Elektroniczne postępowanie upominawcze – prosta droga do odzyskania pieniędzy

Gorące tematy Codzienne Dołącz do dyskusji (82)
Elektroniczne postępowanie upominawcze – prosta droga do odzyskania pieniędzy

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – dlaczego warto? Każda osoba chcąca dochodzić swoich praw w postępowaniu cywilnym stoi przed dwoma podstawowymi problemami. Pierwszy to relatywnie wysokie zazwyczaj koszty postępowania sądowego oraz wysokie koszty uzyskania pomocy prawnej. 

Drugi to kłopotliwy i niestety nieunikniony formalizm związany z tradycyjnym składaniem pozwu. Warto wiedzieć, iż procedura cywilna przewiduje rozwiązanie pozwalające ograniczyć w wielu przypadkach dokuczliwość powyższych problemów. Mowa o Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (w skrócie: EPU).

Elektroniczne postępowanie upominawcze – co to jest i kiedy można stosować?

Najogólniej rzecz ujmując, procedura EPU pozwala na złożenie pozwu do sądu drogą elektroniczną, bez konieczności „fizycznego” przesyłania zarówno treści pozwu jak i załączonych do niego dokumentów. Niestety, nie każde roszczenie może być dochodzone poprzez EPU. Przede wszystkim, możliwość taka istnieje jedynie dla roszczeń o charakterze pieniężnym.

Co więcej, należy mieć na uwadze, iż sąd może rozstrzygnąć sprawę w trybie EPU jedynie w przypadku, gdy w świetle treści złożonego pozwu, roszczenie powoda nie jest oczywiście bezzasadne, a przytoczone przez niego okoliczności nie budzą wątpliwości. Kolejnym warunkiem jest, aby dochodzone roszczenia były wymagalne (tj. nadające się do dochodzenia przed sądem np. faktury z przekroczonym terminem zapłaty) nie dłużej niż 3 lata przed złożeniem pozwu.

W praktyce oznacza to, iż do dochodzenia w EPU nadają się jedynie roszczenia o nieskomplikowanym stanie faktycznym i prawnym, gdzie wydanie orzeczenia powinno stanowić jedynie formalność. Będą to wszelkie roszczenia oparte na dokumentach takich jak faktury, rachunki, umowy czy potwierdzenia wydania i odbioru towaru.

Z tego powodu, elektroniczne postępowanie upominawcze jest świetnym rozwiązaniem w szczególności dla przedsiębiorców, którym pozwala na stosunkowo odformalizowaną i tanią windykację należności od nierzetelnych klientów oraz kontrahentów. Nie znaczy to, iż jego walory nie są przydatne dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej – dla nich także nieoceniona będzie oszczędność pieniędzy i nakładów czasowych związana z elektroniczną formą dochodzenia należności.

Jak wygląda składanie pozwu w praktyce? Zalety e-sądu

Jeśli dochodzone przez nas roszczenie zdaje się spełniać opisane w poprzednim akapicie przesłanki, w celu złożenia pozwu lub pozwów należy skorzystać z platformy tzw. e-sądu . Przed złożeniem pierwszego pozwu należy, korzystając z instrukcji zawartych na stronie, stworzyć swoje indywidualne konto. Po złożeniu wniosku o utworzenie konta i uzyskaniu jego pozytywnego rozpatrzenia (wymaga to podania podstawowych danych personalnych), uzyskamy dostęp do platformy. Obsługa techniczna jest intuicyjna i nie powinna nastręczać trudności. W razie wątpliwości można skorzystać z opcji zapytania kierowanego do administracji.

