Twórca może rozliczyć 50% koszty uzyskania przychodu tylko, jeśli spełni łącznie kilka warunków

Podatki Dołącz do dyskusji (198)
Twórca może rozliczyć 50% koszty uzyskania przychodu tylko, jeśli spełni łącznie kilka warunków

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych twórcy mogą stosować 50% koszty uzyskania przychodu. I to obojętne, czy będą to autorzy wykonujący utwór w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Ważne jednak, by spełnili kilka warunków. W przeciwnym razie skarbówka może zakwestionować zasadność takiego rozliczenia.

Kiedy 50% znajdzie zastosowanie?

Koszty ustalane od wysokości dochodu wysokości 50% będą przysługiwać w trzech przypadkach:

 • kosztów z tytułu zapłaty za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii, układu scalonego, wzoru użytkowego, przemysłowego, znaku towarowego lub wzorca zdobniczego;
 • opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa do stosowania powyższych
 • przychodów uzyskanych z praw autorskich w ramach listy zawodów uprawnionych

Nie dla każdego twórcy

50% koszty uzyskania przychodu będą mieć zastosowanie tylko do twórców, którzy nie zawierają umów w ramach zatrudnienia i których branże czy obszar działalności twórczej znajduje się na liście zawodów uprawnionych. Należą do nich:

 • architektura, architektura wnętrz, architektura krajobrazu, inżynieria budowlana, urbanistyka, literatura sztuk plastycznych, wzornictwo przemysłowe, muzyka, fotografika, twórczość audialna i audiowizualna, programy komputerowe, gry komputerowe, teatr, kostiumografia, scenografia, reżyseria, choreografia, lutnictwo artystyczne, sztuka ludowa, dziennikarstwo;
 • działalność artystyczna w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
 • produkcja audialna i audiowizualna;
 • działalność publicystyczna;
 • działalność muzealnicza w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
 • działalność konserwatorska;
 • prawo zależne do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
 • działalność badawczo-rozwojowa, naukowo-dydaktyczna, naukowa oraz prowadzona w uczelni działalność dydaktyczna.

Koszty uzyskania przychodu w przypadku twórców spoza listy

Osoby, których działalność nie mieści się w ramach listy wyszczególnionych zawodów, nie będą mogły stosować 50% kosztów uzyskania przychodu. Wtedy w zależności od umowy będą one rozliczane w inny sposób:

 • w przypadku umów o pracę – zastosowanie znajdą pracownicze koszty podatkowe;
 • w przypadku umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy, do której stosuje się przepisy dotyczące dzieła lub zlecenia  – 20% kosztów uzyskania przychodu;
 • gdy zawarto umowę z tytułu korzystania lub rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, ale wynagrodzenie nie wynika z umowy o pracę, dzieło, zlecenia lub umów podobnych –  koszty w ogóle nie będą stosowane.

Limit przychodu też ma znaczenie

Tylko jeśli twórca nie przekroczy obowiązującego limitu, 50% koszty uzyskania przychodu znajdą zastosowanie. W 2019 roku wynosi on 85 528 złotych. Ustalenie przychodu będzie odbywać się na dwóch zasadach:

 • W przypadku praw autorskich – od przychodu pomniejszonego o potrącone w danym miesiącu przez płatnika składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także na ubezpieczenie chorobowe, których podstawą wymiaru jest ten przychód.
 • W pozostałych przypadkach – od czystego przychodu.

50% koszty uzyskania przychodu – kiedy pracodawca może je stosować?

Zgodnie z interpretacją wydaną przez Ministra Finansów, pracodawca będzie mógł stosować 50% koszty uzyskania przychodu tylko w przypadku utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim. Niezbędne jest więc by:

 1. W ramach stosunku pracy powstał utwór będący przedmiotem prawa autorskiego, przejęty następnie przez pracodawcę.
 2. Istniał dowód potwierdzający stworzenie przez pracownika utworu – może być to oświadczenie pracodawcy i pracownika określające, jak utwór powstał. Samo określenie, że została wykonana praca twórcza nie spełnia tego wymagania. Nie wystarczy także procentowe określenie w umowie o pracę, ile czasu pracownik przeznaczał na pracę twórczą czy ustalenie go na podstawie ewidencji czasu pracy.
 3. Wyraźne wyodrębnienie honorarium autorskiego od innych składników wynagrodzenia pracownika  będącego twórcą.  Wysokość honorarium autorskiego może wynikać z umowy o pracę lub innych regulacji – na przykład z regulaminu wynagrodzenia.  Niewystarczające będzie także procentowa określenie w umowie o pracę czasu, który pracownik przeznaczał na pracę twórczą czy ustalenie go na podstawie ewidencji czasu.