Czy dostęp do broni w Polsce powinien być ograniczony?

Gorące tematy Państwo Dołącz do dyskusji (106)
Czy dostęp do broni w Polsce powinien być ograniczony?

Wiele osób zastanawia się, czy w dobie różnych konfliktów zbrojnych dostęp do broni w Polsce powinien być ograniczony?

Polska jest jednym z krajów Europy, w którym dostęp do broni ma tak mała część obywateli – niecałe 1,3 jednostki broni na 100 osób. W sąsiednich krajach ten odsetek jest nawet kilkadziesiąt razy większy! Obecnie na świecie toczy się wiele konfliktów zbrojnych. Coraz częściej też ludzie są napadani, okradani lub doświadczają innych form nastawania na ich zdrowie lub życie. Stąd wielokrotnie przewija się pytanie, czy dostęp do broni w Polsce powinien być nadal tak ograniczony?

Już od 2014 roku w Parlamencie Europejskim toczy się dyskusja, czy nie wprowadzić ograniczeń w dostępie do broni w UE. Biorąc pod uwagę odsetek ludzi posiadających broń w Polsce, nawet ograniczenia UE mogą sprawić, że w Polsce większa ilość osób będzie chciała mieć dostęp do broni.

Oglądałem jakiś czas temu programy podróżnicze Wojciecha Cejrowskiego, który odwiedzał ludzi w Texasie. Opowiadał o wolności, jaką mają tam mieszkańcy w związku z posiadaniem broni na własny użytek. Nie chodzi nawet o to, że mogą pójść do sklepu i mając dowód poświadczający ich tożsamość, mogą kupić broń. Bardziej skupił się na tym, że każdy ma prawo ją posiadać w celu obrony siebie, swojej rodziny i swojego mienia.

Dzięki takim liberalnym, jak na nasze warunki, prawom obywatelskim, odsetek napadów z bronią w ręku, kradzieży, prób wtargnięcia na posesje jest zdecydowanie niższy, bo jak twierdził podróżnik, każdy może się spodziewać, że nie tylko on ma broń, ale jest w nią wyposażony także mieszkaniec danego domu, rancha, czy posiadłości i nie zawaha się on użyć jej w samoobronie.

Aby w Polsce móc posiadać broń trzeba mieć ukończone 21 lat i przejść całą procedurę, która wykaże, czy danej osobie można wydać pozwolenie na posiadanie broni. Dla organów wydających takie pozwolenia ważnym czynnikiem jest zamiar posiadania broni. Może to być cel sportowy, myśliwski lub do samoobrony. Kolejnym aspektem, który trzeba poruszyć w podaniu, jest rodzaj broni, jaką będziemy chcieli nabyć, a także liczba egzemplarzy, które chcemy kupić.

Trzeba się też udać do upoważnionego lekarza i psychologa, którzy wydadzą opinię, że dana osoba może dysponować bronią i nie ma do tego żadnych przeciwwskazań. Mówi o tym art. 15:

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:
1) niemającym ukończonych 21 lat z zastrzeżeniem ust. 2,
2) z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 11, poz. 95), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej,
3) wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego,
4) uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych,
5) nieposiadającym miejsca zamieszkania (miejsca stałego pobytu) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
6) co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu albo wobec których toczy się postępowanie karne o popełnienie takich przestępstw.

Jeśli opinia lekarska już jest, podanie jest napisane, to jeszcze trzeba mieć 2 zdjęcia formatu 3×4 cm, dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia, w wysokości 242 zł. W uzasadnieniu trzeba też złożyć dokument z uzasadnieniem potrzeby zakupu broni. Jeśli celem ma być łowiectwo, myślistwo, to musi się tam znaleźć zaświadczenie o przynależności do Związku Łowieckiego oraz zaświadczenie zdania egzaminu z przepisów dotyczących posiadania takiej broni i jej obsługi.

Gdy broń ma służyć do samoobrony, to muszą zostać wskazane okoliczności, w których życie i zdrowie danej osoby jest faktycznie zagrożone i że nie są to jednostkowe sytuacje, a zagrożenie występuje stale.

W przypadku broni sportowej trzeba dostarczyć zaświadczenia o przynależności, a także czynnym członkostwie w klubach strzeleckich i licencji wydawanej przez Polski Związek Sportowy.

Wcześniej pisałem też o tym, że aby mieć pozwolenie na broń trzeba mieć ukończone 21 lat. Pozwolenia wydawane są młodszym osobom, ale tylko w szczególnych przypadkach i na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, szkoły lub klubu sportowego, do którego należy dana osoba.

Przed wystawieniem pozwolenia na posiadanie broni każdy musi przejść egzamin z przepisów dotyczących posiadania i posługiwania się bronią, a także z praktyczniej umiejętności posługiwania się nią.

Pozwolenie na broń nie jest wymagane w przypadku broni alarmowej i sygnałowej o kalibrze do 6 mm, broni palnej rozdzielnego ładowania wyprodukowanej przed 1885 rokiem oraz replik tej broni – chodzi o broń czarnoprochową, gdzie ani materiał miotający, ani pocisk nie są zespolone w jedną całość – nabój. Podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi o repliki broni, czy wiatrówki lub pistolety na plastikowe kulki – ASG.

Masz problemy lub wątpliwości związane z posiadaniem, przechowywaniem, użytkowaniem, przewożeniem bądź zakupem broni i chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika? Z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Zdjęcie z serwisu shutterstock.com