Zaświadczenie o niekaralności – po co, jak i gdzie je zdobyć?

Państwo Praca Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (160)
Zaświadczenie o niekaralności – po co, jak i gdzie je zdobyć?

Zaświadczenie o niekaralności to jeden ze stosunkowo często wymaganych dokumentów, np. przy ubieganiu się o pracę. Gdzie i jak można je zdobyć? Wyjaśniamy.

Zaświadczenie o niekaralności – jak zdobyć?

Niekiedy pracodawcy wymagają od przyszłego pracownika, aby ten wykazał, że nie był nigdy skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Czasami informacja taka jest wymagana w innych postępowaniach. Informacje takie zawiera Krajowy Rejestr Karny, prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości. Znajdują się w nim dane o osobach:

 1. prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 2. przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 3. przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii;
 4. będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy państw obcych;
 5. wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 6. nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 7. prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu;
 8. poszukiwanych listem gończym;
 9. tymczasowo aresztowanych;
 10. nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

Niektóre podmioty mogą samodzielnie wystąpić do KRK, aby ustalić, czy dana osoba w nim figuruje. Dotyczy to na przykład pracownika, „co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej” – w takiej sytuacji pracodawca może samodzielnie wystąpić ze stosownym zapytaniem do Krajowego Rejestru Karnego.

Natomiast każdy może samodzielnie wystąpić o informacje o własnej osobie, i w ten sposób zdobyć zaświadczenie o niekaralności.

Zaświadczenie o niekaralności – gdzie złożyć wniosek?

Wniosek (wzór) należy złożyć w jednym z punktów informacyjnych, znajdujących się w reguły w sądach okręgowych. W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości znajdziecie aktualny wykaz punktów, w których można uzyskać zaświadczenie o niekaralności. Wniosek możesz również złożyć w Biurze Informacyjnym KRK, mieszczącym się pod adresem: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa. Należy mieć przy sobie dokument tożsamości.

Dla tych, którzy nie mają czasu lub możliwości osobistego złożenia wniosku, przewidziano możliwość jego wysłania pocztą na adres punktu lub biura informacyjnego. Trzeba pamiętać o załączeniu do formularza dowodu opłaty (o opłatach szerzej w dalszej części tekstu).

Wniosek można również złożyć w formie elektronicznej, za pomocą platformy udostępnianej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Aby wystąpić o zaświadczenie do KRK droga elektroniczną należy posiadać bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Należy uprzednio zarejestrować się w serwisie e-KRK, dostępnym tutaj.

Zaświadczenie o niekaralności – ile kosztuje?

Za wydanie zaświadczenia o niekaralności należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł. Kwotę tę można uiścić za pomocą:

 • znaków opłaty sądowej, naklejonych na wniosek;
 • wpłaty w kasie sądu;
 • przelewem na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości (Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, nazwa banku: NBP O/O Warszawa, nr rachunku PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000) – w tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

Jeśli wniosek złożymy drogą elektroniczną, opłata wyniesie 20 zł.

Zaświadczenie o niekaralności – co się w nim znajduje?

Zgodnie z ministerialnym wzorem odpowiedzi na zapytanie do Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczenie o niekaralności będzie zawierało jedną z następujących informacji:

 1. rejestr karny nie zawiera żadnych informacji o wyrokach skazujących wobec danej osoby;
 2. rejestr karny zawiera informacje o wyrokach skazujących wobec danej osoby (wykaz wyroków skazujących jest załączony do odpowiedzi);
 3. rejestr karny zawiera inne informacje dotyczące danej osoby; informacje te są załączone do niniejszej odpowiedzi (fakultatywne)
 4. rejestr karny zawiera informacje o wyrokach skazujących wobec danej osoby, ale skazujące państwo członkowskie zastrzegło, że informacje dotyczące tych wyroków nie mogą być przekazywane dalej do żadnych innych celów niż na użytek postępowania karnego; zapytanie o udzielenie dalszych informacji można skierować bezpośrednio do skazującego państwa członkowskiego;
 5. zgodnie z prawem krajowym państwa członkowskiego, do którego skierowano zapytanie, nie można udzielić odpowiedzi na zapytanie niezwiązane z postępowaniem karnym.