Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji
Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Osoba, która zajęła się pogrzebem może mieć prawo do zasiłku wypłacanego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jakie trzeba spełnić warunki, aby móc otrzymać zwrot kosztów pochówku?

Kto ma prawo do wypłacenia zasiłku pogrzebowego?

Prawo do zasiłku pogrzebowego ma członek rodziny, dom pomocy społecznej, pracodawca, osoba prawna kościoła bądź związku wyznaniowego, gmina, powiat, a także osoba obca. Warunkiem jest zapłacenie za pochówek zmarłego. Podczas stwierdzania prawa do zasiłku za członków rodziny uważa się:

 • małżonka, również będącego w separacji,
 • rodziców (także macochę, ojczyma i osobę przysposabiającą),
 • dzieci własne, drugiego małżonka, przysposobione, wychowywane w ramach rodziny zastępczej oraz inne przyjęte na wychowanie zanim osiągną pełnoletność,
 • rodzeństwo,
 • dziadków,
 • wnuczęta,
 • osoby będące pod opieką prawną.

Zasiłek pogrzebowy można otrzymać tylko z jednego tytułu. Wynosi 4000 zł dla członka rodziny, nawet w przypadku gdy koszty pochówku są większe. Pozostałe osoby zajmujące się pogrzebem dostają zasiłek do wysokości pokrytych kosztów, lecz również nie może to być kwota wyższa niż 4000 zł. Zasiłek ten przysługuje po śmierci osoby, która:

 • ma przyznaną emeryturę, rentę, emeryturę pomostową lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne i jest ubezpieczona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • w dniu śmierci nie otrzymywała emerytury albo renty, ale mogła to robić,
 • zmarła w trakcie dostawania świadczenia rehabilitacyjnego po skończeniu obowiązywania ubezpieczenia bądź otrzymywania zasiłku chorobowego,
 • pobierała świadczenie pieniężne, będąc cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych,
 • otrzymywała rentę socjalną,
 • dostawała zasiłek przedemerytalny albo świadczenie przedemerytalne,
 • pobierała rentę w wyniku choroby zawodowej albo wypadku.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania zasiłku pogrzebowego?

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w zależności od sytuacji):

 • wniosek,
 • akt zgonu,
 • akt urodzenia się martwego dziecka bądź odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z dopiskiem, że urodziło się martwe,
 • skrócone odpisy aktów stanu cywilnego, aby stwierdzić pokrewieństwo bądź powinowactwo ze zmarłą osobą,
 • zaświadczenie płatnika składek o ważności ubezpieczenia emerytalnego oraz rentowego,
 • rachunki świadczące o pokryciu kosztów pogrzebu lub ich kopie, które potwierdził bank (zgodność z oryginałem).

Dokumenty trzeba złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci pochowanej osoby. Później prawo do zasiłku wygasa. W sytuacjach trudnych, na przykład związanych z problemami z identyfikacją ciała, można przekroczyć ten czas. Wtedy trzeba skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu, dołączając dokument potwierdzający powód opóźnienia.