Powstanie PSG (ale bez Krychowiaka). Geologowie będą pilnowali polskich surowców

Państwo Dołącz do dyskusji (9)
Powstanie PSG (ale bez Krychowiaka). Geologowie będą pilnowali polskich surowców

Ministerstwo Środowiska uznało, że geologia zasługuje na lepsze niż dotąd traktowanie. Aby ta idea stała się ciałem, przygotowano projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej (w skrócie PSG, choć bez Krychowiaka to nie to samo). Co nam przygotował minister Szyszko?

Polska Służba Geologiczna

Polska Służba Geologiczna będzie instytucją, która „wykonuje zadania państwa w zakresie geologii, w tym badanie, rozpoznawanie i dokumentowanie budowy geologicznej górotworu, opracowywanie perspektyw złożowych, racjonalne gospodarowanie strukturami geologicznymi, pozyskiwanie dostępu do zasobów surowców mineralnych, wód podziemnych i ciepła Ziemi, a także ochronę tych struktur i zasobów, bez względu na miejsce występowania„.

Jak wynika z uzasadnienia projektu, dzięki „powołaniu samodzielnej i odpowiedzialnej jednostki całkowicie skoncentrowanej na zadaniach i potrzebach geologicznych państwa, zostanie ono uwolnione od każdorazowego powierzania tych zadań rozmaitym podmiotom gospodarczym i naukowym„. Cała władza w ręce rad, aż się chce powiedzieć. Celem PSG ma być Liga Mistrzów m.in. poszukiwanie złóż surowców, wspieranie ich wydobycia oraz ochrona środowiska.

Ważnym elementem działalności PSG będzie również kontrola legalności robót geologicznych i innej działalności regulowanej ustawą Prawo geologiczne i górnicze, jak również prawidłowość ustalania opłat eksploatacyjnych.

Strażnicy (na) Straży

Aby tu umożliwić, twórcy ustawy powołują nową państwową umundurowaną formację uzbrojoną: Straż Geologiczną. Strażnicy Straży będą funkcjonariuszami publicznymi o sporych uprawnieniach. Będą m.in. uprawnieni, w zakresie wykonywania obowiązków służbowych, do:

  • legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, jak również świadków przestępstwa lub wykroczenia
  • zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu w celu sprawdzenia ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży
  • przeszukiwania pomieszczeń i innych miejsc
  • ujęcia na gorącym uczynku sprawcy przestępstwa lub wykroczenia albo w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa oraz jego doprowadzenia do Policji
  • nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia
  • prowadzenia dochodzeń oraz działania w charakterze oskarżyciela publicznego
  • dokonywania czynności wyjaśniających w postępowaniu w sprawach o wykroczenia
  • noszenia broni palnej długiej i krótkiej, kajdanek zakładanych na ręce, pałki służbowej, ręcznego miotacza substancji obezwładniających oraz przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
  • zabezpieczania dowodów i próbek oraz pobierania próbek

PSG się bogaci, gminy biednieją

Powołanie Straży Geologicznej motywowane jest przede wszystkim chęcią walki z nielegalnym wydobyciem, obrotem i wywozem poza granice państwa kopalin. Ma to zmniejszyć straty Skarbu Państwa o kilkaset milionów złotych, choć autorzy projektu nie powołują się na żadne badania w tej kwestii. Ustawa może natomiast wpłynąć na dochody gmin. Opłaty eksploatacyjne określone w ustawie Prawo geologiczne i górnicze stanowią w 60% dochód gminy, a w 40%: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Proporcje te ulegną zmianie: NFOŚiGW dostanie 5%, a 35% Polska Służba Geologiczna. Dochody gminy wciąż wyniosą 60% opłat, ale jeśli ustalona w ten sposób opłata przekroczy kwotę 500 zł na mieszkańca gminy – nadwyżka trafia do PSG. Wg stanu na 2015 r., 9 gmin będzie pokrzywdzona nowym podziałem.

Jeśli masz problemy związane z prawem geologicznym i górniczym, albo innymi zagadnieniami, w których chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika, możesz skontaktować się z redakcją Bezprawnik.pl. Współpracuje z nią zespół osób specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.