Czy notariusz sprawdza treść dokumentu pod względem merytorycznym i kiedy jest nam potrzebne notarialne poświadczenie podpisu?

Codzienne Prawo Dołącz do dyskusji (8)
Czy notariusz sprawdza treść dokumentu pod względem merytorycznym i kiedy jest nam potrzebne notarialne poświadczenie podpisu?

Notarialne poświadczenie podpisu, czyli stwierdzenie, że nasz podpis rzeczywiście jest naszym podpisem. Na pierwszy rzut oka niepotrzebny formalizm, w praktyce jednak jest to bardzo przydatne i pomocne  przy wielu sprawach. Jak uzyskać notarialne poświadczenie podpisu?

Notarialne poświadczenie podpisu

Prawo przewiduje wiele czynności prawnych, które dla swojej ważności wymagają notarialne poświadczonego podpisu. Może być nimi pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności prawnej, żądanie opuszczenia lokalu wynajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego, zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zbycie przedsiębiorstwa, poświadczenie wzoru podpisu członków organu osób prawnych.

Poświadczenie dokonywane przez notariusza w praktyce polega na stwierdzeniu, że dany podpis faktycznie złożyła dana osoba. Kiedy przychodzimy więc do kancelarii notarialnej, notariusz po sprawdzeniu dokumentu tożsamości albo poprosi nas o złożenie podpisu na danym dokumencie przy nim, albo poprzestanie na naszym oświadczeniu, jeśli podpis na dokumencie został złożony wcześniej. Fakt ten potwierdzi osobistym podpisem i pieczęcią oraz miejscem i datą stwierdzenia. Na dokumencie umieści również własne oznaczenie, tak aby można było zidentyfikować kancelarię, w której poświadczenia dokonano. Na nasze życzenie obok daty może zostać również umieszczona godzina poświadczenia podpisu.

Warto wspomnieć, że podobne zasady obowiązują w przypadku osób, które nie potrafią lub nie mogą złożyć własnego podpisu. W takich przypadkach podpis zastępuje odcisk palca, którego autentyczność również może stwierdzić notariusz.

Co istotne, notariusz co do zasady nie sprawdza merytorycznie treści samego dokumentu. Przyjęło się jednak, że notariusz upewnia się co do zrozumiałości przez osobę zainteresowaną treści dokumentu. Oczywiście jest to bardziej zwyczaj niż zasada i może zdarzyć się, że nie w każdej kancelarii zostaniemy o tym poinformowani.

Koszty notarialnego poświadczenia podpisu

Notarialne poświadczenie podpisu podlega opłacie. Koszty, podobnie jak w przypadku innych czynności notariusza ustala taksa notarialna. Nie jest to kosztowna czynność. W przypadku dokumentów, w których przedmiot jest oznaczony określoną sumą pieniężną, jest to 1/10 stawki, jaka zostałaby zastosowana w sytuacji, gdyby taki dokument zostałby spisany jako akt notarialny. Opłata taka nie może jednak wynosić więcej niż 300 zł + 23% VAT. W przypadku pełnomocnictwa oraz innego typu dokumentów jest to natomiast 20 zł + 23% VAT.