Podatek od kupna samochodu w 2019 – kara za spóźnienie wyniesie kilkadziesiąt tysięcy złotych

Moto Podatki Dołącz do dyskusji (455)
Podatek od kupna samochodu w 2019 – kara za spóźnienie wyniesie kilkadziesiąt tysięcy złotych

Zakup samochodu wiąże się z wieloma formalnościami, w tym opłatą podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Ile wyniesie podatek od kupna samochodu w 2019 i jak wysokie będą kary za spóźnienie?

PCC

PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych, to opłata, którą wnosimy w związku z dokonaniem czynności prawnych nieobciążonych podatkiem VAT. PCC płacimy np. przy zakupie nieruchomości lub pojazdu. Wysokość podatku PCC od lat jest niezmienna i wynosi 2 proc. Podstawę prawną stanowi Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od kupna samochodu w 2019

Podatek od kupna samochodu płacimy wówczas, gdy sprzedający nie jest płatnikiem VAT. Niezbędnym drukiem do uregulowania 2 proc. podatku jest formularz PCC-3. W przypadku zakupu samochodu o wartości 40 tys. zł kupujący zobowiązany jest odprowadzić do urzędu skarbowego sumę 800 zł. Popularne zaniżanie wartości samochodu w celu poniesienia niższych opłat ma sens tylko w przypadku samochodów wymagających dużych nakładów finansowych (np. auta powypadkowe). Jeżeli bowiem cena zakupu danego pojazdu będzie znacznie niższa od wartości rynkowej danych modeli z tego rocznika, urzędnik ma prawo zasugerować się właściwym dla US przedziałem cenowym i naliczyć podatek wyższy niż wynika to z ceny zakupu. Stanowi o tym art. 6.3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

„Jeżeli podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, organ ten wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny.”

Zwolnienie z podatku

Istnieje grupa podmiotów uprzywilejowanych, które są ustawowo zwolnione z zapłaty podatku PCC (również przy kupnie samochodu). Podmioty te muszą spełniać określone w ustawie warunki. Należą do nich m.in. osoby niepełnosprawne, organizacje pożytku publicznego, jednostki samorządu terytorialnego czy Skarb Państwa. Podatek od kupna samochodu w 2019 zostanie w kieszeni podatnika, jeśli wartość zakupu samochodu nie przekroczy 1000 zł.

Samochody zza granicy zwolnione z podatku

Już niedługo możliwa będzie profesjonalna rejestracja auta sprowadzonego z zagranicy. Warto wiedzieć, że za taki pojazd nie zapłacimy podatku PCC. Na mocy ustawy o PCC, podatek ten uiszczamy wówczas, gdy przedmiot umowy sprzedaży w chwili jej zawarcia znajduje się na terytorium Polski.

Podatek od kupna samochodu w 2019 nie dotyczy także kupujących, którzy zawarli transakcję z płatnikiem VAT. Ma to miejsce np. wówczas, gdy nabywamy auto w salonie bądź komisie samochodowym.

Kiedy należy zapłacić podatek od kupna samochodu w 2019?

Na złożenie formularza PCC-3 i zapłatę podatku kupujący ma 14 dni kalendarzowych od dokonania zakupu. Zgodnie z art. 10.1:

„Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.”

Do zapłaty podatku PCC zobowiązany jest zatem każdy kupujący, który zawarł umowę kupna samochodu (poza wskazanymi wyjątkami). Jeżeli umowa kupna nastąpiła na mocy aktu notarialnego, wówczas kupujący płaci podatek już u notariusza (płatnika).

Kara za brak opłaty lub spóźnienie w opłacie PCC

Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym, podatnik, który nie złoży w ciągu 14 dni od daty zakupu samochodu deklaracji PCC-3, naraża podatek na uszczuplenie. Oznacza to, że będzie on podlegał karze za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Z wykroczeniem mamy do czynienia wówczas, gdy kwota podatku nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (11250 zł). W przypadku kupna samochodu, najczęściej mamy do czynienia z wykroczeniem skarbowym. Fiskus może zatem wymierzyć karę w wysokości od 1/10 minimalnego wynagrodzenia, do jego 20-krotności. W roku 2019 płaca minimalna wynosi 2250 zł. Oznacza to, że za nieopłacenie podatku PCC-3 grozi kara w wysokości od 225 zł do 45 tys. zł. Kara ta podlega wielokrotności, co oznacza, że podatnik zapłaci grzywnę za każdą niezłożoną w terminie deklarację.

Warto wiedzieć

Jeżeli podatnik spóźnił się z zapłatą podatku PCC, może złożyć oświadczenie zwane czynnym żalem.  W takim oświadczeniu podatnik musi przyznać się do popełnionego czynu a także zobowiązać do zapłaty zaległości wraz z odsetkami.