Kto może zostać zwolniony z abonamentu RTV i co trzeba zrobić, by go nie płacić? Czy trzeba wpuścić kontrolera z Poczty Polskiej?

Codzienne Prawo Dołącz do dyskusji (68)
Kto może zostać zwolniony z abonamentu RTV i co trzeba zrobić, by go nie płacić? Czy trzeba wpuścić kontrolera z Poczty Polskiej?

Abonament RTV w 2020 roku dalej funkcjonuje i zobowiązani do jego zapłacenia są użytkownicy urządzeń radiofonicznych i telewizyjnych. Jak wygląda zapłata, co grozi za uchylenie się od obowiązku i jakie są stawki abonamentu RTV w 2020? 

Abonament RTV w 2020 – kogo dotyczy?

Abonament RTV, czyli radiowo-telewizyjny, stanowi jedno ze źródeł finansowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i co za tym idzie, mediów publicznych. To właśnie słynne 2 miliardy dla TVP były rekompensatą za należne, a nieuzyskane wpływy abonamentowe. Sama obecność abonamentu bywa porównywana do obowiązku meldunkowego, bowiem w praktyce mało kto się nim przejmuje.

Obowiązek uiszczania abonamentu RTV wynika z ustawy o opłatach abonamentowych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy

Za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe

Ustawa określa także niewzruszalne domniemanie, że osoba, która posiada odbiornik radiowy lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór tego programu, używa tego odbiornika.

Abonament RTV jest egzekwowany i administrowany przez Pocztę Polską.

Sam obowiązek zapłaty abonamentu RTV obowiązuje każdego użytkownika, a więc zarówno osobę fizyczną, jak i przedsiębiorcę. Co do zasady trzeba płacić za każdy odbiornik, z wyjątkiem tych, które znajdują się w gospodarstwach domowych. Za telewizory lub radia w domu – niezależnie od ich liczby, jak i liczby domowników – płaci się jeden abonament.

Z abonamentu zwolnione są także pewne podmioty – podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, publiczne i niepubliczne uczelnie, a także domy pomocy społecznej – w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w używaniu tych instytucji).

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV?

Z abonamentu RTV z mocy ustawy automatycznie zwolnione są niektóre – wskazane w ustawie – osoby:

 • zaliczone do I grupy inwalidów lub całkowicie niezdolne do pracy
 • z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub trwale lub okresowo całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym
 • które ukończyły 75 lat;
 • otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy
 • niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu
 • niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;
 • które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury w wysokości nieprzekraczającej 50% przeciętnego wynagrodzenia
 • którym przysługują świadczenia z pomocy społecznej
 • spełniające kryteria dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych
 • bezrobotne
 • posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego
 • otrzymujące zasiłek dla opiekuna

Wszyscy nieobjęci powyższym wyliczeniem zobowiązani są do płacenia. Co istotne, aby skorzystać ze zwolnienia, należy dostarczyć odpowiednie dokumenty do właściwej placówki Poczty Polskiej.

Jakie urządzenia objęte są abonamentem RTV?

Abonament RTV podzielony jest na dwa rodzaje:

 • abonament na użytkowanie odbiorników radiofonicznych
 • abonament za użytkowanie odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych

Z kolei odbiornik radiofoniczny albo telewizyjny, to

urządzenie stałe lub przenośne umożliwiające natychmiastowy odbiór programu radiowego lub telewizyjnego.

Każde urządzenie przed rozpoczęciem uiszczania abonamentu RTV musi być za pośrednictwem Poczty Polskiej zarejestrowane. Można to zrobić tradycyjnie albo przez internet, za pomocą formularza do rejestracji on-line. Po przypisaniu urządzenia otrzymuje się specjalny numer identyfikacyjny. Obowiązek uiszczania abonamentu RTV pojawia się z pierwszym dniem miesiąca następującego po rejestracji. W wypadku zaprzestania korzystania z urządzenia, można je wyrejestrować.

Wysokość abonamentu RTV w 2020 roku

Abonament za jeden miesiąc za odbiornik radiofoniczny wynosi 7 zł, a za odbiornik telewizyjny 22,70 zł. Osoby, które opłacą abonament do 25 stycznia, mogą liczyć na 10-procentową bonifikatę. Ponadto przy zapłacie abonamentu za kilka miesięcy z góry, nakładany jest rabat. Poczta Polska prezentuje na swojej stronie internetowej właściwe tabele, które pokazują mechanizm.

W odniesieniu do abonamentu RTV za sam odbiornik radiowy wygląda to tak.

Liczba miesięcy Abonament (zł)
2 m-ce 13,60 zł
3 m-ce 20,15 zł
4 m-ce 27,15 zł
5 m-cy 33,75 zł
6 m-cy 39,90 zł
7 m-cy 46,90 zł
8 m-cy 53,50 zł
9 m-cy 60,05 zł
10 m-cy 67,05 zł
11 m-cy 73,65 zł
12 m-cy(rok) 75,60

Z kolei w kontekście odbiornika radiowego lub telewizyjnego, abonament RTV wynosi:

Liczba miesięcy Abonament (zł)
2 m-ce 44,05 zł
3 m-ce 65,35 zł
4 m-ce 88,05 zł
5 m-cy 109,40 zł
6 m-cy 129,40 zł
7 m-cy 152,10 zł
8 m-cy 173,45 zł
9 m-cy 194,75 zł
10 m-cy 217,45 zł
11 m-cy 238,80 zł
12 m-cy(rok) 245,15 zł

Jak widać, warto płacić za kilka miesięcy góry.

Kontrola i kary w związku z nieuiszczaniem abonamentu RTV

Do kontrolowania obywateli w zakresie wykorzystywanych urządzeń – również w miejscach ich zamieszkania – upoważniona jest Poczta Polska, która czyni to poprzez swoich pracowników. Osoby prowadzące kontrole muszą mieć odpowiednie upoważnienie, które wygląda, jak poniżej.

abonament rtv 2020 upoważnienie
Co ważne, nie ma obowiązku wpuszczania kontrolera. Jeżeli nie wypatrzy on przez szczelinę w drzwiach niezarejestrowanego urządzenia, to będzie mógł jedynie sporządzić protokół o niemożliwości przeprowadzenia kontroli.

Stwierdzenie używania niezarejestrowanego odbiornika skutkuje nałożeniem opłaty w wysokości trzydziestokrotności miesięcznej opłaty abonamentowej (210 złotych za radio i 681 złotych za telewizor), ponadto wydaje się nakaz rejestracji urządzenia, wraz z obliczoną opłatą.

Nieuiszczanie abonamentu w terminie skutkuje naliczaniem odsetek, a należność może być egzekwowana w drodze przymusu za pomocą przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Abonament RTV w 2020 roku dalej – jak widać – istnieje i mimo wielu zapowiedzi o jego likwidacji, nic takiego nie następuje.