Ważne stanowisko Ministerstwa Zdrowia dla osób na podatku liniowym i na ryczałcie

Firma Podatki Prawo Dołącz do dyskusji
Ważne stanowisko Ministerstwa Zdrowia dla osób na podatku liniowym i na ryczałcie

ZUS przekazał stanowisko MZ o odliczeniu składki zdrowotnej przez osoby rozliczające się z fiskusem ryczałtem lub podatkiem liniowym.

MZ o odliczaniu składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z przepisami obliczają miesięczną i roczną składkę zdrowotną od postawy ryczałtowej.  Jest to, w zależności od uzyskiwanego przychodu, 60 proc., 100 proc. lub 180 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. Progi wynoszą 60.000 zł i 300.000 zł.

„Zastosowane przez prawodawcę w art. 81 ust. 2e i 2f ustawy o świadczeniach zdrowotnych wyrażenie „przychody z działalności gospodarczej”, należy rozumieć jako przychody objęte zakresem przedmiotowym ww. ustawy podatkowej (zob. art. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Jednocześnie ustawa o świadczeniach zdrowotnych autonomicznie reguluje, o jakie odliczenia można pomniejszyć przychód obliczany na potrzeby ustalenia składki zdrowotnej. W myśl art. 81 ust. 2g ww. ustawy przychody, o których mowa w ust. 2e i 2f, są pomniejszane. O kwoty opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Albo odliczone od dochodu” pisze w swoim stanowisku Ministerstwo Zdrowia.

Dalej resort wyjaśnia, że przychodu obliczanego na potrzeby ustalenia składki zdrowotnej w przypadku ryczałtowców, nie można pomniejszyć o zapłacone składki zdrowotne.

Jak to jest u liniowców?

Przy ustalaniu składki rocznej lub miesięcznej przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w formie podatku liniowego za podstawę składki powinni przyjąć dochód z działalności gospodarczej. Ustalony jako różnica między osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów. Dochód należy pomniejszyć o kwotę opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

„Powyższe przepisy ustawy zdrowotnej samodzielnie nie pozwalają na obniżenie dochodu obliczanego na potrzeby ustalenia składki zdrowotnej o sumę zapłaconych składek zdrowotnych. Jednakże na podstawie art. 81 ust. 2 i 2c ustawy o świadczeniach zdrowotnych uwzględnienie dotychczas zapłaconych składek zdrowotnych (do kwoty 8.700 zł w skali roku), celem obniżenia podstawy składki zdrowotnej, będzie możliwe poprzez ich ujęcie jako kosztów uzyskania przychodu” uważa Ministerstwo Zdrowia.

Resort przypomina, że ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1265) wprowadza dla linowców możliwość zaliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne do kosztów uzyskania przychodu (art. 1 pkt 8). Albo obniżenia o ich wysokość dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania (art. 1 pkt 17). Oba rozwiązania ograniczone są ustawowym limitem.

Konsekwencją zaliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne do kosztów uzyskania przychodu, będzie pomniejszenie podstawy do wyliczenia składki zdrowotnej. Dochód obliczany na potrzeby jej ustalenia przez przedsiębiorców na podatku liniowym, można pomniejszyć o zapłacone składki. Jedynie jednak w przypadku gdy składka zdrowotna będzie zaliczona do kosztów uzyskania przychodu.