Taksa notarialna 2022: ile zapłacimy za usługę notariusza w 2022 roku?

Codzienne Prawo Dołącz do dyskusji
Taksa notarialna 2022: ile zapłacimy za usługę notariusza w 2022 roku?

Wizyta w kancelarii notarialnej wiąże się ze sporym wydatkiem, z drugiej strony gwarantuje profesjonalny nadzór nad zawieranymi umowami, a bardzo często jest po prostu nieuniknionym wymogiem. Kiedy i ile zapłacimy za usługę notariusza? Ile będzie kosztować wynagrodzenie notariusza w 2022 roku?

Tzw. taksa notarialna to spis kosztów, jakie poniesiemy za wynagrodzenie notariusza. Podobnie, jak koszty zastępstwa procesowego jest ona ustalana odgórnie w drodze rozporządzenia. Taksa notarialna 2022 będzie więc uzależniona od dokonywanej czynności i jej wartości.

Taksa notarialna 2022: jaka będzie jej wysokość?

Podstawą obliczenia wysokości taksy notarialnej jest wartość przedmiotu czynności notarialnej. Maksymalna taksa notarialna 2022 przedstawia się następująco:

 1. do 3 000 zł – 100 zł;
 2. powyżej 3 000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł;
 3. powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
 4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
 5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1.010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
 6. powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
 7. powyżej 2 000 000 zł – 6 770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7 500 zł.

Aby obliczyć wartość będącą bazą obliczania wynagrodzenia, bada się podstawę. Jest ona zależna od rodzaju czynności i tak przy:

 1. umowie zamiany będzie to najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy;
 2. działach – ogólna wartość majątku podlegającego działowi;
 3. oddawaniu gruntu w użytkowanie wieczyste – wartość pierwszej opłaty, a przy jej braku – skapitalizowana wartość opłaty rocznej, stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn;
 4. umowie o rentę, na podstawie której następuje zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – wartość tych rzeczy lub praw;
 5. licytacjach i przetargach – cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu;
 6. losowaniach nagród – wartość wylosowanych nagród;
 7. przy umowie dzierżawy (poddzierżawy) oraz najmu (podnajmu) – wartość świadczeń powtarzających się za czas, na
  jaki umowa została zawarta, a przy umowie zawartej na czas nieokreślony – wartość świadczeń za okres 10 lat;
 8. ustąpieniu pierwszeństwa hipotecznego – wartość przedmiotu czynności określona według pozycji posuwającej
  się naprzód, a jeżeli suma pozycji ustępującej jest niższa – według tej niższej sumy.

Ile kosztuje sporządzenie aktu notarialnego?

Warto pamiętać, że rozporządzenie określające wynagrodzenie notariusza przewiduje liczne wyjątki zależne od rodzaju czynności. Sporządzając akt notarialny, w pierwszej kolejności należy określić, czego dokładnie dotyczy. Dopiero na tej podstawie możemy obliczyć jego koszt. Przy wielu rodzajach będzie on wynosić tylko połowę kwoty określonej powyżej.

Do tańszych o połowę czynności należą akty notarialne dokumentujące:

 1. umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu;
 2. umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej;
 3. umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
 4. umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem
  mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny;
 5. umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 6. umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka);
 7. umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222, z 2015 r. poz. 201 oraz z 2017 r. poz. 1442 i 1596);
 8. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do
  gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych;
 9. umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową;
 10. umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego
  działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych;
 11. ustanowienie hipoteki, z zastrzeżeniem ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą;
 12. przebieg licytacji lub przetargu;
 13. przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej;
 14. umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 oraz z 2017 r. poz. 1529);
 15. umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn;
 16. umowę deweloperską;
 17. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej;
 18. umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566);
 19. umowę przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej;
 20. umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Taksa notarialna 2022 – czynności, za które zapłacimy mniej

1/4 opłaty z pierwszego akapitu zapłacimy natomiast za:

 1. ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą;
 2. losowanie nagrody;
 3. potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym.

Za oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce zapłacimy tylko 1/10 opłaty. Podobnie za oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki oraz brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut.

Taksa notarialna 2022 za poszczególne czynności

Oprócz ogólnych zasad ponoszenia opłat, przepisy przewidują rozróżnienie na kilka ich rodzajów. Każda z tych czynności będzie wiązać się z innymi kosztami. Będą one przedstawiać się następująco:

 1. umowa zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 600 zł;
 2. umowa majątkową małżeńską – 400 zł;
 3. testament – 50 zł;
 4. testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł;
 5. testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł;
 6. odwołanie testamentu – 30 zł;
 7. zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić – 60 zł;
 8. zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – 80 zł;
 9. pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do
  dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł;
 10. oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł;
 11. za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł;
 12. za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1100 zł;
 13. za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – 500 zł;
 14. za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł;
 15. za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego – 1000 zł.

Ile kosztuje sprawa spadkowa?

Sprawy spadkowe to ta kategoria spraw, z którą przeciętnie najczęściej wybieramy się do notariusza. Na jaki koszt należy się przygotować? Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego zapłacimy 50 zł. Podobnie za akt uzupełniający w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne.

100 zł zapłacimy za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym oraz za sporządzenie protokołu dziedziczenia.

400 zł wyniesie opłata za czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego. A 100 zł za sporządzenie projektu protokołu dziedziczenia.

Po 50 zł zapłacimy za sporządzenie protokołu obejmującego oświadczenie o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia
zgodnie z jego projektem oraz za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu. Tylko 30 zł wyniesie opłata za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu.

Taksa notarialna 2022 – wypisy, odpisy, poświadczenia

Sporządzenie wypisów, odpisów, wyciągów i poświadczeń uznawane jest za drobne sprawy należące do kompetencji notariusza. One również mają swój cennik. Za stronę wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych, lub innego dokumentu zapłacimy 6 zł. Stroną jest tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy.

Poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać wyniesie – w zależności od rodzaju dokumentu – 1/10 stawki od sumy pieniężnej, jaką oznaczony jest przedmiot danej czynności. Za poświadczenie na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł. 6 zł będzie kosztować poświadczenie na zgodności odpisu z okazanym dokumentem oraz poświadczenie czasu okazania dokumentu. Za poświadczenie pozostawania przy życiu w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego zapłacimy 5 zł. W każdym innym celu 30 zł.

Warto pamiętać, że notariusz w sprawach niewskazanych wprost pobiera opłatę godzinową. Większa jest również opłata za czynności dokonane poza kancelarią oraz w godzinach nocnych (czyli od 20 do 8 rano). Opłata ta wynosi dodatkowe 50 zł w porze dziennej lub 100 zł w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy. Godzina liczy się od momentu opuszczenia kancelarii do powrotu.