Co zrobić, żeby wygrać? Naucz się analizować regulaminy. Podpowiadamy na przykładach loterii Mokate i Loyd jak to robić

Lokowanie produktu Dołącz do dyskusji (1)
Co zrobić, żeby wygrać? Naucz się analizować regulaminy. Podpowiadamy na przykładach loterii Mokate i Loyd jak to robić

Chcesz wziąć udział w konkursie, ale odstrasza cię długi i zawiły regulamin? Spokojnie. Wbrew pozorom wszystko, co potrzebujesz wiedzieć, znajduje się na kilku (w najgorszym wypadku – na kilkunastu) stronach. Na przykładzie regulaminów dwóch loterii (dotyczących produktów Mokate i Loyd) wskażemy, na co warto zwracać uwagę i jak zwiększyć swoją szansę na wygraną.

Są pewne punkty regulaminu, na które zawsze trzeba zwrócić uwagę, jeśli nie chce się zmniejszyć swoich szans na wygraną. Są to kolejno:

Czas trwania loterii

Zawsze należy sprawdzić czas trwania loterii. Dzięki temu wiadomo, w jakim okresie należy zakupić towary objęte loterią, by potem móc wziąć w niej udział. Towary zakupione w dniach poza wyznaczonym okresem nie będą się liczyć. Uwaga: czasem czas trwania loterii nie jest tożsamy z okresem sprzedaży produktów objętych loterią, ponieważ organizator może wliczyć do czasu trwania loterii także czas, który jest zarezerwowany na reklamację. Zazwyczaj czas trwania loterii jest podany w I rozdziale regulaminu.

Na warsztat weźmy najpierw regulamin loterii organizowanej przez markę Mokate („Wielka Loteria Mokate”). I rozdział (Postanowienia ogólne) to podstawowe informacje, które znajdują się w regulaminie głównie ze względu na obowiązek dopełnienia formalności. Znajdziemy tam nazwę loterii, organizatora, podstawę prawną na mocy której możliwe jest zorganizowanie loterii czy teren, na którym loteria jest przeprowadzana. Dla potencjalnego uczestnika niezwykle istotny jest czas trwania loterii – w tym przypadku obejmuje okres od 31.08.2018 roku do 08.05.2019 roku. Warto jednak zwrócić uwagę na pkt 2 par. 6 regulaminu – organizatorzy jasno wskazują, że sprzedażą promocyjną objęte są dowolne produkty marki MOKATE oraz że zakupu należy dokonać między 01.09.2018 r. a 30.11.2018 r. Czas trwania loterii nie jest zatem tożsamy z okresem, w którym można kupować produkty objęte sprzedażą promocyjną. Nierozróżnianie obu terminów to jeden z podstawowych błędów wielu uczestników loterii; dodatkowo jest to błąd, który automatycznie uniemożliwia im wygranie konkursu.

W przypadku loterii promocyjnej „Loteria z nutą magii” organizatorem jest PMICOMBERA Sp.z.o.o.  rozpoczyna się w dniu 27 września 2018 r. i trwa do dnia 24 kwietnia 2019 r. Podobnie jak w przypadku loterii Mokate określony jest obszar, na którym organizowana jest loteria (czyli Polska), a także to, gdzie regulamin loterii jest dostępny (oprócz strony www.loydloteria.pl także w siedzibie organizatora). Podobnie jak w przypadku Mokate organizator określił również, w jakim okresie prowadzona jest sprzedaż towarów uprawniających do wzięcia udziału w loterii (w tym przypadku: od 1 października 2018 r. do wyczerpania opakowań promocyjnych, o których mowa §12, jednak nie dłużej niż do 31 stycznia 2019 r.).

Wymagania dotyczące uczestników loterii i czynności, które muszą wykonać

Kolejnym punktem, na który warto zwrócić uwagę, są wymagania, jakie musi spełnić osoba, która chce wziąć udział w loterii. Paragrafy dotyczące tej kwestii należy doczytać do końca – rzadko są zawarte w jednym punkcie. Organizator określa zarówno towary/usługi, których nabycie upoważnia do wzięcia udziału w loterii jak i czynności, które musi wykonać uczestnik (czyli najczęściej wypełnienie zgłoszenia i zachowanie dowodu zakupu/opakowania promocyjnego).

W regulaminie znajduje się też informacja, kto jest uprawniony do wzięcia udziału w loterii. Zazwyczaj wyłączeni są z niej pracownicy i ich najbliższa rodzina; warto jednak dokładnie zaznajomić się z tym punktem, bo czasem organizator przewiduje dodatkowe obostrzenia (np. jeśli dowodem zakupu jest faktura, nie może ona zostać wystawiona na osobę prawną).

