Zmiany w abonamencie RTV. Dowiedz się, czy jesteś w grupie zwolnionej od opłaty

Podatki Technologie Dołącz do dyskusji (249)
Zmiany w abonamencie RTV. Dowiedz się, czy jesteś w grupie zwolnionej od opłaty

Jak powszechnie wiadomo – co do zasady – za abonament RTV płacić powinni obywatele, którzy w swoich domach posiadają odbiornik radiowy lub telewizyjny. Nie jest istotne ile odbiorników znajduje się w naszym gospodarstwie domowym.

Aby faktycznie móc uzyskać zwolnienie z opłat za abonament RTV konieczne jest przedstawienie dokumentacji potwierdzającej uprawnienie do zwolnienia z obowiązkowych opłat. Ponadto, należy również złożyć oświadczenie na fakt, iż spełnia się warunki uprawniające do zwolnienia.

Kogo obejmuje zwolnienie z opłat za abonament RTV?

Zwolnieni są m.in. seniorzy, którzy ukończyli 75 rok życia, osoby zakwalifikowane do pierwszej grupy inwalidzkiej, a także osoby, wobec których orzeczono, iż całkowicie niezdolne do pracy. Wyłączenie obejmuje również niesłyszących, jak i niewidomych, u których ostrość wzroku jest poniżej 15 %, ponadto, osoby w sposób znaczny objęte stopniem niepełnosprawności. Od opłat za radio i telewizję zwolnieni są także ci, którzy ukończyli 60 lat i zachowują prawo do wynagrodzenia w wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia określonego przez instytucje rządowe w roku poprzedzającym.

Zwolnieni zostali także rolnicy, którzy uznali zostali za trwale bądź okresowo niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, jak również korzystający ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłków. Od obowiązku zapłaty za radio oraz telewizje zwolnieni są również pozostający na bezrobociu, a także osoby, które spełniają kryteria dochodowe wynikające bezpośrednio z treści ustawy o świadczeniach na rzecz rodzin. Zwolnienie obejmuje także uprawnionych do zasiłku przedemerytalnego oraz świadczenia przedemerytalnego.

Abonament RTV znowu w górę

Przypomnijmy w tym miejscu, iż wysokość opłat abonamentowych w stosunku do ubiegłego – 2020 roku – uległa zmianie. Być może przyczyny podwyższonych stawek należy doszukiwać się w rosnącym poziomie debaty publicznej obecnej w mediach narodowych, a także – co dla wielu okazać może się niespodzianką – poprzez kontraktowanie największych, światowych tuz muzyki rozrywkowej, które swoimi występami uświetniają ważne wydarzenie kulturalno-społeczne, takie jak choćby sylwester marzeń. Faktem jest natomiast, że niezależnie od zawartości mediów publicznych, opłaty za abonament RTV generalnie od lat ulegają regularnym podwyżkom.

W roku 2020 opłata za jeden miesiąc za odbiornik radiofoniczny wynosiła 7 zł. W skali roku była to zatem kwota w wysokości 84 zł. Ponad 3 razy więcej należało wówczas zapłacić za miesiąc jednego odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiofonicznego tj. kwota w wysokości 22,70 zł (272,40 zł w skali roku). Równocześnie ustawodawca przewidział, że wobec wszystkich użytkowników, którzy za abonament zapłacą z góry, do dnia 25 stycznia za cały rok zastosowana zostanie zniżka w wysokości 10 %.

Niezaprzeczalny wzrost jakości treści m.in. wyświetlanych w radioodbiornikach wpłynął na wysokość opłat abonamentowych przyjętych na 2021 rok. Bowiem od stycznia, w analogicznej do ubiegłego roku sytuacji – płacąc wyłącznie za odbiornik radiofoniczny – zobligowani jesteśmy do opłaty w wysokości 7,50 (zatem roczny koszt będzie większy o 6 zł i wyniesie – 90 zł). Zaś w przypadku opłat za miesiąc odbiornika telewizyjnego albo odbiornika telewizyjnego i radiofonicznego miesięczna kwota została zwiększona do 24,50 zł, co w skali roku oznacza wydatek w wysokości 294 zł (a zatem niespełna 12 zł podwyżkę). Również w tym roku, na nadgorliwych czekała zniżka w przypadku płatności do 25 stycznia.