Zyskamy nawet 5 bezpłatnych dni wolnych od pracy. Nadchodzi dodatkowy urlop opiekuńczy

Praca Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji
Zyskamy nawet 5 bezpłatnych dni wolnych od pracy. Nadchodzi dodatkowy urlop opiekuńczy

Nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadza dodatkowy urlop opiekuńczy, który będzie można wykorzystać na opiekę nad osobą z rodziny potrzebującej pomocy. Kto ma do niego prawo i jaki jest jego wymiar?

Na jakich zasadach ma być udzielany urlop opiekuńczy?

Z urlopu opiekuńczego może skorzystać pracownik, który potrzebuje zaopiekować się swoim członkiem rodziny, na przykład matką, synem czy małżonkiem, także w przypadku potrzeb związanych z kwestiami medycznymi. Jest do niego uprawniony podwładny zatrudniony na podstawie umowy o pracę, wyboru, mianowania, powołania bądź spółdzielczej umowy o pracę.

W czasie trwania całego roku pracownik ma prawo do 5 dni urlopu opiekuńczego. Nie otrzymuje za ten czas wynagrodzenia. Jednakże jego okres jest wliczany do okresu zatrudnienia. Poza tym jest on udzielany w zgodzie z rozkładem czasu pracy pracownika.

Art. 1731. § 1. Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy, w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. § 2. Za członka rodziny, o którym mowa w § 1, uważa się syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka. § 3. Urlopu, o którym mowa w § 1, udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Art. 1732. Okres urlopu opiekuńczego wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Jak złożyć wniosek o urlop opiekuńczy?

Aby dostać urlop opiekuńczy, pracownik musi złożyć stosowny wniosek. Można tego dokonać w dwóch formach – papierowej albo elektronicznej. Należy pamiętać, aby to zrobić najpóźniej jeden dzień przed chęcią z jego skorzystania. W takim wniosku konieczne jest wpisanie imienia oraz nazwiska osoby wymagającej opieki oraz powód, dla którego pracownik stara się o taki urlop. Jeżeli podwładny chce wykorzystać urlop opiekuńczy dla osoby spokrewnionej, należy podać stopień pokrewieństwa, a dla niespokrewnionej – adres zamieszkania osoby potrzebującej opieki.

4. Urlopu, o którym mowa w § 1, udziela się na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. 5. We wniosku wskazuje się imię i nazwisko osoby, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, przyczynę konieczności zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia przez pracownika oraz w przypadku członka rodziny ‒ stopień pokrewieństwa z pracownikiem lub w przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny ‒ adres zamieszkania tej osoby.

Dni urlopowe związane z potrzebą opieki nad rodziną na pewno ułatwią wielu osobom życie, gdy konieczne jest osobiste wsparcie osoby potrzebującej. Nie trzeba wówczas prosić o dodatkowy dzień wolny, tylko taka możliwość będzie uregulowana prawnie. Zmiany te mają obowiązywać od 26 kwietnia 2023 r.