Rząd ogłosił nowy program pomocowy dla firm. Do wypłacenia przeznaczono 65 mln zł

Firma Dołącz do dyskusji
Rząd ogłosił nowy program pomocowy dla firm. Do wypłacenia przeznaczono 65 mln zł

partner-logo

Na stronie RCL właśnie opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, który zakłada udzielanie pomocy publicznej małym, średnim i dużym firmom. Decyzję uzasadnia potrzeba wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Na czym będzie polegał nowy program pomocowy dla firm?

Rządowy program pomocowy dla firm ma oparcie w Komunikacie Komisji Europejskiej z dnia 24 marca 2022 r. Stworzył on państwom członkowskim ramy prawne umożliwiające udzielenie przedsiębiorcom pomocy publicznej w celu złagodzenia skutków gospodarczych napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę.

Program pomocowy dla firm – kto może liczyć na wsparcie i na jakich warunkach?

Jak wskazuje uzasadnienie projektu – polskie przedsiębiorstwa silnie odczuwają skutki sankcji na Rosję i wprowadzonych przez Federację środków odwetowych. Wśród konsekwencji wymieniamy między innymi: spadek popytu, zakłócenia realizowanych umów i projektów, spadek obrotów, czy zakłócenia w łańcuchach dostaw.

Regulacja zawarta w § 3 projektu rozporządzenia mówi o tym, komu może być przyznane wsparcie. Zgodnie z jego treścią:

Pomoc publiczna może być udzielana mikroprzedsiębiorcom, małym przedsiębiorcom, średnim przedsiębiorcom oraz dużym przedsiębiorcom. Zarówno na cele obrotowe, jak i na cele inwestycyjne. Pod warunkiem, że pomoc jest nakierowana na łagodzenie skutków społeczno-gospodarczych kryzysu wywołanego agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Projekt wskazuje również na pewne podmioty wyłączone z kręgu beneficjentów programu. Chodzi tu np. o przedsiębiorców w trudnej sytuacji, definiowanej zgodnie z treścią art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, podmioty wymienione w aktach nakładających sankcje, czy też pośredników finansowych.

Budżet programu to 65 mln zł. Co istotne, jak stanowi § 6 projektu rozporządzenia, pomoc może zostać udzielona wyłącznie w formie pożyczki. Wartość pomocy wyrazi ekwiwalent dotacji brutto. Szczegółowy sposób jego wyliczenia zamieszczono w § 8 ust. 1 i 2 projektu (na tej stronie).

Cele programu i źródła finansowania

Jak piszą projektodawcy w Ocenie Skutków Regulacji:

Projektowana regulacja będzie miała pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców, szczególnie z sektora MSP. Projektowane rozporządzenie może mieć pozytywny wpływ na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych i starszych.

Podstawowym celem wsparcia ma być poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw. Umożliwi to ich przetrwanie na rynku w warunkach kryzysu wywołanego agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Nowy program pomocowy dla firm ma też na celu utrzymanie zatrudnienia w gospodarce narodowej, a także zmniejszenie skali spadku dochodów gospodarstw domowych.

Celem jak najszybszego wdrożenia środków pomocowych, projektodawcy proponują wejście w życie rozporządzenia z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia. Ze względu na pilny charakter projektu oraz brak negatywnego wpływu na obywateli i sektor finansów publicznych, pominięto też etap konsultacji publicznych.

Jako źródło finansowania, projektodawcy wskazują przede wszystkim środki programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014- 2020. Nie przewidziano finansowania pomocy ze środków budżetu państwa ani budżetu jednostek samorządu terytorialnego.