To co najistotniejsze, to fakt, iż składając pozew poprzez Elektroniczne Postępowanie Upominawcze nie musimy załączać żadnych powoływanych dokumentów ani przedstawiać innych dowodów. Wszystko co należy zrobić, to prawidłowo oznaczyć strony oraz ich adresy (wraz z podaniem numeru PESEL bądź KRS), wskazać wysokość dochodzonej kwoty pieniężnej (oraz ewentualny okres, za jaki żądamy ustawowych odsetek), przedstawić zwięźle uzasadnienie naszego roszczenia oraz zadeklarować listę dowodów, jakimi dysponujemy na poparcie roszczeń – bez konieczności ich załączania w jakiejkolwiek formie. Z pewnością stanowi to duże ułatwienie w stosunku do tradycyjnego sposobu składania pozwu, który nierzadko wiąże się z koniecznością dołączenia kilkuset stron dokumentów oraz sporządzonych kopii.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – morze zalet i ułatwień

Na tym nie kończą się zalety EPU w zakresie odformalizowania składania powództwa. Sposób działania platformy e-sądu w praktyce uniemożliwia nam złożenie pozwu z jakimkolwiek brakiem formalnym, który to brak, jeżeli wystąpi w tradycyjnej, „papierowej” procedurze, wiąże się z koniecznością uzupełnienia odrębną korespondencją lub wręcz automatycznym odrzuceniem pozwu przez sąd.

Ograniczenie do minimum katalogu danych które podajemy marginalizuje ryzyko pominięcia czegokolwiek istotnego, tym bardziej, że system uniemożliwi nam wysłanie pozwu, jeśli pozostawiliśmy niewypełnione którekolwiek z niezbędnych pól. Co równie istotne – ponieważ wszystkie powództwa złożone w ramach procedury znanej jako Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (i to niezależnie od wysokości roszczenia) rozpatrywane są przez ten sam, specjalnie w tym celu utworzony wydział Sądu Rejonowego w Lublinie, tym samym nie istnieje uciążliwy dla powoda składającego pozew w zwykłym trybie problem ustalenia prawidłowego sądu i wydziału.

Przepisy regulujące Elektroniczne Postępowanie Upominawcze zwalniają również w przypadku składania pozwu w imieniu osoby prawnej, z obowiązku przedstawiania dokumentów pozwalających na działanie w jej imieniu. Natomiast w przypadku gdy powód korzysta z pomocy prawnej – jego pełnomocnik nie ma obowiązku przesyłania swojego pełnomocnictwa.

Powództwo złożone w trybie EPU to także, a może przede wszystkim, znacznie mniejsze koszty. Opłata sądowa od pozwu to 1,25 % wartości żądanego roszczenia. Jest to zaledwie 1/4 standardowych 5%. Opłatę wnosimy na rachunek bankowy wskazany w systemie oraz przesyłamy elektroniczne potwierdzenie dokonania opłaty. Na tym nie koniec oszczędności jakie niesie za sobą Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Nasz portfel nie uszczupli się również o praktycznie zerowe koszty elektronicznego przygotowania i wysłania powództwa. W przypadku korzystania z usług pełnomocnika, ponieważ nie musimy przesyłać papierowego pełnomocnictwa, unikniemy też uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – co po złożeniu pozwu?

Przede wszystkim podkreślić należy, że jeśli zdecydowaliśmy się na złożenie pozwu w EPU, wszelkie inne składane przez nas pisma do zakończenia postępowania lub przekazania postępowania do rozpoznania w normalnym trybie musimy składać również elektronicznie, za pośrednictwem platformy e-sądu. W praktyce nasza rola jako powoda na tym etapie postępowania przeważnie się kończy i po przesłaniu pozwu oczekujemy na wydanie przez sąd nakazu zapłaty.

Sąd wyda nakaz zapłaty, jeśli uzna iż spełnione zostały przesłanki wskazane na początku artykułu tj. nasze powództwo nie jest oczywiście bezzasadne, a okoliczności które przytoczyliśmy oraz dokumenty na które się powołaliśmy nie budzą wątpliwości. Jeśli natomiast uzna, że przesłanki do wydania nakazu zapłaty nie zostały spełnione, przekaże powództwo do „zwykłego” sądu, ze wszystkimi tego konsekwencjami związanymi z koniecznością uzupełnienia opłaty sądowej oraz przesłania wszelkich załączników pozwu.

