Żydzi z USA chcą by Polska zwróciła im 230 miliardów zł

Państwo Zagranica Dołącz do dyskusji (5)
Żydzi z USA chcą by Polska zwróciła im 230 miliardów zł

Żydzi z USA chcą, by Polska zwróciła im 230 miliardów zł w zamian za zagrabione w czasie II Wojny Światowej majątki.

Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego wpłynęła na kongresmenów w USA, którzy napisali list do Departamentu Stanu w celu uregulowania spraw dotyczących majątków żydowskich, które zostały zagrabione w czasie II Wojny Światowej. Od jej zakończenia minęło już 70 lat, a sprawy te nie zostały uregulowane.

Jak donosi serwis Money.pl, organizacja domaga się zwrotu majątku wycenionego na 230 mld zł! Co ciekawe, 3,5 mld marek Niemcy wypłaciły Żydom w ramach zadośćuczynienia za utratę ich majątków. Dodatkową pomocą było wsparcie, jakie Niemcy udzielali Izraelowi przez wiele lat – jak podaje portal, wyceniono je na około 60 mld marek!

20 lutego 2002 roku Minister Wiesław Kaczmarek wystosował odpowiedź na roszczenia organizacji żydowskich, które domagały się zadośćuczynienia od Państwa Polskiego.

Odpowiedź ministra skarbu państwa – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów na interpelację nr 411 w sprawie odszkodowań za mienie pozostawione w Polsce przez Żydów – obywateli amerykańskich

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Macieja Giertycha, dotyczącą odszkodowań za mienie pozostawione w Polsce przez Żydów będących obywatelami amerykańskimi, działając z upoważnienia prezesa Rady Ministrów oraz w uzgodnieniu z panem Włodzimierzem Cimoszewiczem, ministrem spraw zagranicznych, uprzejmie informuję, co następuje:

W latach 1948-1971 rząd polski zawarł szereg układów z rządami państw obcych, na mocy których Polska wypłaciła rządom tych państw stosowne odszkodowania z tytułu mienia pozostawionego lub znacjonalizowanego w Polsce po II wojnie światowej. Mienie, o którym mowa, stawało się własnością państwa polskiego, a zobowiązania odszkodowawcze przejęły na siebie rządy państw układających się z Polską. W związku z powyższym nie mogą być zaspokajane przez Polskę roszczenia osób fizycznych i prawnych dotyczące mienia objętego tymi układami. Jednym z nich był układ zawarty z rządem Stanów Zjednoczonych z dnia 16 lipca 1960 r. (wraz z protokółem z dnia 29 listopada 1960 r.). W układzie przyjęto kwotę 40 mln dolarów, jaką rząd PRL zgadza się zapłacić rządowi Stanów Zjednoczonych z przeznaczeniem na całkowite uregulowanie i zaspokojenie wszystkich roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych zarówno osób fizycznych, jak i prawnych z tytułu nacjonalizacji i innego rodzaju przejęcia przez Polskę mienia oraz praw i interesów związanych z mieniem przejętym przed wejściem w życie układu.

Roszczenia osób fizycznych, o których mowa w układzie, dotyczą osób, które były obywatelami Stanów Zjednoczonych do dnia wejścia w życie układu. Po wejściu w życie układu ˝wszelkie roszczenia obywateli Stanów Zjednoczonych z ww. tytułów, kierowane pod adresem rządu polskiego, rząd polski będzie przekazywał rządowi Stanów Zjednoczonych˝. Jeżeli właściciele mienia byli w momencie jego przejmowania obywatelami polskimi, a następnie stali się obywatelami USA przed dniem 16 lipca 1960 r. (w tym obywatele polscy pochodzenia żydowskiego) powinni, zgodnie z zawartym z USA układem, żądać odszkodowań od rządu Stanów Zjednoczonych.

Ponadto pragnę poinformować, iż obecnie w Ministerstwie Skarbu Państwa trwają prace nad projektem ustawy o rekompensatach z tytułu utraty własności nieruchomości. Projekt przewiduje, że osobą uprawnioną do rekompensaty jest osoba fizyczna, która w dniu utraty nieruchomości była obywatelem polskim, niezależnie od aktualnie posiadanego obywatelstwa, z wyłączeniem osób, o których mowa wyżej (objętych układem ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej).

Z pisma wynika, że kilkadziesiąt lat temu sprawa została już omówiona z Rządem USA i doszło do stosownych porozumień. Ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss twierdzi, że przejęte nieruchomości należały kiedyś do kogoś, miały swoich spadkobierców. Podkreśla też, że organizacje nie chcą nikogo wyrzucać z mieszkań czy domów. Mimo iż wiele spraw załatwiono z gminami żydowskimi, to pozostało jeszcze wiele nierozstrzygniętych, które dotyczą osób fizycznych.

Wszystko załatwiłaby ustawa reprywatyzacyjna, ale mimo tego, że większość polityków od lat zgodnie przyznaje, że jest ona potrzebna, to nie została do tej pory uchwalona. Do tej pory też trwają analizy dotyczące skali roszczeń, majątku jakim dysponuje Polska.

Czy Żydzi z USA wywalczą od Polski zwrot pieniędzy za utracone majątki w żądanej wysokości? Nie sądzę, by to nastąpiło szybko, naszego kraju po prostu na to nie stać.

Masz problemy związane z rekompensatami za przejęty majątek lub sprawami dotyczącymi przejęcia mienia i chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika? Z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Zdjęcie z serwisu shutterstock.com