Jeżeli bulwersuje was 800 plus, to nie pocieszę: właśnie do Sejmu trafił projekt 300 plus dla seniora

Społeczeństwo Dołącz do dyskusji
Jeżeli bulwersuje was 800 plus, to nie pocieszę: właśnie do Sejmu trafił projekt 300 plus dla seniora

Najpierw 800 plus dla dziecka, teraz 300 plus dla seniora – już od lipca 2023 roku. Do Sejmu wniesiono projekt kolejnej ustawy, która zakłada wypłacanie świadczeń socjalnych. Kto będzie mógł pobierać świadczenie i przez jaki okres?

300 plus dla seniora

Do Sejmu trafił projekt ustawy zakładający wprowadzenie dodatkowego świadczenia, które można nazwać 300 plus dla seniora. Świadczenie podlegać ma corocznej waloryzacji. W samym 2024 roku na jego realizację przeznaczone byłoby ponad 160 milionów złotych z budżetu państwa. Chodzi o ustawę o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Projektowane przepisy zakładają, że świadczenie mogliby otrzymać ci, którzy pełnili funkcję sołtysa przez co najmniej 10 lat. I jednocześnie ukończyli 60 lat (w przypadku kobiet) albo 65 lat (w przypadku mężczyzn). Do okresu wliczano by pełnienie tej funkcji również na podstawie przepisów starszych, niż ustawa z 1990 roku o samorządzie gminnym.

Świadczenie nie przysługiwałoby osobom karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. Wysokość wypłacanej kwoty, to – w wariancie podstawowym – 300 złotych. Co jednak ciekawe, świadczenie podlegałoby corocznej waloryzacji, z czego pierwsza miałaby miejsce już w 2024 roku.

Świadczenie byłoby przyznawane na wniosek osoby uprawnionej. Do wniosku – zawierającego personalia – konieczne byłoby dołączenie zaświadczenia wydanego przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta potwierdzające okres pełnienia tej funkcji. A także zaświadczenie o niekaralności.

Jeżeli nie dałoby się uzyskać takiego zaświadczenia, to wystarczające byłoby dołączenie samodzielnie sporządzonego oświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa. Musiałoby być ono potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Zainteresowany musiałby złożyć taki wniosek w oddziale regionalnym lub placówce terenowej KRUS. Decyzję w sprawie wypłacie świadczenia miałby wydawać Prezes KRUS w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku. Jednakże 300 plus dla seniora przysługiwałoby od miesiąca złożenia wniosku – a zatem uprawniony otrzymałby wyrównanie.

W uzasadnieniu projektu ustawy czytamy, że sołtys w obecnym ustroju jest funkcją społeczną, z tytułu pełnienia której nie przysługuje jako takie wynagrodzenie. Samych potencjalnie uprawnionych do rzeczonego 300 plus jest około 40 000 osób.

Generalnie ideę, która stoi za projektem, w mojej ocenie można uznać za słuszną. Jednak o ile odgórne wynagradzanie sołtysów ma wiele sensu, o tyle premiowanie jedynie niektórych, zwłaszcza seniorów, może zostać odebrane za typowy ruch przedwyborczy.

Nie jest bowiem tajemnicą, że w grupie wyborców 60 plus, poparcie dla PiS wynosi aż 57 procent (IPSOS dla Tok.fm i OKO.press z grudnia 2022 roku). O taki elektorat trzeba więc odpowiednio zadbać. Problemy osób starszych opierają się w większości o problemy finansowe. Dlatego nie powinien dziwić kolejny pomysł transferowania gotówki.