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Wydany nakaz zapłaty sąd przesyła (w papierowej formie) pozwanemu, który ma 14 dni na zgłoszenie sprzeciwu od wydanego nakazu co może uczynić bądź to w formie tradycyjnej, przesłanej na adres Sądu Rejonowego w Lublinie, bądź to elektronicznie, poprzez zalogowanie się na platformę e-sądu za pomocą danych otrzymanych wraz z nakazem (pozwany nie musi w tym celu posiadać założonego konta).

Prawidłowo złożony sprzeciw przez Pozwanego (niezależnie od jego merytorycznej słuszności, która na tym etapie nie jest przez sąd w ogóle badana) powoduje utratę mocy przez wydany nakaz zapłaty oraz skierowanie sprawy do rozpoznania w zwykłym trybie przez właściwy sąd, a co za tym idzie, w perspektywie konieczność uzupełnienia pozwu o przesłanie zadeklarowanych dokumentów stanowiących dowody w sprawie, oraz ewentualne przesłanie stosownych pełnomocnictw. Co zatem wynika z korzyści skorzystania z EPU, skoro wystarczy jakiekolwiek zakwestionowanie roszczenia przez Pozwanego, by sprawa i tak koniec końców trafiała do zwykłego trybu?

Przede wszystkim, jeśli nasze powództwo trafia do rozpoznania w zwykłym trybie na skutek wniesienia przez pozwanego sprzeciwu, nie będziemy zmuszeni do uzupełnienia opłaty sądowej do pełnej wysokości 5% wartości powództwa. Już ten tylko argument stanowi bardzo istotną zachętę do korzystania z możliwości EPU.

Ponadto, praktyka wskazuje, iż znaczny procent spraw złożonych w EPU kończy się uprawomocnieniem wydanego nakazu zapłaty w skutek niewniesienia przez pozwanego sprzeciwu, lub wniesienia po terminie. Częściowo wynika to z faktu, że w przypadku oczywiście słusznych roszczeń pozwani nie widzą prawnego ani ekonomicznego sensu w podejmowaniu obrony, a częściowo – nietypowość EPU i jego procedury powodują, iż część pozwanych, mimo kwestionowania roszczenia, nie wnosi w sposób prawidłowy sprzeciwu od otrzymanego nakazu zapłaty, w rezultacie jego zlekceważenia lub też niezrozumienia procedury. W obu przypadkach podwójnym zwycięzcą jest powód – nie tylko uzyskał prawomocne orzeczenie pozwalające na uruchomienie egzekucji komorniczej, ale też uzyskał je przy minimalnym nakładzie działań, czasu i środków.

Ze wspomnianą wyżej egzekucją komorniczą wiąże się kolejna zaleta EPU. Posiadając uprawomocniony nakaz zapłaty, platforma e-sądu pozwala nam na jego elektroniczne przesłanie do właściwego komornika, co jest równoznaczne ze wszczęciem egzekucji. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego za pomocą EPU wiąże się z tymi samymi korzyściami co prowadzenie postępowania sądowego – powoduje jego przyśpieszenie oraz odformalizowanie a także zmniejszenie generowanych kosztów w rezultacie braku konieczności fizycznego przesyłania dokumentów.

Jesteś przedsiębiorcą który szuka tańszego i łatwiejszego sposobu na sądowe dochodzenie swoich należności? Masz kilku dłużników i szukasz prostego i taniego sposobu na skierowanie sprawy do sądu? A może sam dostałeś nakaz zapłaty wydany w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym z którym nie wiesz co zrobić? Pamiętaj, że z Bezprawnikiem współpracuje zweryfikowany przez nas zespół profesjonalnych prawników, adwokatów i radców prawnych, którego usługi możesz zamówić pod adresem kontakt@bezprawnik.pl