Bank zwróci kasę za to, że wysyłał papierowe wyciągi. Dlaczego?

Finanse Zakupy Dołącz do dyskusji (413)
Bank zwróci kasę za to, że wysyłał papierowe wyciągi. Dlaczego?

Jeśli bank wprowadza opłaty za bezpłatne dotychczas papierowe wyciągi, powinien wcześniej dać klientom możliwość wyrażenia zgody na inny sposób informowania o stanie konta. Bank Pocztowy tego nie zrobił i będzie musiał zwrócić część pobranych opłat. 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję nakazującą Bankowi Pocztowemu w Bydgoszczy zwrócenie opłat za sporządzenie i przesłanie papierowych wyciągów miesięcznych. Zwrot dotyczy tych konsumentów, na których opłaty zostały nałożone poprzez jednostronną zmianę warunków umowy. Klienci będą musieli złożyć wniosek o dokonanie zwrotu (w terminie 5 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji).

Klient musi znać podstawy podwyżki

Warto wyjaśnić w jaki sposób doszło do „jednostronnej zmiany warunków umowy”, która tak nie spodobała się UOKiK-owi. Z pierwszym dniem lipca 2015 roku wszedł w życie zmieniony regulamin banku oraz zmieniona tabela opłat i prowizji. Bank wprowadził m.in. opłatę za sporządzenie i przesłanie wyciągu miesięcznego w formie papierowej (7 zł). Część klientów wcześniej tej opłaty nie ponosiła, a część płaciła tylko 5 zł. Bank opłaty „ujednolicił” – 7 zł dla wszystkich.

Prezes UOKiK doszedł do wniosku, że przy dokonywaniu zmian bank nie informował konsumentów o podstawach faktycznych i prawnych wprowadzonych zmian. W związku z tym, klient Banku Pocztowego nie mógł zweryfikować, czy zmiana warunków umowy była dopuszczalna. W decyzji UOKiK napisano:

Konsumenci muszą mieć możliwość przeprowadzenia weryfikacji zasadności zmian, co oznacza że muszą wiedzieć, na podstawie której przesłanki doszło do zmiany umowy w trakcie jej trwania, a także czy określone w umowie czynniki rzeczywiście zaistniały (dotyczy to w szczególności okoliczności, które nie są powszechnie znane, a na podstawie których bank dokonuje zmian). Oznacza to, że jeżeli np. zmiana opłaty w taryfie opłat i prowizji dla produktów kredytowych nastąpiła na podstawie wzrostu lub obniżenia cen towarów i usług o co najmniej 0,5% liczone rok do roku, biorąc pod uwagę miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, analizowane w okresie półrocznym, to konsument powinien zostać poinformowany, że zmiana nastąpiła właśnie z uwagi na wzrost lub obniżenie tego wskaźnika.

A może klient już nie chciał papierków?

Poza tym – zdaniem UOKiK – jeśli już bank podniósł opłaty za papierowe wyciągi to mógłby łaskawie dać klientom wybór, czy nadal chcą te wyciągi otrzymywać.

Umowę z Bankiem Pocztowym można zawrzeć w placówce banku, na poczcie albo poza lokalem firmy. W czasie zawierania umowy konsument wybiera sposób otrzymywania wyciągów. Dostępna jest opcja wysyłania wyciągów elektronicznych (PDF) na e-mail. Później można zmienić sposób otrzymywania wyciągów, także przez stronę Banku Pocztowego.

W decyzji UOKiK napisano

Bank „umówił się” uprzednio z konsumentami, że będzie im przesyłał co miesiąc bezpłatnie wyciąg z informacją o zmianach stanu rachunku i ustaleniem salda w formie papierowej. Wprowadzając opłatę za tę usługę dla dotychczasowych klientów, którzy nie wyrazili zgody na inny sposób informowania o zmianach stanu rachunku i ustaleniu salda „złamano” uprzednio zawarty kontrakt. Bank powinien był otrzymać najpierw od konsumentów „zgody” na inny sposób informowania o zmianach stanu rachunku i ustaleniu salda (np. w formie e-mail) aby móc w jakikolwiek sposób ingerować przy wysokości opłaty za wyciąg papierowy dla tej grupy klientów.

Istotne jest bowiem faktyczne umożliwienie posiadaczowi rachunku podjęcie decyzji dotyczącej zgody na inny sposób informowania o zmianach stanu rachunku i ustaleniu salda, zwłaszcza wtedy kiedy wolą posiadacza rachunku nie jest wyrażenie zgody na inny sposób informowania. Przeszkodą na drodze do otrzymywania wyciągów w innej formie aniżeli papierowa mogą bowiem stać przeszkody natury obiektywnej np. brak komputera i dostępu do sieci Internet lub niepełnosprawność ruchowa. Wyrażenie zgody na inny sposób informowania o zmianach stanu rachunku i ustaleniu salda jest prawem podmiotowym posiadacza rachunku.

Szczegóły znajdziecie w decyzji Prezesa UOKiK nr Nr_RKT-6-2017. Bank został zobowiązany także do opublikowania odpowiedniej informacji na swojej stronie oraz na plakatach. Z tej informacji dowiecie się jak wnioskować o zwrot.