Nadchodzi koniec rozliczania się gotówką na duże kwoty, zmiana będzie dotyczyć też konsumentów

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (193)
Nadchodzi koniec rozliczania się gotówką na duże kwoty, zmiana będzie dotyczyć też konsumentów

Polski Ład wraca jak boomerang. Myśląc Polski Ład myśli się – zmiany w prawie podatkowym. Ale nie tylko. Otóż, co mogło niektórym umknąć ta gargantuiczna i dziurawa ustawa wprowadziła też istotną zmianę w ustawie – Prawo przedsiębiorców. Polega ona na tym, że od 1 stycznia 2023 r. zmienia się limit transakcji gotówkowych.

Przypomnijmy, że ustawodawca zmieniał wielokrotnie dotychczasową regulację dotyczącą limitu transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami. Mowa tu o art. 19 Prawa przedsiębiorców, który w 2017 r. został przez ustawodawcę zmieniony poprzez zmniejszenie limitu transakcji gotówkowych z 15 000 euro na 15 000 zł. Na mocy zapisów zawartych w Polskim Ładzie limit 15 000 zł zmieni się na 8 000 zł.

Od 1 stycznia 2023 r. zmienia się limit transakcji gotówkowych

Prawo przedsiębiorców będzie przewidywać, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą musi nastąpić za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w następujących przypadkach.

Po pierwsze, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca.

Po drugie gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 8000 zł. Dotyczy to także sytuacji, w której kwota wyrażona w walucie obcej wynosi równowartość 8 000 zł. Jednocześnie warto pamiętać, że równowartość transakcji w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Limity transakcji gotówkowych dotkną także konsumentów

Co ciekawe Polski Ład po raz pierwszy wprowadzi też limit transakcji gotówkowych dotyczący konsumentów dokonujących transakcji z przedsiębiorcą. Ta zmiana również wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

Konsument będzie zobowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. Dotyczy to sytuacji, gdy jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą przekroczy 20 000 zł.  Zmiana obejmuje także równowartość tej kwoty wyrażonej w walucie obcej.

Oznacza, że przy każdej transakcji o wartości większej niż 20 000 zł konsument będzie zobowiązany do posiadania rachunku płatniczego. I to bez względu na to czego dotyczy ta transakcja, a także czy konsument ten rachunek posiada. Zatem bez posiadania rachunku płatniczego konsument będzie miał związane ręce chcąc dokonać transakcji z przedsiębiorcą. Warto zawczasu o tym pamiętać. Choć przy ciągłej zmienności regulacji Polskiego Ładu może się okazać, że omawiane w tym artykule zmiany nie ostaną się do dnia ich planowanego wejścia w życie.