Jak założyć związek wyznaniowy w celu zakupu ziemi rolnej – poradnik w kilku prostych krokach

Gorące tematy Na wesoło Państwo Dołącz do dyskusji (147)
Jak założyć związek wyznaniowy w celu zakupu ziemi rolnej – poradnik w kilku prostych krokach

Jak założyć związek wyznaniowy? Przełom marca i kwietnia 2015 r. upłynął pod znakiem kolejnych kontrowersyjnych zmian legislacyjnych. Szerokim echem rozeszła się wieść, że Sejm uchwalił ustawę wstrzymującą sprzedaż państwowej ziemi rolnej. 

Spod zakazu wyłączone będę jednak – na mocy wprowadzonej w ostatniej chwili poprawki – kościoły i inne związki wyznaniowe. Oznacza to, że ziemi rolnej nie będą mogły zakupić spółdzielnie rolnicze, ale będzie to mógł zrobić np. Kościół katolicki. Ale nie tylko on – i o tym będzie niniejszy tekst.

Jak założyć związek wyznaniowy w celu zakupu ziemi rolnej?

Tempo prac legislacyjnych nabrało w obecnej kadencji Sejmu niespotykanego wręcz tempa. Kolejne nowelizacje przechodzą jak burza przez Sejm i Senat. Z pozoru to dobra zmiana: w końcu opieszałość państwowych instytucji wydaje się być czymś złym. Niestety, to tylko pozory. Ustawa „o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw” została bowiem fatalnie oceniona przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa (nie mylić z Prokuraturą – PGSP to wyspecjalizowana jednostka mająca bronić interesu Skarbu Państwa) z uwagi na liczne „niedoróbki” prawne: poczynając od błędnego nazewnictwa niektórych instytucji, po sugerowanie niekonstytucyjności niektórych zapisów. Nie jest jednak przedmiotem niniejszego artykułu rozwodzenie się nad niechlujstwem zapisów ww. ustawy. Jednak, skoro została ona przyjęta przez Sejm, a niebawem można się spodziewać jej zatwierdzenia przez Senat i podpisania przez Prezydenta, spróbujmy się zastanowić nad tym, co należy zrobić, aby założyć własny związek wyznaniowy w celu zakupu ziemi rolnej.

Na początku był wniosek

Procedurę założenia związku wyznaniowego reguluje ustawa z 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Nie jest ona specjalnie skomplikowana. Rejestracja związku następuje na wniosek składany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do wniosku należy załączyć deklarację o utworzeniu związku, a także:

 1.  Listę wnioskodawców z podpisami notarialnie poświadczonymi. Wnioskodawców musi być min. 100 obywatelki polskich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Na liście, oprócz podpisów, muszą być zawarte następujące dane: imię, nazwisko, numer i seria dokumentu tożsamości, numer PESEL, data urodzenia, miejsce zamieszkania.
 2. Informacja o o dotychczasowych formach życia religijnego i metodach działania kościoła lub innego związku wyznaniowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Informacja o o podstawowych celach, źródłach i zasadach doktrynalnych, obrzędach religijnych
 4. Adres siedziby kościoła lub innego związku wyznaniowego oraz dane osób wchodzących do kierowniczych organów wykonawczych (zakres danych jest identyczny jak wnioskodawców)
 5. Statut, który musi zawierać:
  1. nazwę kościoła lub innego związku wyznaniowego różną od nazw innych organizacji;
  2. teren działania i siedzibę władz;
  3. cele działalności oraz formy i zasady ich realizacji;
  4. organy, sposób ich powoływania i odwoływania, zakres kompetencji oraz tryb podejmowania decyzji;
  5. źródła finansowania;
  6. tryb dokonywania zmian statutu;
  7. sposób reprezentowania na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych;
  8. sposób nabywania i utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;
  9. sposób powoływania, odwoływania oraz kompetencje osób duchownych, o których mowa w art. 12 ust. 3, o ile kościół lub inny związek wyznaniowy przewiduje tworzenie takich stanowisk;
  10. sposób rozwiązania kościoła lub innego związku wyznaniowego i przeznaczenie pozostałego majątku

Konieczność dołączenia statutu wynika z faktu, że związek wyznaniowy z chwilą wpisania do rejestru staje się osobą prawną (podobnie jak stowarzyszenie czy spółka). Posiadanie osobowości prawnej pozwala na nabywanie majątku, m.in. ziemi rolnej.

Samo złożenie wniosku to za mało. Minister ma obowiązek weryfikacji dokumentacji złożonej przez wnioskodawców, a w razie wątpliwości: żądać wyjaśnień lub wzywać do uzupełnienia braków formalnych. Może także weryfikować prawdziwość danych z wniosku za pomocą innych organów państwowych.

Tyle teoria. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do lektury ustawy – znajdziecie ją tutaj. Praktyka bywa jednak dużo trudniejsza niżby to wyglądało po lekturze przepisów prawnych. Słyszeliście o Kościele Latającego Potwora Spaghetti? Od kilku lat ten kościół/związek wyznaniowy/hochsztaplerka (niepotrzebne skreślić wg własnego uznania) stara się o oficjalną rejestrację. Historię walki KLPS z ministerstwem znajdziecie tutaj.

Jeśli zatem chcecie nabyć ziemię rolną na rzecz powstającego właśnie związku wyznaniowego, osobiście radziłbym za boga wybrać słowiańskiego Swarożyca niż Jego Makaronowatość.

A w razie nieco bardziej poważnych pytań związanych z na przykład nabywaniem ziemi rolnej, przypominamy o możliwości skorzystania z odpłatnej pomocy naszego zespołu prawnego, dostępnego pod adresem kontakt@bezprawnik.pl

Fot.: Jak założyć związek wyznaniowy? via Pexels