Właśnie weszła w życie „ustawa Kamilka”. Dzieci i młodzież mają zyskać lepszą ochronę

Prawo Społeczeństwo Dołącz do dyskusji
Właśnie weszła w życie „ustawa Kamilka”. Dzieci i młodzież mają zyskać lepszą ochronę

Wchodzące właśnie w życie przepisy mają zapewnić stworzenie bezpiecznego środowiska dla dzieci przebywających w różnych instytucjach i organizacjach. Podmioty zobowiązane mają tylko pół roku na wprowadzenia odpowiednich rozwiązań. Za niewykonanie obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, przewidziana jest kara grzywny.

Ustawa Kamilka

Z dniem 15 lutego 2024 r. weszła w życie tzw. „ustawa Kamilka” – (ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw) – której nadrzędnym celem jest ochrona dzieci przed przemocą. Twórców ustawy zainspirowała tragiczna historia 8-letniego Kamila z Częstochowy.

Za jej pomocą utworzono dwa zespoły:

  • zespół do spraw analizy zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
  • zespół do Spraw Ochrony Małoletnich

Przewidziano w niej także obowiązek do dnia 31 grudnia 2026 r., przyjęcia pierwszego:

  • Krajowego Planu Przeciwdziałania Przemocy na Szkodę Małoletnich
  • Krajowego Planu Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich

W ramach wprowadzonych zmian znowelizowano również m.in. przepisy ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Ochrona małoletnich

Jednym z ważniejszych rozwiązań ochronnych jest obowiązek wprowadzenia do dnia 15 sierpnia 2024 r. standardów ochrony małoletnich. Katalog podmiotów zobowiązanych do ich wdrożenia jest bardzo szeroki. Są to m.in.: przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje kultury, kluby sportowe, organizacje pozarządowe, a nawet podmioty świadczące usługi hotelarskie oraz turystyczne. Tak szeroki krąg podmiotów, na który nałożono nowy obowiązek wydaje się być uzasadniony szczególnym dobrem pozostającym pod ochroną, tj. dobrem dzieci.

W ramach opracowanych standardów ochrony małoletnich można wyróżnić kilka głównych obszarów, które skupiają się na zapewnieniu bezpiecznych relacji, opracowaniu procedur podejmowania interwencji, wyznaczeniu osób odpowiedzialnych za składanie zawiadomień do sądu, a nawet przyjęciu zasad korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu oraz procedur ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w Internecie. Niewykonanie obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich zagrożone jest karą grzywny do 250 zł albo karą nagany. Jednakże w razie ponownego stwierdzenia niewykonania obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, kara grzywny będzie nie niższa niż 1000 zł.

Poprawne wdrożenie i przede wszystkim odpowiednie stosowanie standardów ochrony małoletnich, niewątpliwie przyniesie wymierne korzyści. Zwiększy się bowiem w sposób zdecydowany bezpieczeństwo dzieci. Nastąpi wzrost świadomości zagrożeń oraz umiejętność odpowiedniego na nie reagowania. Wchodzące w życie uregulowania to dobry krok w kierunku zapobiegania krzywdzeniu dzieci. Dlatego tak ważnym jest, aby wszystkie podmioty zobowiązane do wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, podeszły do tego odpowiedzialnie.