Renta rodzinna. Czy pełnoletnie dziecko może nabyć prawo do renty po zmarłym rodzicu? Czy niepełnoletnie wnuki również będą uprawnione?

Rodzina Dołącz do dyskusji
Renta rodzinna. Czy pełnoletnie dziecko może nabyć prawo do renty po zmarłym rodzicu? Czy niepełnoletnie wnuki również będą uprawnione?

W jakich okolicznościach będziemy uprawnieni do nabycia renty po zmarłym rodzicu? Czym jest renta rodzinna? Czy będzie ona również przysługiwała pełnoletnim dzieciom? Czy do świadczenia uprawnienia nabędą również wnuki?

Renta rodzinna – czym jest?

Renta rodzinna to świadczenie pieniężne, które przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Warto podkreślić, że przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:

  • do ukończenia 16 lat;
  • do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16. rok życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat; albo
  • bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresach, o których mowa w punktach powyższych.

Ponadto, jeżeli dziecko osiągnęło 25. rok życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. Pod pojęciem „nauki w szkole” należy rozumieć naukę pobieraną w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym oraz eksternistycznym.

Wnuki a renta rodzinna

Warto podkreślić, że nie tylko dzieci będą uprawnione do pobierania renty. Instytucja tego świadczenia pieniężnego przyznaje prawo do jego pobierania również wnukom oraz innym dzieciom, które zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności.

Należy jednak pamiętać, że reguła ta nie odnosi się do dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, jeżeli spełniają takie warunki jak dzieci własne i zostały przyjęte na wychowanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku, a ponadto nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją – jeżeli nie mogą zapewnić im utrzymania albo ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.