasad ogólnych. Jeżeli jednak małżonkowie będą zgodni i podział nastąpi bez komplikacji, wtedy koszty te ulegają obniżeniu o połowę.

Koszty zastępstwa procesowego 2024 – prawo spadkowe

W popularnych sprawach spadkowych koszty zastępstwa dotyczą następujących spraw:

 1. zabezpieczenie spadku,
 2. dokonanie spisu inwentarza,
 3. odrzucenie spadku,
 4. ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia,
 5. zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych
 6. stwierdzenie nabycia spadku

Koszty zastępstwa procesowego zostały określone na minimalnym poziomie 120 zł. Jeśli jednak przedmiotem postępowania jest ważność testamentu, wzrasta ona do 720 zł.

W sprawach dotyczących działu spadku stawka jest ustalana na podstawie wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez profesjonalnego pełnomocnika. Jeśli między uczestnikami działu spadku nie ma sporu, również i w tym wypadku wysokość stawki jest zmniejszana o połowę.

Koszty zastępstwa procesowego 2024 – prawo pracy

Podobnie jak w przypadku spraw spadkowych czy rodzinnych koszty zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu prawa pracy również są uzależnione od rodzaju konkretnej sprawy. Będą się one kształtowały następująco:

 • nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy – 180 zł;
 • wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż za wypadek przy pracy – 75% stawki od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy;
 • inne roszczenia niemajątkowe – 120 zł;
 • ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty – 240 zł;
 • świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – 50% stawki obliczonej od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy.

Koszty zastępstwa procesowego 2024 – inne sprawy cywilne

Rozporządzenie określające koszty wskazuje również szereg innych spraw z które w postępowaniu cywilnym pełnomocnik otrzyma wynagrodzenie, należą do nich następujące postępowania:

 1. o uchylenie uchwały organu spółdzielni – 360 zł;
 2. o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich – 720 zł;
 3. z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie – 240 zł;
 4. o uchylenie wyroku sądu polubownego – 2400 zł;
 5. z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego – 3600 zł;
 6. o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego – 480 zł;
 7. egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości – 50% stawki obliczonej od wartości przedmiotu sporu, a przy egzekucji innego rodzaju – 25% tej stawki;
 8. ze skargi na czynności komornika – 80 zł;
 9. o wyjawienie majątku – 120 zł;
 10. rejestracji spółki – 2400 zł, a w przypadku rejestracji spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca
 11. umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym – 1200 zł;
 12. rejestracji spółdzielni – 2400 zł;
 13. innych rejestracji – 1200 zł;
 14. zmiany w rejestrze – 720 zł, a w przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w
 15. systemie teleinformatycznym – 360 zł;
 16. o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności – 120 zł;
 17. o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie
 18. przestępstwa przeciwko mieniu – 120 zł;
 19. o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa – 120 zł;
 20. o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego – 960 zł;
 21. o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1200 zł;
 22. o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1680 zł;
 23. o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego, lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego – 1440 zł;
 24. o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1680 zł;
 25. o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników, bądź akcjonariuszy – 1080 zł;
 26. o wyłączenie wspólnika – 1080 zł;
 27. o rozwiązanie spółki kapitałowej – 1080 zł;
 28. o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej – 300 zł;
 29. o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania – 240 zł;
 30. o ubezwłasnowolnienie – 480 zł;
 31. o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego – 360 zł.

Koszty zastępstwa procesowego 2024 – postępowanie odwoławcze

Oczywiście praca pełnomocnika nie kończy się na ogół w pierwszej instancji. Dlatego też za sprawy odwoławcze stawka jest obliczana osobno. Duże znaczenie ma tutaj rodzaj środka odwoławczego oraz sąd, do którego trafia. Minimalna stawka w postępowaniu przed sądem okręgowym wynosi nie mniej niż 120 zł, przed sądem apelacyjnym i Sądem Najwyższym nie mniej niż 240 zł. Stawka minimalna obowiązuje też w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wynosi ona:

 1. za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie – stawka minimalna wynosi 960 zł;
 2. za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi – stawka minimalna wynosi 480 zł.