Nieślubnemu dziecku też należy się spadek

Rodzina Dołącz do dyskusji
Nieślubnemu dziecku też należy się spadek

Dziecko spoza małżeństwa ma takie same prawa do dziedziczenia jak dzieci urodzone w małżeństwie. Przepisy w tym zakresie nie różnicują spadkobierców ani ich sytuacji rodzinnej. Spadek po rodzicu czy dalszych krewnych należy się takiemu dziecku na takich samych zasadach.

Dziedziczenie przez dziecko spoza małżeństwa

W polskim porządku prawnym dziedziczenie odbywa się na dwa sposoby albo poprzez dziedziczenie ustawowe, albo testamentowe. Oznacza to, że w pierwszym przypadku o kolejności dziedziczenia zdecyduje ustawa, czyli przepisy narzucone przez ustawodawcę. W drugim  — wola spadkodawcy wyrażona w testamencie, niezwiązana przepisami ustawy. Powyższe jest o tyle ważne w przypadku rozważania dziedziczenia przez dziecko spoza małżeństwa, gdyż tak jak w przypadku innych osób powołanych do dziedziczenia może ono odziedziczyć spadek na dwa sposoby.

Jeżeli rozważamy pierwszy sposób, czyli dziedziczenie ustawowe, dziecko spoza małżeństwa dziedziczy na takich samych zasadach jak inne dzieci. Ustawa wskazuje kręgi osób powołanych do dziedziczenia. W pierwszym kręgu znajdują się wstępni i małżonek. Przepisy nie różnicują czy są to dzieci urodzone w małżeństwie, czy poza małżeństwem. Nieślubne dziecko ma więc pierwszeństwo w powołaniu do spadku. Podobne zasady obowiązują w przypadku powołania do spadku po dalszych krewnych. W żadnym miejscu ustawa nie wskazuje pierwszeństwa dziedziczenia ze względu na pochodzenie dziecka.

Dziecko spoza małżeństwa czy z poprzednich związków dziedziczy na tych samych zasadach

Trochę inaczej przedstawia się kwestia dziedziczenia na podstawie testamentu. Tu sytuacja kształtowana jest na podstawie ostatniej woli spadkodawcy. Oznacza to, że nie będą miały zastosowania przepisy prawa spadkowego,  a po prostu wola testatora. To jaka będzie treść testamentu, zależy tylko od niego. Może więc on powołać lub pominąć wybraną osobę. Dotyczy to zarówno dzieci urodzonych w małżeństwie, jak i nieślubnych.

Pominiętej osobie przysługuje oczywiście prawo do zachowku. Jest ono gwarantowane przez przepisy i przysługuje spadkobiercy, który został pominięty w testamencie, a byłby powołany do spadku z mocy ustawy. Jeżeli więc dziecko zostałoby pominięte w testamencie, może dochodzić swoich praw poprzez żądanie zapłaty zachowku.

Jak łatwo zauważyć, powyżej dziedziczenie przez dziecko spoza małżeństwa nie różni się w żaden sposób od dziedziczenia dziecka urodzonego w małżeństwie. Mają one takie same prawa i obowiązku w zakresie dziedziczenia. Spadek dla dziecka spoza małżeństwa należy się w takim samym zakresie jak dla pozostałych dzieci.