Ile kosztują usługi notariusza?

Gorące tematy Codzienne Dołącz do dyskusji (172)
Ile kosztują usługi notariusza?

Czynności prawne mogą być dokonywane w rozmaity sposób. Niektóre czynności prawne – np. sprzedaż nieruchomości – wymagają formy aktu notarialnego. Jak kształtuje się wysokość opłat za czynności notariusza w 2016 r.? Ile wynosi taksa notarialna?

Taksa notarialna 2016

Wysokość opłat pobieranych przez notariusza została określona przez Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 r., które było kilkukrotnie nowelizowane. Rozporządzenie określa maksymalne stawki tzw. taksy notarialnej. Wysokość opłaty jest uzależniona od rodzaju oraz wartości przedmiotu przedmiotu czynności notarialnej.

Jeśli wysokość opłaty jest uzależniona od wartości przedmiotu czynności notarialnej, stawka maksymalna wynosi od wartości (zgodnie z §3 rozporządzenia):

 1. do 3.000 zł – 100 zł;
 2. powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
 3. powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
 4. powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
 5. powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1.010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
 6. powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
 7. powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, w przypadku niektórych czynności maksymalna wysokość taksy może stanowić ułamek opłaty wyliczonej w powyższy sposób. Przykładowo, opłata wynosi 1/2 ww. stawki między innymi umowy:

Taksa jest obniżana do jednej czwartej w przypadku aktu notarialnego dotyczącego:

 1. ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,
 2. losowanie nagrody,
 3. potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym

I wreszcie opłata notarialna wynosi 1/10 stawki obliczanej na podstawie §3 rozporządzenia wtedy, gdy notariusz sporządzi akt dokumentujący:

 1. oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,
 2. oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut

Wysokość opłaty notarialnej niekiedy jest uzależniona od czasu pracy notariusza – dotyczy to czynności sprzedaży majątku objętego zastawem rejestrowym, a także czynności wykonywanych poza kancelarią notarialną.

Rodzaj czynności a taksa notarialna

W pozostałych przypadkach co do zasady maksymalna wysokość taksy jest uzależniona od rodzaju czynności. Poniżej zamieszczam wybrane, popularne czynności dokonywane przed notariuszem:

 • poświadczenie zgodności odpisu z oryginałem dokumentu – 6 zł za każdą stronę
 • pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł
 • sporządzenie testamentu – 50 zł
 • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł
 • sporządzenie protokołu dziedziczenia – 100 zł
 • sporządzenie testamentu zawierającego zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł
 • sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł
 • sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł

Do taksy należy doliczyć podatek VAT 23%.

Jeśli masz pytania dotyczące czynności prawnych, w tym tych objętych wymogiem formy aktu notarialnego, zapraszamy do kontaktu pod adresem kontakt@bezprawnik.pl, pod którym uzyskasz płatną poradę prawną od doświadczonych prawników współpracujących z naszym serwisem