Jeśli zawierasz umowę finansową, możesz łatwo się zabezpieczyć. O tym rozwiązaniu warto wiedzieć jak najwięcej

Firma Prawo Dołącz do dyskusji
Jeśli zawierasz umowę finansową, możesz łatwo się zabezpieczyć. O tym rozwiązaniu warto wiedzieć jak najwięcej

Weksel zabezpiecza dwie strony przy zawieraniu umowy. Jest gwarancją spłaty należności w terminie, a przede wszystkim lepiej chroni interesy wierzyciela. W jaki sposób można z niego skorzystać?

Rodzaje weksla

Zazwyczaj można mieć do czynienia z wekslem:

 • własnym (inaczej nazywanym sola) – jego wystawca jest zobowiązany do zapłacenia danej kwoty, która jest wpisana do dokumentu,
 • trasowanym (ciągnionym) – wystawca wskazuje osobę, która musi dokonać zapłaty jego zobowiązania na rzecz określonego kontrahenta.

Weksel może spełniać różne funkcje:

 • płatniczą – istnieje możliwość zaciągnięcia za jego pomocą pożyczki bądź kredytu,
 • obiegową – można zapłacić należność względem następnej osoby posiadanym wekslem; przenieść na nią zobowiązania własnego dłużnika,
 • zabezpieczającą – jest gwarantem spłaty zobowiązania w określonej wcześniej kwocie i ustalonym terminie spłaty.

Co musi zawierać weksel własny, by posiadał moc prawną?

Aby dokument był zgodny z prawem, musi/muszą znajdować się w nim:

 • nazwa „weksel” w jego treści i w języku, w którym go wystawiono,
 • zobowiązanie wekslowe – powinna być określona kwota i waluta, w jakiej ma być wypłacona należność. Takie przyrzeczenie musi być bezwarunkowe, zawierać słowo „zapłacimy” w przypadku wystawienia weksla przez kilka osób czy osobę prawną bądź „zapłacę”, jeśli wystawia go jedna osoba,
 • data i miejsce wystawienia,
 • dane osoby, która ma otrzymać należność albo na której zlecenie trzeba dokonać zapłaty,
 • wskazanie terminu i miejsca uiszczenia płatności,
 • podpis wystawcy – musi być własnoręczny, zawierać chociaż nazwisko, jeśli jest nią osoba fizyczna, a jeżeli chodzi o osoby prywatne czy inne podmioty – pełną nazwę przedsiębiorstw, a także podpisy osób, które je reprezentują.

Warto mieć na uwadze to, że roszczenia wekslowe w określonych okolicznościach mogą ulec przedawnieniu:

Art. 70. Roszczenia wekslowe przeciw akceptantowi ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech, licząc od dnia płatności wekslu. Roszczenia posiadacza wekslu przeciw indosantom i wystawcy ulegają przedawnieniu z upływem roku, licząc od dnia protestu, dokonanego w należytym czasie, w przypadku zaś zastrzeżenia „bez kosztów” – licząc od dnia płatności. Roszczenia indosantów między sobą i przeciw wystawcy ulegają przedawnieniu z upływem sześciu miesięcy, licząc od dnia, w którym indosant wykupił weksel albo w którym sam został pociągnięty z wekslu do odpowiedzialności sądowej.

Weksle nie są gwarancją, że dłużnik będzie wypłacalny. Jednakże prawa wierzyciela mogą mieć lepszą ochronę w razie problemów z tym związanych. Dokonanie dodatkowego poręczenia za jego spłacenie to najbardziej bezpieczna opcja dla wierzyciela.