Faktura zostanie wystawiona na podstawie paragonu tylko, jeśli znajdzie się na nim numer NIP

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (136)
Faktura zostanie wystawiona na podstawie paragonu tylko, jeśli znajdzie się na nim numer NIP

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe wymogi dotyczące wystawiania faktur do paragonów. W przypadku sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej faktura zostanie wystawiona nabywcy posługującemu się numer NIP tylko, gdy numer ten znajdzie się na paragonie. 

Zmiany mają być odpowiedzią na nieuczciwe praktyki

Numer NIP na paragonie ma pozwolić ograniczyć dotychczasowe nadużycia. Chodzi tu o  problem „pustych faktur”  niemających odzwierciedlenia w istniejącym stanie faktycznym. Ustawodawca postanowił zminimalizować sytuacje, w których faktury wystawiane były na zaprzyjaźnione firmy, mimo że te wcale nie nabyły danych towarów czy usług. Dzięki wystawionym fakturom zyskiwały natomiast możliwość odliczenia podatku VAT, tym samym zawyżając koszty podatkowe.

Najwięcej nadużyć miało miejsce w branży paliwowej i budowlanej, jednak wprowadzone zmiany mają zapobiegać problemowi o charakterze ogólnym. Dzięki temu, że faktura będzie wystawiana tylko jeśli numer NIP na paragonie rzeczywiście będzie się znajdował, możliwe stanie się bardziej szczegółowe dokumentowanie transakcji wcześniej zewidencjonowanej przez kasy rejestrujące.

Numer NIP na paragonie oznacza brak możliwości zmiany charakteru transakcji

Ze zmianami wchodzącymi w życie związana jest jeszcze jedna ważna kwestia. Podatnik będzie musiał już w momencie dokonywania zakupu określić, czy transakcja jest dokonywana na potrzeby prowadzonej działalności, czy też występuje on w charakterze konsumenta. Towar czy usługa nabyta na potrzeby osobiste nie będzie mogła więc później przekształcić się w zakup na rzecz działalności gospodarczej. Tym samym nie będzie też możliwe odliczenie z tego tytułu VAT.

W celu otrzymania faktury VAT podatnik będzie musiał w trakcie zakupu podać sprzedawcy numer NIP. Jeśli kwota nie przekracza 450 zł brutto lub 100 euro będziemy mieć miejsce z fakturą uproszczoną. Jeśli natomiast kwota przewyższa 450 złotych brutto lub 100 euro, numer NIP na paragonie będzie pozwalał ubiegać się o wystawienie faktury.

Nie wszystkie kasy umożliwiają wystawianie paragonu z numerem NIP

Nie wszystkie kasy funkcjonujące na rynku posiadają jednak możliwość umieszczania na paragonie numeru NIP. Nie oznacza to jednak konieczności wymiany urządzeń. W sytuacji, gdy podatnik dokonujący sprzedaży nie będzie miał więc możliwości wpisania numeru NIP na paragonie, nabywca może zadeklarować, że nabywa towar lub usługę jako podatnik. Wówczas sprzedawca nie będzie rejestrował zakupu na kasie, ale od razu wystawi fakturę.

W razie naruszeń przewidziane są kary

Aby zapobiec ujmowaniu w prowadzonej ewidencji faktur niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przewidziano sankcje. Organ podatkowy będzie mógł ustalić dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze. Nie będzie ono jednak ustalane w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe bądź przestępstwo skarbowe.