Czasem przed działem spadku trzeba podzielić majątek wspólny

Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji
Czasem przed działem spadku trzeba podzielić majątek wspólny

Dział spadku to niejednokrotnie dosyć skomplikowany temat, nawet jeżeli spadkobiercy są zgodni co do swoich oczekiwań. Małżeńska wspólność majątkowa i spadek mogą trochę namieszać, ponieważ spadkobiercy nie zawsze zdają sobie sprawę, że w takiej sytuacji najpierw trzeba podzielić majątek małżonków, a dopiero później dzielić sam spadek. Małżonek spadkodawcy ma bowiem prawo do (zwykle) połowy pozostawionego nie na podstawie dziedziczenia, a wspólności małżeńskiej.

Kiedy umiera jeden z małżonków, sprawa spadkowa robi się dosyć skomplikowana. W przypadku pozostawienia kilku spadkobierców najpierw trzeba dokładnie ustalić, co wchodzi w skład spadku, ponieważ najczęściej lwia część majątku spadkodawcy objęta jest wspólnością majątkową. W takiej sytuacji najpierw trzeba dokonać podziału majątku wspólnego małżonków – na podobnej zasadzie, co w przypadku podziału przy rozwodzie.

Małżonek spadkodawcy – najpierw trzeba podzielić majątek

Podział majątku wspólnego małżonków przed działem spadku wynika przede wszystkim z zasad logiki. Nie zawsze udziały w majątku wspólnym są równe, poza tym małżonkowie poza majątkiem wspólnym mogą posiadać jeszcze majątek osobisty. W przypadku, gdy dochodzi do dziedziczenia, konieczne jest ustalenie, co dokładnie wchodzi w skład masy spadkowej. Taka teza przyświeca polskiemu prawu od lat – w przypadku wątpliwości w tym zakresie można odnieść się do starej, jednak wciąż aktualnej uchwały Sądu Najwyższego z 1972 roku (III CZP 100/71):

W wypadku gdy w skład spadku wchodzi udział spadkodawcy w majątku objętym małżeńską wspólnością ustawową, do dokonania działu spadku niezbędne jest uprzednie albo jednoczesne z działem spadku, połączone w tym samym postępowaniu, przeprowadzenie podziału majątku wspólnego, chyba że zapadł już prawomocny wyrok rozstrzygający o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o żądaniach zwrotu wydatków, nakładów i innych świadczeń z majątku wspólnego na majątek odrębny lub odwrotnie, albo że częściowy dział spadku nie dotyczy udziału spadkodawcy w majątku wspólnym.

Małżonek spadkodawcy – dział spadku i podział majątku można załatwić w jednym postępowaniu

Dział spadku i zniesienie współwłasności jest konieczne, jeżeli spadkobiercy chcą rozporządzać poszczególnymi elementami spadku bez konieczności pytania pozostałych o zgodę (sam fakt odziedziczenia majątku sprawia, że spadkobiercy stają się właścicielami części każdego ze składników masy spadkowej w części odpowiadającej ich udziałowi spadkowemu – na przykład więc w 1/3). Tak więc aby dokonać działu spadku, a więc faktycznie podzielić poszczególne składniki majątku pomiędzy spadkobierców, w przypadku gdy spadkodawca pozostawał w związku małżeńskim, konieczne jest dokonanie podziału majątku wspólnego.

Na szczęście w tym przypadku można załatwić wszystko szybko i sprawnie – podział majątku wspólnego i dział spadku może zostać przeprowadzony podczas jednego postępowania. Tak więc w takiej sytuacji sąd najpierw ustali co wchodzi w skład masy spadkowej, a następnie dokona działu spadku i zniesienia współwłasności.

Małżonek spadkodawcy – co jeżeli udziały małżonków w majątku wspólnym nie są równe

Jeżeli udziały małżonków w majątku wspólnym nie są równe, należy również wytoczyć odpowiednie powództwo. W tym przypadku jednak mowa już o oddzielnym postępowaniu, ponieważ dział spadku jest postępowaniem nieprocesowym, a ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym rozpoznawane jest już w procesie. Jak zauważył Sąd Najwyższy w cytowanej wcześniej uchwale:

Roszczenie o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym może być dochodzone w drodze powództwa, a jeżeli toczy się postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustawowej to w tym postępowaniu. Nie ma natomiast jakichkolwiek podstaw do orzekania o żądaniu ustalenia nierównych udziałów w postępowaniu o dział spadku po jednym z małżonków, choćby uczestnikiem tego postępowania jako jeden ze spadkobierców był pozostały przy życiu małżonek, gdyż zgodnie z dyspozycją art. 13 § 1 k.p.c. sąd rozpoznaje sprawę w innym postępowaniu niż proces tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi.

Tak więc ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym nieco komplikuje sprawę i nawarstwia formalności, jednakże jest jak najbardziej realne do przeprowadzenia i może mieć znaczący wpływ na skład masy spadkowej.