Kolejny rozdział regulaminu Wielkiej Loterii Mokate jest poświęcony omówieniu warunków uczestnictwa w loterii. Z pkt 1 par. 8 wynika, że uczestnikiem loterii może być osoba pełnoletnia, zamieszkała na terenie Polski i będąca jednocześnie konsumentem. Ponadto chętny musi dokonać przynajmniej jednego zakupu na odpowiednią kwotę (nie mniejszą niż 10 zł brutto) oraz wysłać prawidłowe zgłoszenie w loterii. Konieczne jest zachowanie paragonu (lub faktury) potwierdzającego zakup produktów objętych sprzedażą promocyjną. Wykluczeni z loterii są pracownicy (przy czym Mokate precyzuje, że dotyczy to także osób współpracujących np. na podstawie umowy zlecenie) oraz ich najbliżsi członkowie rodziny.

Uwaga: faktura może być wystawiona tylko na osobę fizyczną. To oznacza, że jeśli faktura jest wystawiona np. na firmę, to posiadający fakturę nie może wziąć udziału w loterii.

Pkt 5 par. 8 dotyczy tego, jakie warunki musi spełniać dowód zakupu, by był uznany za ważny (ważne jest np. to, by nie był uszkodzony, sfałszowany i żeby na jego podstawie możliwe było zidentyfikowanie, że faktycznie dokonano zakupu produktu promocyjnego). Z treści dowodu dokonania zakupu musi jednoznacznie wynikać, że zakupiono produkt promocyjny marki.

Jeśli chodzi o loterię Loyd, struktura regulaminu jest niemal taka sama – w rozdziale drugim również wskazano, kto może być uczestnikiem loterii (osoba pełnoletnia, zamieszkująca na terenie Polski) a kto nie (pracownik, jego najbliższa rodzina – wyraźnie określono, kto się do niej zalicza). Wymagania precyzuje paragraf 13 (wymagania są właściwie analogiczne do loterii Mokate, z tym że zamiast dowodu zakupu wymagane jest zatrzymanie opakowań promocyjnych).

W regulaminie zawarto też informacje, jak oznakowane są towary objęte loterią. W„Loterii z nutą magii” ważne są opakowania promocyjne (herbat Loyd); wewnątrz takiego opakowania znajduje się kod promocyjny składający się z ośmiu znaków – cyfer i liter. W dalej części rozdziału drugiego opisano dokładnie termin i procedurę losowania Nagród Natychmiastowych.

Dokonanie zgłoszenia

To kolejny ważny punkt. W regulaminach loterii jest jasno określone, w jaki sposób osoba chcąca wziąć udział w loterii powinna dokonać zgłoszenia. W tym przypadku również istotne jest dokładne doczytanie przepisów do końca. Warto zwracać uwagę na to, czy wypełniony formularz zawiera wszystkie niezbędne dane określone przez organizatora oraz czy do zgłoszenia należy dołączyć jakieś załączniki (np. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych).

Zawsze warto dokładnie prześledzić regulamin, by  wiedzieć, co dokładnie trzeba zrobić, by dokonać zgłoszenia i w ogóle wziąć udział w loterii (sam zakup produktu nie wystarczy – to dopiero przepustka do dalszych działań). W przypadku loterii Mokate uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia formularza, który znajduje się na konkretnej stronie – tam też znajduje się regulamin (www.promocjamokate.pl). W par. 10 pkt 5 wskazane są wszystkie dane, które uczestnik musi umieścić w formularzu; konieczne jest:

 1. podanie numeru dowodu Zakupu promocyjnego,

 2. podanie imienia i nazwiska,

 3. podanie adresu e-mail Uczestnika,

 4. podanie numeru telefonu,

 5. potwierdzenie (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) zapoznanie się z treścią regulaminu Loterii oraz akceptację jego postanowień,

 6. potwierdzenie (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola), ze Uczestnik nie należy do grona osób wyłączonych z Loterii wskazanych w par 8 pkt 3 niniejszego regulaminu),

 7. potwierdzenie (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach przeprowadzenia Loterii.

To jednak dopiero pierwszy krok. Po wypełnieniu formularza oczom uczestnika ukazuje się „eZdrapka”, a uczestnik musi odsłonić jej pola. Po wykonaniu tej czynności w polach pojawiają się symbole. Organizator zapisał w regulaminie, jakie nagrody przysługują uczestnikowi w razie pojawienia się określonych symboli. W rozdziale III omówił też szczegółowo, jakie nagrody można wygrać po wzięciu udziału w loterii oraz opisał zasady losowania nagrody głównej, dziennej oraz etapowej.

Rozdział VI dotyczy weryfikacji prawa do nagrody głównej (opisana jest procedura, dzięki której organizator zyskuje pewność, że uczestnik dotrzymał wszystkich wcześniejszych formalności i spełnia wszystkie wymagania podane w regulaminie). Co ważne, w rozdziale VI organizator określił również, co musi zrobić zwycięzca (w tym przypadku – odesłać prawidłowo wypełniony formularz. Organizator dokładnie instruuje, co zwycięzca powinien zrobić, gdy już okaże się, że wygrał nagrodę.

