Lista osób zwolnionych z płacenia abonamentu RTV jest długa. Trzeba jednak pamiętać o formalnościach

Finanse Prawo Dołącz do dyskusji
Lista osób zwolnionych z płacenia abonamentu RTV jest długa. Trzeba jednak pamiętać o formalnościach

Wiele osób może liczyć na brak obowiązku wnoszenia opłat za telewizor, czy radio. W celu uniknięcia kosztów niezbędne jest jednak udokumentowania prawa do zwolnienia. Formalności przy zwolnieniu z abonamentu RTV nie są zbyt skomplikowane, jednak zwykle wymagają pozyskania odpowiednich dokumentów.

Nie każdy musi płacić za radio i telewizor. Oto formalności przy zwolnieniu z abonamentu RTV

Abonament RTV to jeden z najbardziej kontrowersyjnych i lekceważonych przez Polaków obowiązków finansowych względem państwa. Z danych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wynika bowiem, że opłatę uiszcza zaledwie co trzeci obowiązany. W rzeczywistości skala problemu jest zdecydowanie szersza, bo większość wcale nie unika płacenia abonamentu, ale rejestracji odbiorników. Działając w ten sposób można jednak narazić się na kontrolę i wysoką karę, która wynosi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że ustawodawca stworzył szeroki katalog osób zwolnionych z abonamentu. Do jego grona wchodzą przede wszystkim seniorzy, emeryci, osoby chore i osiągające niskie dochody. Dzięki temu mogą oni odciążyć domowy budżet poprzez brak uiszczania opłat za telewizor, czy radio. Warto jednak pamiętać, że spełnienie wymagań określonych w ustawie to nie wszystko. Trzeba bowiem jeszcze legitymować się odpowiednim dokumentem. Ich lista została szczegółowo wymieniona na stronie rządowej.

Kluczem do zwolnienia jest jednak przedłożenie na poczcie stosownego oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień. To ono wyznacza termin, od którego abonamentu RTV uiszczać nie trzeba. Zgodnie bowiem z przepisami zwolnienia przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie złożono w placówce pocztowej. Załącznikiem do niego muszą być rzecz jasna dokumenty uprawniające do zaprzestania ponoszenia opłat.

Seniorzy nie muszą składać oświadczenia

W zdecydowanie łatwiejszym położeniu znajdują się osoby starsze. Osiągnięcie 75 roku życia automatycznie powoduje bowiem zwolnienie z abonamentu RTV. Okoliczność tę operator pocztowy potwierdza samodzielnie na podstawie danych pochodzących z rejestru PESEL. Dzięki temu seniorzy, dla których wizyta w placówce pocztowej może być pewnym utrudnieniem, nie muszą martwić się o jakiekolwiek formalności.

Warto też podkreślić, że wydawane zwolnienie od opłat nie jest bezterminowe. W przypadku jakichkolwiek zmian w uprawnieniu do zwolnienia, korzystający z tego przywileju jest zobowiązany zgłosić ten fakt Poczcie Polskiej. Czas na podjęcie działań wynosi 30 dni od dnia, w którym taka zmiana wystąpiła. Wymóg ten znów nie dotyczy osób po 75 roku życia. Z oczywistych względów ich sytuacja faktyczna związana z osiągniętym już wiekiem nie ulegnie zmianie.

Co ciekawe, ustawodawca nie zdecydował się na ustalenie jakichkolwiek sankcji wynikłych z opóźnienia. Nie należy jednak oczekiwać, że zwłoka z przedstawieniem Poczcie Polskiej swojej aktualnej sytuacji przyniesie jakiekolwiek korzyści. Z całą pewnością operator naliczy bowiem zaległy abonament od dnia utraty prawa do zwolnienia. To może się z kolei wiązać z koniecznością jednorazowej zapłaty większej kwoty.

Jak widać formalności przy zwolnieniu z abonamentu RTV nie są zbyt skomplikowane. Należy jednak pamiętać, że ich spełnienie jest konieczne, by zwolnić się z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych. Poczta Polska, poza przypadkiem osób, które osiągnęły 75 rok życia, nie będzie sama weryfikować prawa do zwolnienia. Po pierwsze nie leży to w jej interesie, a ponadto nie operator nie posiada takich uprawnień. Zainteresowani muszą więc wykazać się własną inicjatywą.

Bez złożenia stosownego oświadczenia, o skorzystaniu ze zwolnienia z opłat abonamentowych nie może być mowy. Organ nie może działać z urzędu, złożenie, określonego w ustawie z 2005 r. o opłatach abonamentowych, oświadczenia ma charakter konstytutywny.

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 25 stycznia 2017 roku, sygn. akt I SA/Op 467/16