Poręczyłeś kredyt, a kredytobiorca zmarł. Kto będzie spłacał dług?

Prawo Dołącz do dyskusji
Poręczyłeś kredyt, a kredytobiorca zmarł. Kto będzie spłacał dług?

Poręczyciel zobowiązuje się spłacić dług, gdy dłużnik przestaje to robić. Śmierć dłużnika nie powoduje, że zobowiązanie poręczyciela przestaje istnieć. Nie ma co liczyć, że ten obowiązek z automatu przejmą spadkobiercy. Kredytobiorca umiera poręczyciel spłaca.

Poręczyłeś, to płać

Decydując się na poręcznie kredytu zwykle poręczający zastanawia się, na ile stabilną pracę ma kredytobiorca. To ryzyko wydaje się najistotniejsze. Mało kto rozważa, co będzie, gdy młody i jak się wydaje zdrowy, kredytobiorca umrze. Rzecznik Finansowy przypomina,  poręczyciel odpowiada za dług od chwili, gdy dłużnik w terminie nie wypełnił ciążącego na nim zobowiązania. Co więcej, do powstania odpowiedzialności poręczyciela nie jest potrzebne dodatkowe zawiadomienie. Śmierć dłużnika nie wywołuje wygaśnięcia umowy poręczenia.

„Oznacza to więc, że śmierć kredytobiorcy nie spowoduje, że bank będzie zobligowany do dochodzenia swojej należności wyłącznie od spadkobierców kredytobiorcy. Wciąż zobowiązanym do spłaty długu będzie poręczyciel” wyjaśnia osobom, które znalazły się w takiej sytuacji Rzecznik Finansowy.

Kredytobiorca umiera poręczyciel spłaca

Art. 883 § 3 k.c., mówi, że jeśli dojdzie do śmierci dłużnika, poręczyciel nie będzie mógł powoływać się na ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy wynikające z przepisów prawa spadkowego. Oznacza to, że śmierć dłużnika nie ma wpływu na zakres odpowiedzialności poręczyciela. Spadkobiercy zmarłego mogą skorzystać z prawa do ograniczenia swojej odpowiedzialności za długi spadkodawcy. Poręczyciel takiej możliwości nie ma. Gdyby było inaczej, wierzyciel nie mógłby odzyskać pożyczonych pieniędzy.

W sytuacji, gdy spadkobiercy nie skorzystają ze swojego prawa do ograniczenia odpowiedzialności za długi, wierzyciel może dochodzić spłaty jednocześnie od spadkobierców zmarłego i poręczyciela. Jednak od kogo, w całości lub w części bank będzie żądał spłaty poręcznego kredytu jest sprawą jego swobodnego wyboru. Najpewniej sięgnie do tej kieszeni, z której najłatwiej wyciągnąć spłatę zobowiązania. Może więc skupić się tylko na poręczycielu. Nie oznacza to jednak, że spadkobiercy będą się cieszyć pozostawionym majątkiem, bo w spłacie długu wyręczy ich poręczyciel. Poręczyciel, po spłacie należności, może wystąpić z roszczeniem do spadkobierców. Ma prawo domagać się zwrotu całości spłaconej kwoty.

Poręczając kredyt warto też wiedzieć, co się stanie, gdy to poręczyciel umrze, nim kredytobiorca spłaci swoje zobowiązanie.  W razie śmierci poręczyciela, za jego zobowiązanie będą odpowiadać jego spadkobiercy. Bank jako wierzyciel ma prawo do wszczęcia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym poręczycielu. Robi to, aby ustalić kto odziedziczył poręczenie.