Podatek gruntowy to obowiązkowa opłata, z którą musi się liczyć wielu Polaków

Nieruchomości Podatki Dołącz do dyskusji
Podatek gruntowy to obowiązkowa opłata, z którą musi się liczyć wielu Polaków

Podatek gruntowy to opłata od wieczystego korzystania z gruntu. Jest nazywany też podwójnym podatkiem od nieruchomości. Należy go opłacić w określonym czasie, aby nie naliczały się odsetki.

Kto musi zapłacić podatek gruntowy?

Podatek gruntowy muszą zapłacić zarówno właściciele, jak i użytkownicy gruntów wieczystych oraz osoby będące w posiadaniu budynków itp., które należą do skarbu państwa czy gminy. Użytkowanie wieczyste gruntów jest zawierane na 99 lat, choć okres ten może trwać krócej – minimum 40 lat. Osoba fizyczna lub prawna może korzystać za opłatą z nieruchomości przez określony czas. Użytkownik jest uprawniony do jej wynajęcia lub sprzedaży, ale nie posiada prawa własności. Zostaje zawierana umowa – akt notarialny wraz z wpisem w księdze wieczystej. Zazwyczaj tego rodzaju użytkowanie dotyczy nieruchomości gruntowych, na których znajdują się na przykład autostrady czy linie kolejowe.

Warto wiedzieć, że istnieją grunty zwolnione od zapłaty podatku:

  • będące drogą lub pasem drogowym,
  • uznane za użytki rolne, grunty zakrzewione oraz zadrzewione na użytkach rolnych bądź las. W tym przypadku obowiązuje podatek leśny albo rolny w zależności od sytuacji,
  • leżące pod kanałami żeglownymi oraz wodami płynącymi,
  • użytki ekologiczne,
  • nieużytki.

Jaka jest wysokość podatku gruntowego?

Wysokość opłaty za grunt to wynik mnożenia stawki procentowej i powierzchni gruntu. Jest ona stała, niezależna od dochodu, który uzyskuje się dzięki korzystaniu z gruntu ani od jego klasy. Można wyodrębnić następujące stawki procentowe:

  • 0,3% ceny nieruchomości, która jest przeznaczona na działania charytatywne, obronne, pod budowę obiektów sakralnych,
  • 1% ceny nieruchomości z zamiarem przeznaczenia na cele mieszkaniowe, rolne, działalność sportową,
  • 2% ceny nieruchomości planowanej na działalność turystyczną,
  • 3% ceny za pozostałe nieruchomości gruntowe.

Art. 73. 1. Jeżeli nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste na więcej niż jeden cel, stawkę procentową opłaty rocznej przyjmuje się dla celu podstawowego, na który nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste. 2. Jeżeli po oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nastąpi trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości, powodująca zmianę celu użytkowania wieczystego, z wnioskiem o zmianę celu użytkowania wieczystego występuje właściwy organ albo użytkownik wieczysty.

Stawka procentowa za pierwszą opłatę za użytkowanie wieczyste to 15–25% ceny nieruchomości gruntowej. Podatek należy uiścić z góry do 31 marca danego roku. Jeżeli nastąpi opóźnienie w płatności, naliczają się odsetki.