Przyjęcie spadku może odbyć się w dwojaki sposób. Spadkobierca powinien zastanowić się nad odpowiednią dla siebie formą jego nabycia

Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji
Przyjęcie spadku może odbyć się w dwojaki sposób. Spadkobierca powinien zastanowić się nad odpowiednią dla siebie formą jego nabycia

Spadkobierca ma do wyboru różne formy przyjęcia spadku bądź jego odrzucenie. Warto zastanowić się nad najlepszym dla siebie rozwiązaniem, biorąc pod uwagę całokształt sytuacji

Jak można przyjąć spadek?

Spadkobierca musi złożyć oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tak zwanym tytule swego powołania. W przypadku chęci wzięcia w posiadanie majątku, ma dwie możliwości do wyboru. Pierwszą z nich jest proste przyjęcie spadku. Przyjmuje on cały majątek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi. W przypadku gdy zadłużenie jest większe niż wartość otrzymanych dóbr, ma obowiązek ich spłaty. Druga możliwość to przyjęcie spadku z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza. Umożliwia ono ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkodawcy do wartości określonego w wykazie inwentarza bądź spisie inwentarza stanu czynnego spadku – są to rzeczy, które powodują, że wartość majątku ulega zwiększeniu, na przykład mieszkanie.

Prawo do spadku można potwierdzić za pomocą prawomocnego postanowienia sądowego o stwierdzeniu jego nabycia bądź zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza, który może go sporządzić zarówno w przypadku istnienia testamentu spadkodawcy, jak i w sytuacji gdy następuje dziedziczenie ustawowe. Jednakże wówczas, gdy nabywanie spadku jest zgodne z testamentami szczególnymi, do których należy między innymi testament ustny, sprawa musi trafić do sądu.

Stwierdzenie nabycia spadku u notariusza

Notariusz stwierdza nabycie spadku w następujących po sobie etapach, do których należy:

  1. sporządzenie protokołu dziedziczenia. Prawnik dokonuje tego przy spadkobiercach ustawowych, testamentowych oraz osobach, na rzecz których obdarowujący uczynił zapisy windykacyjne. Do protokołu dołącza odpis aktu zgonu spadkodawcy, odpisy aktów stanu cywilnego osób, które zostały powołane do spadku zgodnie z ustawą, a także pozostałe dokumenty związane ze sprawą,
  2. wykonanie aktu poświadczenia dziedziczenia. Notariusz sporządza go wówczas, jeśli sprawa jest jasna – wiadomo kto jest spadkobiercą, co i ile dziedziczy itd.,
  3. rejestracja aktu poświadczenia dziedziczenia w elektronicznym Rejestrze Spadkowym. Prawnik dokonuje wpisu zgodnie z danymi zawartymi w akcie.

Zdarzają się sytuacje, kiedy notariusz nie może sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia. Dzieje się tak, gdy:

  • istnieją bądź istniały jeszcze nieotwarte bądź nieogłoszone testamenty,
  • przy sporządzaniu protokołu dziedziczenia okaże się, że nie są obecne wszystkie osoby, które mogą być spadkobiercami ustawowymi czy testamentowymi,
  • pozostały jeszcze osoby, na rzecz których spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne,
  • został już sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia dotyczący danego spadku albo jest wydane postanowienie o stwierdzeniu jego nabycia.