Pracodawca na umowie zlecenia na początku płaci mniej i nazywa to szkoleniem? Wyjaśniamy, czy takie działanie jest legalne

Praca Dołącz do dyskusji (28)
Pracodawca na umowie zlecenia na początku płaci mniej i nazywa to szkoleniem? Wyjaśniamy, czy takie działanie jest legalne

W okresie wakacji wiele młodych ludzi szuka pracy sezonowej bądź decyduje się na zmianę pracy dorywczej. Z umową zlecenia wiąże się jednak kilka problemów, na przykład dotyczących minimalnej stawki godzinowej.

Mniejsza stawka podczas szkolenia na umowie zlecenia

Przed rozpoczęciem pracy naturalne jest, że pracownika trzeba wyszkolić. Bardzo często zdarza się, że — zanim podpisana zostanie umowa — wykonujący zlecenie musi przejść szkolenie. Zdarza się również, a raczej jest normą, że owo szkolenie jest płatne. Czasem jednak znacznie mniej niż wykonywana później praca.

Takie działanie jest oczywiście sprzeczne z prawem, a także powoduje dla powierzającego pracę możliwość poniesienia surowych sankcji finansowych.

Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenia jest uregulowana w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r

§ 1. Od dnia 1 stycznia 2019 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2250 zł.
§ 2. Od dnia 1 stycznia 2019 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 14,70 zł. (brutto – przyp. red)
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Umowy zlecenia dotyczy oczywiście minimalna stawka godzinowa, która, jak wynika z powyższego rozporządzenia, wynosi 14,70 złotych.

Umowa zlecenia a szkolenie

Szkolenie pracownika w takiej formie, że faktycznie wykonuje on czynności, nazwane prowizorycznie „okresem próbnym”, nawet bez zawarcia umowy w formie pisemnej, nie oznacza, że żaden stosunek prawny nie wiąże stron. Umowa zlecenia może być bowiem zawarta nawet w formie ustnej, a także dorozumianej, co wynika z zasady swobody umów.

Ustalenie wynagrodzenia poniżej stawki minimalnej, na przykład uznając, że podczas okresu próbnego, przed zawarciem umowy, powierzający pracę zapłaci połowę mniej, nawet jeżeli przyjmujący zlecenie się na to godzi, jest działaniem bezprawnym.

Zgodnie z art. 8e ustawy o minimalnym wynagrodzeniu

Kto, będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Oczywiście w opozycji do obowiązywania i stosowania prawa, stoi jego faktyczność. Wiele praw pracowniczych, a także praw osób wykonujących powierzoną pracę (na przykład w oparciu o umowę zlecenia lub o dzieło), nie jest przestrzeganych, a sami pracownicy nie chcą doprowadzać do ukarania niesubordynowanych przedsiębiorców.