Pewna kobieta stwierdziła, że zrobi sobie spacer po autostradzie. Jak prawo reguluje obecność pieszego na drodze?

Moto Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (8)
Pewna kobieta stwierdziła, że zrobi sobie spacer po autostradzie. Jak prawo reguluje obecność pieszego na drodze?

Zastanawialiście się kiedyś, co tak naprawdę wolno pieszemu na drodze? Przepisy prawa dokładnie regulują tę kwestię, chociaż mało kto tak naprawdę wie, gdzie — jako pieszy — może się legalnie znajdować i jak ma się poruszać.

Co wolno pieszemu?

Auto Świat donosi, że pewna kobieta postanowiła, że dotrze do Krakowa autostradą. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, iż… poruszała się pieszo.

Kobieta próbowała zatrzymywać mijające ją samochody, czym jednocześnie niewątpliwie stworzyła zagrożenie. Turystka nie wiedziała, gdzie się znajduje, gdzie zostawiła pojazd, a po zbadaniu jej alkomatem okazało się, że jest pijana.

Wobec 23-latki wszczęto postępowanie w sprawie stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym.

Opisana sytuacja jest na tyle ciekawa, że warto wyjaśnić, co tak właściwie wolno pieszemu.

Definicja pieszego

Na samym początku warto wyjaśnić, kogo prawo uznaje za pieszego. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, za pieszego uznaje się:

osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej

Co więcej, cały rozdział 2 wspomnianej ustawy traktuje o ruchu pieszych. Zgodnie z przepisami ustawy:

  • pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku — z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi — musi wtenczas iść lewą stroną drogi
  • piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Jednakże na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.
  • korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.
  • pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Przepisy również szczegółowo regulują obecność pieszego na jezdni podczas przekraczania jej. Owe normy wyjaśniliśmy we wpisie pt. „Jak przechodzić przez przejście dla pieszych?”.

Na jakiej drodze pieszy nie może się znaleźć?

Obecność pieszego na drogach konkretnych rodzajów wynika a contrario z definicji niektórych z nich. Tak też za autostradę uznaje się:

drogę dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep

a za drogę ekspresową

drogę dwu- lub jednojezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca.

Oczywiste tym samym jest, że pieszy na autostradzie, a także drodze ekspresowej, znaleźć się nie może. W odniesieniu do wszystkich dróg publicznych pewien niecodzienny zakaz wynika z Kodeksu wykroczeń. Artykuł 89 k.w. stanowi, że

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego,
podlega karze grzywny albo karze nagany.

Oczywiście przepisy nie są bezwzględne, toteż w niektórych wypadkach obecność pieszego jest oczywista, na przykład podczas awarii pojazdu, czy w stanie wyższej konieczności, podczas udzielania pomocy. Pieszy może ponadto popełnić inne czyny bezprawne, na przykład, gdy stworzy swoją obecnością na drodze zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.