Nie masz pracy? Zapłacą ci za to, że podejmiesz naukę na studiach

Praca Dołącz do dyskusji (183)
Nie masz pracy? Zapłacą ci za to, że podejmiesz naukę na studiach

Stypendium dla bezrobotnych? Może i brzmi kuriozalnie, ale to prawda. Osoby, które są bezrobotne i które zarejestrują się w PUP pod pewnymi warunkami mogą otrzymać stypendium w celu dokształcenia się. Czyli – Fundusz Pracy pokryje w części koszt studiów niestacjonarnych.

Stypendium dla bezrobotnych, czyli dla ambitnych, ale nie pracujących

Bezrobotny ma prawo nie tylko do zasiłku, ale także do stypendium (i dotacji na własny biznes, ale o tym w innym artykule). Wystarczy, że nie ma kwalifikacji zawodowych i w ciągu 12 miesięcy od zarejestrowania w urzędzie pracy podejmie dalszą naukę. Może to być ponadgimnazjalna szkoła dla dorosłych (obojętnie czy publiczna czy niepubliczna, ale z uprawnieniami publicznej), ale mogą to też być…studia. Wprawdzie niestacjonarne, ale niektóre uczelnie mają stosunkowo małe czesne. Czyli – bezrobotny może mieć i pieniądze, i nowe kwalifikacje. Stypendium wynosi 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Jakby tego było mało, to starosta powiatu może podjąć decyzję, że stypendium będzie wypłacane dłużej – aż do ukończenia nauki przez bezrobotnego.

Jedyny minus? Jeśli wypłacane jest stypendium, to bezrobotny nie może w tym samym czasie pobierać także zasiłku. A – no i aby otrzymać stypendium dla bezrobotnych, nie może przekraczać określonej kwoty dochodu na osobę w gospodarstwie domowym (przy czym do dochodu nie jest wliczana kwota tego stypendium). Wystarczy jednak, że bezrobotny spełni te warunki i przedstawi odpowiednie zaświadczenie ze szkoły lub uczelni i voila – stypendium za darmo jest jego.

Uwaga: o takie stypendium można starać się tylko wtedy, gdy bezrobotny rozpoczyna pierwszą klasę lub pierwszy rok w danej placówce.

Staż lub szkolenie to też szansa na pieniądze

Z kolei jeżeli bezrobotny zdecyduje się, żeby pójść na staż, będzie mógł liczyć na stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Co więcej, to samo tyczy się szkolenia – wystarczy, że szkolenie będzie miało wymiar przynajmniej 150 godzin miesięcznie; wtedy stypendium również wynosi 120% zasiłku. Im mniejszy wymiar godzinowy, tym proporcjonalnie mniejsze stypendium. W przypadku pobierania stypendium za staż lub szkolenie bezrobotny również nie może pobierać zasiłku. Środki na stypendium (tak jak przy kontynuacji nauki) pochodzą z Funduszu Pracy.

Co ciekawe, bezrobotny może ubiegać się także o dofinansowanie studiów podyplomowych. Dofinansowanie wynosi jednak jedynie 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Podstawą prawną do przyznania stypendium ze względu na szkolenie jest art. 40, 41 i 42a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ze względu na podjęcie stażu – art. 53, z kolei art. 55 – ze względu na kontynuację nauki.