Rodzice specjalnie wyciągają dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, bo mogą dostać 500 plus. Czy prawo na to pozwala?

Rodzina Dołącz do dyskusji (354)
Rodzice specjalnie wyciągają dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, bo mogą dostać 500 plus. Czy prawo na to pozwala?

Polska Times donosi, że przez lukę w przepisach rodzice, których dzieci umieszczone są w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, również dostają świadczenie 500 plus. Wyjaśniamy, czy faktycznie tak jest. Placówka opiekuńczo wychowawcza a 500 plus.

Placówka opiekuńczo wychowawcza a 500 plus

Jak opisuje Polska Times, rodzice, którzy nie utrzymują kontaktów z dziećmi przebywającymi w placówce opiekuńczo-wychowawczej mogą starać się o 500 plus. Co więcej, bez problemu takie świadczenia uzyskują. Jak wygląda rzekomy proceder?

Według źródłowego serwisu rodzice, którym odebrano dzieci, zabierają je do siebie (za zgodą dyrektora placówki i sądu rodzinnego) co jest tzw. urlopowaniem. Rzekomo zarazem zyskują przez fakt, chociażby weekendowego przebywania dziecka z rodzicami, prawo do uzyskania świadczenia wychowawczego w całości.

Podobno, co podkreślają anonimowi wychowawcy, czasami bywa tak, że rodzice, którzy od lat nie widzieli swoich dzieci, nagle sobie o nich przypominają. Oczywiście jedynie ze względów finansowych, dla rzekomego świadczenia 500 plus. Czy taka sytuacja jest w ogóle według przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci możliwa?

Kto może dostać 500 plus?

Wspominana wyżej ustawa, regulująca 500 plus, zawiera szereg definicji, a także normy jednoznacznie wskazujące, komu świadczenie przysługuje. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci świadczenie przysługuje z reguły matce albo ojcu albo opiekunowi faktycznemu (który wystąpił do sądu z wnioskiem o przysposobienie) albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Powyższy katalog jest jednak w pewien sposób rozszerzony, toteż zgodnie z art. 5a owej ustawy

W przypadku dziecka umieszczonego w domu pomocy społecznej świadczenie wychowawcze przysługuje dyrektorowi domu pomocy społecznej, chyba że inne osoby, o których mowa w art. 4 ust. 2, uczestniczą w opiece nad dzieckiem i spełniają warunki uprawniające do otrzymania świadczenia wychowawczego.

Oznacza to, że rodzic, który uczestnicy w opiece nad dzieckiem umieszczonym w domu pomocy społecznej, na przykład zajmując się nim weekendowo, teoretycznie mógłby pobierać świadczenie 500 plus. Chodzi tutaj głównie o dzieci niepełnosprawne.

Dom pomocy społecznej a placówka opiekuńczo-wychowawcza

Trzeba jasno podkreślić, że dom pomocy społecznej nie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą. W odniesieniu do rodziców dzieci, które zostały umieszczone w tego typu placówce i których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki ani wychowania, świadczenie wychowawcze nie jest dostępne. Wszak zgodnie z art. 8 pkt 2 rzeczonej ustawy,

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej

Warto również zwrócić uwagę, że ustawodawca posługuje się stwierdzeniem „umieszczone”, a nie „przebywa”. Sam fakt urlopowania w moim odczuciu nie oznacza nabycia prawa do 500 plus. Czy to oznacza, że powyższy i wcześniej wskazany przepis się wykluczają?

Nie — zasadą jest, że rodzicom dzieci umieszczonych w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie, nie przysługuje 500 plus. Jedynie wyjątkiem od tej zasady jest możliwość udzielenia świadczenia rodzicom, którzy pomagają w opiece nad dzieckiem umieszczonym w domu pomocy społecznej.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że w każdej sytuacji nienależne pobrane świadczenie należy zwrócić, a marnotrawienie środków z 500 plus może poskutkować zmianą formy wypłacanego świadczenia — z pieniężnej na rzeczową.