Możesz dostać nawet kilka tysięcy złotych do wzięcia w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki

Codzienne Dołącz do dyskusji
Możesz dostać nawet kilka tysięcy złotych do wzięcia w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki

Wysokie koszty życia sprawiają, że coraz więcej osób traci stabilność finansową. Jej utrata, wiążę się zazwyczaj z koniecznością zaciągania pożyczek na bieżące utrzymanie. To z kolei potrafi napędzić spiralę zadłużenia, z której bardzo trudno się wydostać. Gdzie w takiej sytuacji szukać pomocy?

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie

Rozwiązanie można odnaleźć podczas uważnej lektury ustawy o pomocy społecznej. W ramach przyznawanych świadczeń z pomocy społecznej, jedno z nich zasługuje na szczególną uwagę. Jest to pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie. Może ona zostać przyznana zarówno w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej. Świadczenie pieniężne przyznawane jest w formie zasiłku lub pożyczki. Natomiast świadczenie niepieniężne przyznawane jest w formie pomocy rzeczowej. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:

Osobie albo rodzinie gmina może przyznać pomoc w formie pieniężnej lub rzeczowej, w celu ekonomicznego usamodzielnienia.

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie przyznawana jest przez gminę, choć w praktyce zadanie to realizuje właściwy ośrodek pomocy społecznej, przy współpracy z powiatowym urzędem pracy. Rzeczona pomoc nie przysługuje jednak w każdym przypadku. Podstawą do odmowy jej udzielenia może być choćby otrzymanie na ten sam cel pomocy z innego źródła. Również uchylanie się od podjęcia odpowiedniej pracy czy przeszkolenia zawodowego, może stanowić o odmowie przyznania pomocy albo jej ograniczeniu.

Warunki udzielenia pomocy

Udzielenie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie pieniężnej następuje poprzez przyznanie jednorazowego zasiłku celowego. Udzielenie takiego wsparcia uzależnione jest jednak od podjęcia odpowiedniej uchwały przez radę gminy. W uchwale tej określa się wysokość, szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania i zwrotu zasiłku. W praktyce najczęściej spotykane są kwoty w przedziale od 1500 zł do 5000 zł. Wymogiem przyznania tej formy pomocy jest zazwyczaj spełnienie kryterium dochodowego oraz pozytywna analiza, że wykorzystana pomoc doprowadzi do ekonomicznego usamodzielnienia.

Wskazana pomoc może zostać również przyznana w formie nieoprocentowanej pożyczki. Jej wysokość, warunki udzielenia, spłaty oraz zabezpieczenia określa się w umowie. Co istotne pożyczka taka może zostać umorzona w części lub nawet w całości. Ważne aby jej umorzenie przyczyniło się do szybszego osiągnięcia celów pomocy społecznej.

W formie użyczenia mogą zostać natomiast udostępnione odpowiednie maszyny i narzędzia pracy. Istotne aby stwarzały one możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy. Udostępnione mogą zostać również urządzenia ułatwiające pracę osobom niepełnosprawnym. Wszelkie warunki udostępnienia maszyn, narzędzi i urządzeń określane są w umowie użyczenia.

Należy pamiętać, że aby pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie była efektywna, warto zadbać o jej elastyczność. Odpowiednie dopasowanie formy pomocy do sytuacji danej osoby, w wielu przypadkach pozwoli odzyskać utraconą stabilność finansową. Jeśli więc mamy pomysł w jaki sposób chcemy dojść do ekonomicznej samodzielności, a jedynie brakuje nam funduszy na start – warto zainteresować się tą formą pomocy.