Bank zapłaci za pogrzeb właściciela konta

Finanse Rodzina Dołącz do dyskusji
Bank zapłaci za pogrzeb właściciela konta

Teoretycznie można stwierdzić, że za pogrzeb płaci sam zmarły, ponieważ koszty pogrzebu (jeżeli zostały pokryte przez osobę niebędącą spadkobiercą i niezobowiązaną do ponoszenia tych kosztów na innej podstawie) zaliczają się do długów spadkowych. Dlatego osoby, które zdecydowały się na zorganizowanie pochówku, mogą starać się o zwrot kosztów pogrzebu – zarówno od spadkobierców, jak i na przykład od banku, w którym zmarły trzymał pieniądze.

Koszty pogrzebu, jeżeli nie zostały poniesione przez spadkobierców, wchodzą w skład długów spadkowych, a osoba, która za pogrzeb zapłaciła, może domagać się zwrotu pieniędzy. O ile oczywiście te wydatki były uzasadnione i odpowiadały lokalnym zwyczajom (wynajęcie dwunastu trębaczy raczej może być kwestią dyskusyjną). Jeżeli spadkobiercy uchylają się od zwrotu kosztów pogrzebu lub jeżeli pieniądze potrzebuje sam spadkobierca, o wypłatę środków można zwrócić się do banku.

Zwrot kosztów pogrzebu – bank ma obowiązek dać pieniądze

Prawo bankowe przewiduje odpowiednie procedury na wypadek śmierci właściciela rachunku bankowego. Jedną z nich jest możliwość wypłacenia środków z rachunku bankowego osobie innej niż spadkobierca, jeżeli ta domaga się zwrotu kosztów pogrzebu. Art. 55 prawa bankowego jasno wskazuje, że:

W przypadku śmierci posiadacza rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bank jest obowiązany wypłacić z tych rachunków:

kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu posiadacza rachunku osobie, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów — w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku.

Oznacza to więc, że niezależnie od tego, czy to spadkobierca wyprawił zmarłemu pogrzeb, czy zrobiła to sąsiadka, czy też może pracownik socjalny z lokalnego ośrodka pomocy społecznej, bank ma obowiązek zwrócić koszty pogrzebu właściciela rachunku osobie, która wykaże, że faktycznie taki pogrzeb zorganizowała i będzie w stanie udowodnić poniesione koszty (na przykład okazując rachunki lub faktury).

Zwrot kosztów pogrzebu – bank da pieniądze, jednak pod pewnymi warunkami

Oczywiście należy pamiętać, że aby myśleć o wypłacie pieniędzy, stanowiących zwrot kosztów pogrzebu z banku, na koncie zmarłego musi znajdować się odpowiednia kwota. Bank nie wypłaci więcej, niż kwota zgromadzona na koncie – nawet jeżeli zmarły miał konto z możliwością debetu.

Należy zwrócić również uwagę na koszty – bank może bowiem zakwestionować niektóre wydatki pogrzebowe i zwrócić tylko koszty, które są zgodne z zasadami logiki, gospodarności, a co najważniejsze – z lokalnym obyczajem. Oczywiście, jeżeli zmarły był osobą majętną, zapewne nie będzie problemu z nawet ze zwrotem kosztów wystawnego pochówku. Jednak w przypadku osób ubogich zdecydowanie trzeba się ograniczyć.

Pieniądze za pochówek nie wchodzą w skład masy spadkowej

Warto pamiętać, że jeżeli koszty pogrzebu pokrył spadkobierca (niezależnie od tego, czy jest jedynym spadkobiercą, czy też nie), również może zwrócić się do banku o zwrot kosztów. Koszty pochówku powinny zostać pokryte ze środków zmarłego i nie wchodzą w skład masy spadkowej.

Co bardzo ważne – w przypadku ubogich spadkobierców, ta kwestia może być kluczowa. Wypłata środków z konta bankowego spadkodawcy wiąże się ze spełnieniem szeregu formalności, związanych z dziedziczeniem i ujawnieniem swojego prawa, pieniądze na pogrzeb można otrzymać przed załatwieniem tych formalności.