Jeśli wchodzi o loterię Loyd, prawidłowy sposób dokonania zgłoszenia jest opisany w tym samym paragrafie, co warunki uczestnictwa:

W Loterii może wziąć udział uczestnik spełniający warunki określone w §10 i §11, który:

 1. W Okresie Sprzedaży Promocyjnej dokona zakupu co najmniej jednego Opakowania Promocyjnego;

 2. do zakończenia Loterii zachowa zakupione Opakowanie Promocyjne;

 3. w okresie od dnia 1 października 2018 r. od godziny 00:00:00 do dnia 31 stycznia 2019 r. do godziny 23:59:59 zgłosi się prawidłowo do Loterii poprzez rejestrację na stronie internetowej www.loydloteria.pl (dalej Zgłoszenie). W Zgłoszeniu należy podać obowiązkowo: numer telefonu komórkowego, adres e-mail, wpisać Kod z Opakowania Promocyjnego, o którym mowa w ust.1 powyżej oraz oświadczyć, że się zapoznało i zaakceptowało Regulamin. Oświadczenie składa się poprzez zaznaczenie pola wyboru tzw „checkbox” przy treści: „Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Loterii „LOTERIA Z NUTĄ MAGII””. Po zakończeniu procesu Zgłoszenia wyświetla się informacja o wyniku z losowania Nagród Natychmiastowych. Dodatkowo uczestnik, który Zgłosił się do Loterii bierze udział w losowaniu nagrody głównej (dalej Nagroda Główna), o którym mowa w §19 ust.1

W rozdziale III wymienione są nagrody możliwe do wygrania oraz opisana jest procedura losowania.

Ogłoszenie wyników, sposób wydania nagrody i postępowanie reklamacyjne

Uczestnik loterii znajdzie w regulaminie również informację na temat ogłoszenia wyników, sposobu wydania nagrody i wskazówki dotyczące ewentualnego postępowania reklamacyjnego.

W przypadku loterii Mokate informacje na ten temat znajdują się rozdziale VII). Niektórych uczestników zainteresuje też na pewno postępowanie reklamacyjne (rozdział IX). Zaznaczone jest m.in., do kiedy mogą być zgłaszane reklamacje, gdzie oraz co powinna zawierać reklamacja. Organizator zaznacza również, kiedy roszczenia z tytułu loterii ulegają przedawnieniu.

Z kolei w regulaminie loterii, w której towarami objętym loterią są herbaty Loyd, weryfikacja prawa do nagrody jest opisana w rozdziale IV. Szczególnie ważne są trzy pierwsze punkty:

Weryfikacja prawa do nagrody:

 1. Laureat Nagrody Głównej jest o tym fakcie powiadamiany telefonicznie na wpisany w Zgłoszeniu numer telefonu. Podczas rozmowy telefonicznej jest informowany o dalszych krokach weryfikacji. Niezwłocznie po zakończeniu rozmowy telefonicznej do laureata Nagrody Głównej jest wysyłana wiadomość e-mail, na adres podany w Zgłoszeniu, z podsumowaniem przeprowadzonej rozmowy telefonicznej.

 2. W ciągu 2 dni roboczych po losowaniu podejmowane są próby nawiązania połączenia telefonicznego. Próba nawiązania połączenia telefonicznego z wylosowaną osobą podejmowana jest do momentu przeprowadzenia rozmowy, jednak nie dłużej niż cztery razy. Przez nieudaną próbę połączenia należy rozumieć nie odbieranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej lub brak możliwości połączenia się z użytkownikiem numeru (w szczególności brak zasięgu, wyłączony aparat, zgłoszenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki).

 3. Podczas rozmowy, w celu weryfikacji prawa do nagrody, laureat jest proszony o przesłanie w ciągu trzech dni roboczych wymaganego załącznika oraz o wypełnienie online w przeciągu trzech dni roboczych wymaganych poniżej danych i oświadczeń.

W dalszej części punktu 3 wymienione są dane i oświadczenia, które musi wypełnić laureat nagrody. Opisane jest także postępowanie organizatora w sytuacji, gdy laureat nie dopełni odpowiednich formalności związanych z weryfikacją prawa do nagrody. W paragrafie 21 opisany został sposób wydania nagrody. Z kolei w rozdziale V – postępowanie reklamacyjne. Określony został termin (od 27 września 2018 r. najpóźniej do 10 kwietnia 2019 r.), forma (pisemna, list polecony), termin rozpatrywania reklamacji (14 dni) oraz termin przedawnienia roszczeń (6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne).

Uczestnik loterii znajdzie zawsze w regulaminie także rozdział poświęcony nagrodom (zazwyczaj podana jest także ich wartość oraz określone są rodzaje nagród – np. nagroda główna czy nagroda natychmiastowa).

Każdy uczestnik loterii, który chce zwiększyć swoją szansę na wygraną, musi po prostu dokładnie zaznajomić się z regulaminem – i nie ma tutaj dróg na skróty. Szczególnie ważne jest, by zwrócić uwagę na punkty wymienione wyżej (i dodatkowo opatrzone przykładami). Wtedy szansa na to, że los uśmiechnie się akurat do nas jest znacznie większa.  My natomiast nie pozbawiamy się możliwości wygranej ze względu na niedokładne zapoznanie się z zasadami loterii.