WSA: niepłacący wynagrodzeń pracownikom przedsiębiorca nie może tłumaczyć się trudną sytuacją finansową firmy

Firma Praca Prawo Dołącz do dyskusji
WSA: niepłacący wynagrodzeń pracownikom przedsiębiorca nie może tłumaczyć się trudną sytuacją finansową firmy

Wypłacanie wynagrodzenia to obowiązek każdego pracodawcy. Są jednak sytuacje, w których właściciele firmy nie wypłacają go celowo. Mogą oni także zmagać się z wieloma trudnościami finansowymi firmy, które wpływają na niemożność wypłaty wynagrodzenia na czas. Niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie rozwiewa jednak szereg wątpliwości zarówno pracodawców, jak i poszkodowanych przez nich pracowników, którzy regularnie nie otrzymują pieniędzy na konto.

Trudna sytuacja finansowa nie wpływa na możliwość przymuszania pracodawcy do wykonania nakazu inspektora pracy

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który zalegał z wypłatą wynagrodzeń pracowników od czterech miesięcy. To spowodowało interwencję inspektora pracy, który nakazał wypłacenie zaległych wynagrodzeń. Pracodawca nie zdecydował się jednak na zapłacenie zaległych pieniędzy swoim podwładnym, co skutkowało wysłaniem do niego upomnienia, w którym organ wezwał go do zapłacenia wynagrodzeń w terminie siedmiu dni pod rygorem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Trudna sytuacja finansowa firmy nie wpływa na konieczność zapłacenia grzywny w celu przymuszenia

Mimo tego, że pracodawca starał się tłumaczyć trudną sytuację firmy zajętymi kontami przez komornika, organ utrzymał sporne postępowanie w mocy, a także stwierdził, iż trudności finansowe firmy nie mogą być podstawa do wykluczenia nałożenia grzywny.

WSA w Krakowie zdecydował o utrzymaniu w mocy środka egzekucyjnego, jakim jest grzywna w celu przymuszenia

Sąd nie miał wątpliwości co do tego, że sytuacja finansowa firmy nie mogła być w danym momencie usprawiedliwieniem działań przedsiębiorcy. Ponadto sąd podkreślił, że wypłata wynagrodzeń stanowi podstawowy obowiązek każdego pracodawcy. Dlatego grzywna w wysokości 5 tys. zł została utrzymana, a skarga przedsiębiorcy oddalona.

Niewypłacanie pensji w terminie niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje

W związku z nieotrzymywaniem pensji, każdy pracownik ma prawo złożyć pozew do sądu.

Powództwo w sprawie z zakresu prawa pracy można wytoczyć bądź przed sąd ogólnie właściwy dla pozwanego, bądź przed sąd, w którego obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonywana

Przedsiębiorcy, którzy nie wykonują przelewów wynagrodzeń na czas, mogą liczyć się przede wszystkim z konsekwencjami finansowymi. Oprócz ustawowych odsetek za zwłokę, niewypłacanie wynagrodzenia możemy zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy oraz sądu pracy. Bezprawne działanie pracodawcy jest wprost określone w art. 218 KK.

Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Tak więc notoryczne niewypłacenie pieniędzy pracownikowi może być podstawą wymierzenia pracodawcy kary pozbawienia wolności, a wiele spraw tego typu kończyło się w Polsce takimi wyrokami.