Jeśli do końca roku nie złożysz odpowiednich dokumentów, możesz być zmuszony do zwrotu subwencji z tarczy PFR

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (51)
Jeśli do końca roku nie złożysz odpowiednich dokumentów, możesz być zmuszony do zwrotu subwencji z tarczy PFR

Firmy, które skorzystały w tym roku ze wsparcia w ramach tarczy finansowej PFR muszą sprawdzić, czy dopełniły wszystkich niezbędnych formalności. Niektóre z nich powinny uzupełnić dokumentację – w innym wypadku mogą być zmuszone do zwrócenia otrzymanej subwencji. 

Zwrot subwencji z tarczy finansowej PFR możliwy także w razie niezłożenia odpowiednich dokumentów

Jak informuje sam PFR, do tej pory z tarczy finansowej skorzystały łącznie niemal 346 tys. podmiotów, a Fundusz wypłacił im – za pośrednictwem banków – ponad 60,5 mld zł. Problem polega jednak na tym, że część z tych firm – jeśli nie dopełni niezbędnych formalności – może być zmuszona do całkowitego zwrotu subwencji z tarczy.

Przedsiębiorcy bowiem zazwyczaj pamiętają, jakie warunki muszą spełnić, by liczyć na umorzenie (przy czym należy pamiętać, że w ramach tarczy finansowej 2.0 te warunki nieco się zmieniają, a firmy mogą otrzymać nawet całkowite umorzenie subwencji z tarczy PFR), jednak zapominają o uzupełnieniu niezbędnej dokumentacji. Mowa m.in. o firmach, w których wniosek o środki złożyły (na podstawie pełnomocnictwa) osoby nieuprawnione do samodzielnej reprezentacji. Chodzi na przykład o księgowych – którzy zresztą często składają wnioski w imieniu przedsiębiorców. Firmy wolą powierzyć ten obowiązek specjalistom – w obawie przed popełnieniem błędu, który mógłby całą firmę kosztować nieprzyznanie subwencji.

Jeśli zatem w jakiejś firmie wniosek o przyznanie subwencji w ramach tarczy PFR składał księgowy (lub inna osoba nieuprawniona do samodzielnej reprezentacji) i zawierał umowę w imieniu firmy, to konieczne jest dostarczenie odpowiednich dokumentów.

Co jednak istotne, obowiązek dostarczenia dokumentów dotyczy również tych firm, w których wniosek złożyła osoba upoważniona przez beneficjenta do reprezentacji.

Oświadczenie lub pełnomocnictwo

Jeśli wniosek złożyła osoba upoważniona do samodzielnego działania w imieniu beneficjenta, to – jak wskazuje zresztą sam PFR – konieczne jest złożenie dokumentu potwierdzającego umocowanie (może to być informacja odpowiadająca aktualnemu odpisowi z KRS/wydrukowi z CEIDG).

W przypadku, gdy wniosek został złożony przez osobę, która nie była upoważniona do samodzielnej reprezentacji, konieczne jest dodatkowe przedłożenie udzielonego jej wcześniej pełnomocnictwa. Należy przy tym pamiętać, że pełnomocnictwo powinno zostać udzielone najpóźniej na dzień przed złożeniem wniosku o subwencję. Dodatkowo w takim wypadku należy również złożyć informację odpowiadającą odpisowi z KRS/wydrukowi z CEIDG potwierdzającą umocowanie osób podpisujących i udzielających pełnomocnictwa. Oprócz tego konieczne jest też złożenie oświadczenia retrospektywnego. Wzór takiego oświadczenia, w którym beneficjent potwierdza zawarcie umowy subwencji finansowej, znajduje się w załączniku do regulaminu tarczy PFR.

W przypadku spółek cywilnych oba dokumenty powinny zostać podpisane przez wszystkich wspólników.

Firmy nie mogą zwlekać, inaczej grozi im zwrot subwencji z tarczy PFR

Do kiedy należy dostarczyć bankowi odpowiednie dokumenty? Najlepiej zrobić to jak najszybciej – bo firmy mają czas na to tylko do końca roku. Na wszelki wypadek warto dostarczyć i odpis/wydruk/pełnomocnictwo, czyli dokument potwierdzający umocowanie jak i oświadczenie.

Warto też pamiętać, by zachować przy tym odpowiednią formę – np. jeśli dokumenty będą dostarczane drogą elektroniczną, należy podpisać je podpisem kwalifikowanym. Jeśli jednak firma zamierza dostarczyć dokumenty do banku „tradycyjnie”, czyli papierowo, konieczny jest zwykły podpis, ale potwierdzony notarialnie.