Kontrola pracownika podczas pracy zdalnej. Czy szef będzie mógł wtargnąć do domu?

Praca Dołącz do dyskusji
Kontrola pracownika podczas pracy zdalnej. Czy szef będzie mógł wtargnąć do domu?

Do polskiego prawa pracy w końcu trafiła praca zdalna z prawdziwego zdarzenia, zastępując przepisy o telepracy. Przepisy wchodzą w życie już 7 kwietnia 2023 roku – i już pojawia się wiele pytań. Na przykład – jak będzie wyglądać kontrola pracownika podczas pracy zdalnej?

Kontrola pracownika podczas pracy zdalnej

Istotę pracy zdalnej określa nowo dodany art. 67[18] KP. Praca zdalna może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Wśród nowych przepisów, znajduje się także art. 67[28] KP, który określa, że pracodawca może przeprowadzać kontrolę:

  • wykonywania pracy zdalnej,
  • w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji,
  • przestrzegania procedur ochrony danych osobowych.

Pracownik, który ma pracować zdalnie, musi to uzgodnić z pracodawcą. Uzgodnienie znajduje się w umowie o pracę, ale może także być postanowieniem wchodzącym w skład odrębnego dokumentu, który strony podpisują już w trakcie zatrudnienia.

Same zasady wykonywania pracy zdalnej określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą a zakładową organizacją związkową (albo organizacjami, jeśli jest ich więcej). Jeżeli nie ma takich organizacji, zasady wykonywania pracy zdalnej określa się w regulaminie. Po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Jeżeli nie ma regulaminu ani porozumienia, zasady wykonywania pracy zdalnej określa się w poleceniu wykonywania pracy zdalnej albo w porozumieniu zawartym z pracownikiem.

Zasady wykonywania pracy zdalnej

Jednym słowem, pracodawca ostatecznie musi ustalić i zakomunikować pracownikowi zasady wykonywania pracy zdalnej. Wśród kwestii, które pracodawca musi pracownikowi przedstawić, są np. zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną, ale także zasady kontroli:

  • wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną,
  • w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji,
  • przestrzegania procedur ochrony danych osobowych.

Sam sposób przeprowadzenia kontroli, który trzeba jasno określić, nie może być dowolny. Nowe przepisy nakazują, aby pracodawca dostosował sposób kontroli do miejsca i rodzaju pracy zdalnej. Czynności kontrolne nie mogą naruszać prywatności pracownika, ani także utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy

W praktyce więc taka kontrola będzie odbywać się co do zasady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się (np. telefon, poczta elektroniczna, chat), ale także będzie ona mogła być prowadzona bezpośrednio w miejscu wykonywania takiej pracy, jednak w takim przypadku konieczne będzie uprzednie porozumienie się z pracownikiem.

Przepisy mówią też, co się dzieje, gdy pracodawca wskutek kontroli stwierdzi jakieś naruszenia. Możliwości są dwie: zobowiązanie pracownika do usunięcia uchybień w określonym terminie albo cofnięcie zgody na pracę zdalną. Wówczas – w określonym terminie – pracownik „wraca” do wykonywania pracy w sposób tradycyjny.