Gminy mogłyby czytelniej informować mieszkańców o podwyżkach stawek za wywóz śmieci

Codzienne Samorządy Dołącz do dyskusji
Gminy mogłyby czytelniej informować mieszkańców o podwyżkach stawek za wywóz śmieci

Nowy rok to często nowa wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana wysokości stawki za wywóz śmieci wiąże się z konkretnymi obowiązkami dla gminy. Przepisy nakazują przede wszystkim wysłać mieszkańcom stosowne zawiadomienie. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że poza urzędową korespondencją samorządy mogłyby też częściej korzystać z dobrodziejstw internetu.

Zmiana stawki za wywóz śmieci musi nam zostać dostarczona w formie indywidualnego zawiadomienia

Początek nowego roku dla wielu gospodarstw domowych oznacza konieczność zmierzenia się z nowymi stawkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niestety zazwyczaj mówimy o ich wzroście. Cuda się jednak zdarzają, bo na przykład w tym roku w Gdyni opłaty są niższe. Pytanie jednak brzmi: skąd właściwie mamy wiedzieć, ile będziemy musieli płacić za śmieci? Na szczęście ustawodawca nakłada na samorządy określone obowiązki w tej sprawie. Coroczna zmian a stawki za wywóz śmieci wiąże się z koniecznością poinformowania o tym fakcie mieszkańców.

Forma udzielenia informacji została dość precyzyjnie określona w art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Co dokładnie wynika z przytoczonego wyżej przepisu? Przede wszystkim gmina musi nam wysłać pismo określające nowe stawki obowiązujące w danym roku. Zawiadomienie będzie miało charakter indywidualny. To znaczy: samorząd uwzględni dane, które mu przekazaliśmy w złożonej przez nas tzw. deklaracji śmieciowej. Mowa o ilości domowników oraz ewentualnym posiadaniu kompostownika. Co więcej, zmiana stawki za wywóz śmieci nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji.

Równocześnie trzeba pamiętać, że samo zawiadomienie wystarczy do zainicjowania przeciwko nam postępowania egzekucyjnego, jeśli będziemy się uchylać od konieczności uiszczania opłaty. Wystarczy bowiem do wystawienia tytułu wykonawczego będącego z kolei do wszczęcia całej procedury egzekucji administracyjnej.

Byłoby pięknie, gdyby wysokość nowej opłaty za śmieci można było po prostu sprawdzić sobie w internecie

Jeżeli w naszej gminie zaszła zmiana stawki za wywóz śmieci, to powinniśmy otrzymać pismo z zawiadomieniem. Nie sposób jednak nie zauważyć, że w dzisiejszych czasach pierwszą myślą wielu z nas będzie próba sprawdzenia wysokości opłat w internecie. Czy możemy to zrobić sami? Jak najbardziej. Stosowna uchwała rady gminy zostanie opublikowana w dzienniku urzędowym naszego województwa.

Samodzielne poszukiwania nie dla każdego internauty będą czynnością szybką i prostą. W końcu mówimy o rozległej bazie danych zawierającej mnóstwo aktów prawnych ze wszystkich gmin w województwie. Możemy oczywiście posiłkować się wbudowanymi filtrami albo wykorzystywać słowa kluczowe.

Prędzej czy później powinniśmy znaleźć właściwy dokument. Ten niestety może być dość specyficzny. Na przykład w mojej gminie będzie to „uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty”.

Informacja o obowiązującej w tym roku stawce znalazła się dopiero we wspomnianym tekście jednolitym, który powstał przez uzupełnienie uchwały z 2020 r. właściwymi kwotami. Nie sposób nie zadać sobie pytania: nie dałoby się tego zrobić prościej, wykraczając poza określone w ustawie śmieciowej minimum wysiłku?

Jako mieszkańcy możemy oczekiwać, że gmina przedstawi nam informacje o opłatach w sposób jasny, czytelny i niebudzący wątpliwości. Oprócz zawiadomienia, które przecież spełnia wszystkie wskazane kryteria, powinniśmy móc liczyć na strony internetowe naszego samorządu. Wystarczyłoby przecież wyszczególnić na jednej podstronie stawki wszystkich obowiązujących w danej gminie podatków i opłat lokalnych. Zmiana stawki za wywóz śmieci w tym przypadku wiązałaby się jedynie ze zmianą paru cyfr.

Są gminy, które troszczą się o komfort swoich mieszkańców i rzeczywiście podają tego typu informacje także poza zawiadomieniami. Niestety inne unikają wychodzenia poza drogę czysto urzędową. Tymczasem organy administracji powinny w miarę możliwości starać się pogłębiać zaufanie obywateli do instytucji państwowych oraz samorządowych.