Czy sąsiad może bezkarnie trzymać śmieci na działce?

Nieruchomości Prawo Dołącz do dyskusji
Czy sąsiad może bezkarnie trzymać śmieci na działce?

Wysypisko śmieci tuż za ogrodzeniem to sytuacja, której chyba każdy wolałby uniknąć. Niestety nie zawsze jest to możliwe, a właściciel terenu potrafi nie reagować na uwagi mieszkańców. Czy składowanie śmieci na działce jest legalne? Przeczytaj, co możesz z tym zrobić.

Śmieci na działce a sąsiedzi

Wolnoć, Tomku, w swoim domku to powiedzenie, które nie znajduje odzwierciedlenia w polskim prawie. Posiadanie działki nie oznacza, że możemy robić na niej wszystko, co tylko nam się podoba. Prawo własności zostaje ograniczone przez art. 144 Kodeksu cywilnego, traktujący o zakazie immisji. Zgodnie z nim właściciel nieruchomości powinien powstrzymać się od działań, które ponad miarę zakłócają korzystanie z nieruchomości sąsiednich, wziąwszy pod uwagę ich społeczno-gospodarcze przeznaczenie oraz miejscowe relacje międzyludzkie.

Składowanie odpadów na działce to przykład immisji pośredniej. Śmieci porozrzucane po podwórku naruszają poczucie estetyki, są siedliskim zarazków oraz emitują nieprzyjemny zapach – nasilony latem. To zwykle uprzykrza życie sąsiadom i utrudnia im swobodne korzystanie z własnych posesji.

Składowanie odpadów na działce a przepisy

Kwestia zagospodarowania odpadów jest precyzyjnie umocowana w prawie, w Ustawie z 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Przepisy regulują, że każda osoba zobowiązana jest do zapewnienia prawidłowego gospodarowania odpadami w miejscu zamieszkania lub siedzibie firmy. Oznacza to, że odpady powinny być zbierane, transportowane i magazynowane zgodnie z określonymi standardami. Odpady mogą być magazynowane, jeżeli jest to konieczność wynikająca z procesów organizacyjnych lub technologicznych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata.

Poza tym odpady powinny być składowane w sposób, który nie zagraża zdrowiu i życiu ludzi oraz zwierząt i nie narusza dóbr środowiska naturalnego. Nieprawidłowo zabezpieczone śmieci przyciągają szkodniki, takie jak szczury albo karaluchy, które przenoszą choroby. Natomiast substancje chemiczne z odpadów mogą dodatkowo zanieczyszczać glebę i wody gruntowe.

Właściciel działki nie może bez pozwolenia składować na swoim terenie zwłaszcza odpadów niebezpiecznych. Do nich zaliczają się np. chemikalia, odpady medyczne, zużyte akumulatory, materiały wybuchowe itd.

Jeśli na sąsiedniej działce znajduje się wiele wyschniętej roślinności, prawnym wybiegiem może być powołanie się na zagrożenie pożarowe. W przypadku potwierdzenia zgłoszenia właściciel bałaganu odpowie z art. 82 Kodeksu wykroczeń.

Jakie konsekwencje grożą za nielegalne składowanie śmieci?

Nielegalne składowanie śmieci wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Uciążliwość można zgłosić np. straży miejskiej (gminnej), policji, inspektoratowi ochrony środowiska albo burmistrzowi (odpowiednio wójtowi lub prezydentowi miasta). Organy administracyjne zasygnalizują problem posiadaczowi odpadów i zobowiążą go do usunięcia nieczystości z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania. Do pokrycia kosztów usunięcia odpadów i naprawienia szkód zostanie zobowiązany właściciel terenu.

W przypadku niewypełnienia orzeczenia na właściciela (posiadacza) odpadów zostanie nałożona kara administracyjna w wysokości od 1000 do miliona zł. Wysokość kary zależy od okoliczności naruszenia ustawy, ilości i właściwości odpadów oraz poziomu ryzyka, jaki nieprawidłowe przechowywanie odpadów niesie dla ludzi i środowiska.

Właściciel działki nie zostanie ukarany, jeśli ma zgodę na prowadzenie działalności o takim profilu na danym gruncie.